Monday, July 12, 2021

*12/7/2021-3/3/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -3/3/3 of 1190 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13.Published on Monday-July 12th, 2021 at 1:59' P.M

*12/7/2021-3/3/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -3/3/3 of 1190 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13..Monday.

1.Indirimbo:

#291"Mutim' ufit'Intege Nke".[].

2.Isomo ryo muri (Bibiliya Yera)(Holy Bible)

#Abaroma 8:1-39" Imibereho mishya y' abari muri Kristo Yesu","Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu ni nde?".

#Zaburi 91:1-16" Uba mu rwihisho rw' Isumbabyose, Azahama mu gicucu cy' Ishobora byose".

#Zaburi 23:1-6" Uwiteka ni we mwungeri wanjye sinzakena, Andyamisha mu cyanya cy' ubwatsi bubisi, Anjyana iruhande rw' amazi adasuma".

#Zaburi 44:1-27"Kuko Atari iyabo nkota yabahaye guhindura igihugu,Kandi atari ukuboko kwabo kwabakijije.Ahubwo ni ikiganza cyawe cy'iburyo,N'ukuboko kwawe n' umucyo wo mu maso hawe, Kuko wabishimiraga".

3.IkigishoIbyakozwe n' Intumwa "Igice cya 51"

#"Umwungeri Udahemuka".Ababwirizabutumwa ba ADEPR na METHODIST n' Umupasitoro bayoboraga ibyumba by’amasengesho beretswe isabato babwirwa kuyiruhuka. .

4.Ikifuzo n' IsengeshoAudio:::

1.Mugihe Umutambyi Mukuru Wacu Yesu Kristo akiduhongerera,Dukwiriye Kudaha Urwaho Imbaraga z' Igishuko[https://voca.ro/1dqXpTRFXo01].

2.Abera ibihumbi 144,000[ https://voca.ro/12id8BCngiKo ],

3.Tugeze Mugihe cy' Akaga(Akarengane)Kabanziriza Umubabaro wa Yakobo,Ari nako Imana itugira inama yo kutazibikira ibyo tuzakoresha mu mirima muri uwo Mubabaro wo mu byago7 by' imperuka kuva 15/2/2024-15/10/2024[ https://voca.ro/15txevB63d72 ].

4.Ijwi ry' Imana ubu muri 2021 riri kudutangariza Umunsi n' Isaha yo Kugaruka kwa Yesu Kristo nyuma y' amezi 42 yo mu Ibyahishuwe 13:5 mu mwa wa 2024[ https://voca.ro/1cGSnBfYa1yl ].

5.Gutangira Isabato1,Gushakisha Imana nturengere Amavi yashaka agakoboka,Daniyeli 5[ https://voca.ro/1lzq0aNfMgru ].

Isabato2: Covid-19 Kuyipimisha no Kuyikingiza n' Amategeko yokuyirinda byose hamwe ni Igitero cy' Abajezuwiti na PAPA Francis cya SATANI yateye Imana n' Abana b'Imana muburyo buri Microscope,Daniyeli 5[ https://voca.ro/1fUKqdepsfkP ].

Isabato3:Abana b' Imana bavuye mumadini ya Baburoni isenga Ku Cyumweru, babwiwe n' Imana kuza kweza Isabato mu matsinda yo mungo n' ahandi kandi ngo bakitandukanya n' Abadiventisiti b' Umunsi wa 7 bagisengera Mu Nsengero Z' ikigihe!Iherezo ry' Imyaka 2300 n' Ibyaha bya Baburoni:[ https://voca.ro/1jbHb4CUO9BF].

Daniyeli6[ https://voca.ro/11WF19uybR8r ].

5.Ubuhamya: Kumvira Amategeko Y' Imana kuruta Kumvira Amategeko Ya St.CORONA'666'Virus.[ https://voca.ro/12pjve3dLigX ].

6.Ahitwa mu Ikebero hagenewe gufungirwa inzererezi niho Hafungirwa Abadiventisiti b' Umunsi wa 7 banze kwambara agapfukamunwa n' andi Mategeko Ya St.CORONA'666'Virus. [ https://voca.ro/187V9TrauEiP ].

7.Urupfu rwa President wa Haiti utarigeze akingira umuturage n'umwe mugihugu cya Haiti izonkingo yazanze nk' Uko President wa Congo-Kinshasa(DRC) Felix Kisekedi yazanze kuva Covid-19(  n' andi Mategeko Ya St.CORONA'666'Virus ) yakwaduka.[ https://voca.ro/1f8cFoshPdS6 ].

Audio 1: [https://voca.ro/13yKxzt5zICO ].

Audio 2: [https://voca.ro/14j4glCA8k1B ].

Audio 3: [https://voca.ro/1day9zwXYYYP ].

Audio 4: [https://voca.ro/1a9ffR8BcViW ].

Audio 5:[ https://voca.ro/1mdybJfxRqp9 ].

Video:URUKINGO RWA COVID-19MBESE TWARWIZERA KANDI TWABIZERA By UWITONZE Emanuel.0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our website

Contact us

Meet AUSC President at +250736196204

Our Team Members