Friday, October 30, 2020

UMUNSI WA KARINDWI NI WO SABATO,MWITEGURE GUSUKWA KW' IMVURA Y'ITUMBA tariki 13/12/2020(Pantekote), Ku beza Isabato Batsindishirijwe.Yesu Yaje, 15/10/2024, 1h59' a.m

IGITABO INTUMWA Y' IMANA-IGICE CYA 9

UMUNSI WA KARINDWI NI WO SABATO Y' UWITEKA IMANA YAWE:

Kanda  Hano wumve Umunzani w' Imana ipimiraho umuntu wese Ku gipimo cya Yakobo na Esawu: https://vocaroo.com/1kq4byeQ9rYT.

"QAnon Gematria Decode: US MARINES SING DAYS OF ELIJAH, IMPOSSIBLE COINCIDENCES, LAST CALL": Open Letter to H.E President of Republic of Rwanda on Covid19 Vaccination Program by Dr. Iraguha Bandora Yves, MD, MG, RN,BScN(Hons).Wednesday-February 17th, 2021 at 7:59' a.m: Linkhttps://drive.google.com/file/d/1tbVn8If13yXjvN4-Nhc7saitfX1xRhNv/view?usp=drivesdk 


Abubaha Imana bageze igihe bacyeneye Guhagarara bashikamye mubyo bizeye, Ingaruka zose bakaziharira Imana. Ubutumwa bwa Marayika wa 3 mu ijwi rirenga rizatangira kuva tariki 07/02/2021 kugeza tariki 07/02/2024[https://voca.ro/13nsUHgYKmmp ],[ https://voca.ro/17F4XSZq36G7 ]. 

Icyigisho cy' Akarengane k' Urukingo rwa COVID-19-Gukuramo Inda-Nokuboneza Urubyaro Kwa Muganga: [ https://voca.ro/1blehFdcpq4C ][  https://voca.ro/1e7iXhaCu6dz][H E President Magufuli, REJECT C0V!D V@CClNE, Africa is not a Laboratory,https://m.youtube.com/watch?v=rUwPnQ9VolE ].

Icyigisho-Itorero ry' Abadiventisiti b' Umunsi wa 7 ririkwinjira Mugihe cy' Akarengane 2021-2024 kabanziriza: Kugaruka kwa Yesu Kristo tariki 15/10/2024 saa 1:59' a.m.

Inyandiko z' Ibanze"Iyerekwa Ryanjye Rya Mbere-My First Vision" Umunsi n' Isaha yo Kugaruka Kwa Yesu yarasezeranywe n' Uwiteka Imana kuzaba yaratangarije abatuye isi Bose Mbere Yo Gutangazwa Kw' Itegeko ry' Icyumweru tariki 07/02/2021" Mu ri 1/2 cy' imyaka 7 kuva tariki 31/10/2017 kugeza tariki 31/10/2024 Daniyeli 9:27",mbere yo Gusukirwa Umwuka Wera"Imvura y' Itumba" Tariki 13/12/2020" Umunsi wa Pantekote", Nyuma yo guhongerera abeza Isabato batsindishirijwe Bose tariki 22/10/2020" Umunsi w' impongano" kwakurikiwe no kubatangaho ituro ry' umuganura rizungurizwa imbere y' Imana Data wa Twese tariki 23/10/2020 Umunsi w' Umuganura"Ibyahishuwe 14:1-4".[ UMUNSI WA KARINDWI NI WO SABATO Y' UWITEKA IMANA YAWE,  ]

{Kinyarwanda Summary: Ubutumwa bwa William Miller bwo kugaruka kwa Yesu Ku munsi wa tariki 22/10/1844 ni ukuri[Amajwi yagufasha kubisobanukirwa:https://voca.ro/17JC5KP6NAbl] ,Yesu aracyari mu munsi w' impongano ugomba kumara amasaha 12 y' amanywa kandi akanasohoka mubuturo bwera aje kuzura inshutiye Lazaro n' abera Bose tukizamukanira kumusanganira mu bicu kugeza tariki 22/10/2024 umunsi 1 Yesu Ari Ahera cyanee watangiye tariki 22/10/1844 ugizwe n' amasaha 12 y' amanywa"Yohana 11:1-57" muburyo bw' iby' Umwuka ni imyaka 180,kuva 22/10/1844 kugera 22/10/2024 ni umunsi Umwe wamanwa ugizwe n' amasaha 12, isa imwe ingana iminsi 15 iminsi 360:24amasaha=15iminsi,umunsi 1 ungana n' umwaka 1, iminsi 180 ingana n' amasaha12 X15 iminsi=180 ni iminsi 180 ingana n' imyaka 180, ubu uyumunsi turi mu isaha ya 12 ari nayo Yesu agomba kurangiriza mo umurimo wo mubuturo bwera wo guhongerera ibyaha no kubishyira Ku ihene ya azazeri ariyo SATANI uzabohwa imyaka 1000 kuva 15/10/2024 saa 1:59' a.m kugeza 22/10/3024 tugarutse mu Isi na Yerusalemu Nshya. Yesu ni we ubasha kuguhumura ukemera wizeye ko arihafi kugaruka, tariki 15/10/2024 saa 1:59' mugicuku cya Nijoro Izuba rizarasa Hakurikire ho Igitondo cy' Umuzuko: Soma[ Yohana 7:1-53, Yohana 8:1-59, Yohana 9:1-41, Yohana 10:1-42, Yohana 11:1-57, Igitabo Ibyakozwe n' Intumwa, igice cya 52" Gushikama Kugeza Ku Gupfa" page 310-315]}.

Kuko Yesu Kristo Atazabura Kugaruka tariki 15/10/2024 saa 1:59' a.m. Iyi tariki irigutesha Umutwe SATANI n' Abakozibe ku Isi Yose.Babuze ibyo bafata n' ibyo bareka!!! Kuko basigaranye Igihe Gito 20/01/2021-15/10/2024 saa 1:59'a.m"Ibyahishuwe12:17.By Dr. Iraguha Bandora Yves, MD, MG, RN, BScN(Hons)[ Kugaruka Kwa Yesu mu Ibyago 7 by' imperuka 2024 no Kurangira Kw'Isi 15/10/2024 saa 1:59' a.m biragaragarira mu Ibihe tugezemo bigoye byo kuvuga no Kuvugira Imana Audio 1Audio 2Audio 3Audio 4Audio 5,Audio-'Covid19Vaccines'Legal Abortion'FamilyPlanning'Dr.Yves's SDA End Time Job Persecution-2021'6, birasaba kuba warasukiwe Imvura Y' Umuhindo n' iy' Itumba kurugero Ruhagije"Yoweli2-3"ikumara ubwoba ukavuga ushize amanga nka Pawulo na Barinaba: Soma Hano Igitabo Ibyakozwe n' Intumwa,igice cya 17" Integuza z' Ubutumwa Bwiza" n' igice cya 45" Inzandiko Zandikiwe I Roma"] Yohana 12.

[Bidatinze twumva 30 ijwi ry’Imana rimeze nk’amazi menshi asuma"Iri jwi n'iryo Jambo ry' Imana twigaga ubuhanuzi Daniyeli n' Ibyahishuwe n' umwuka w' ubuhanuzi twavugaga twasobanuye mumatsinda ibyo gutsindishirizwa n' Ubuntu kubwo kwizera no gushyirwaho icyimenyetso cy' Imana kwitegura gusukirwa imvura y' Itumba no kuvuga ubutumwa bwa Marayika wa 3 mu ijwi rirenga , ryahishuriwe abera 144,000 mu Ibyahishuwe 14:1-4 bahagaze Ku musozi siyoni mbere yo gutangwaho ituro ry' umuganura Ku Mana Data wa Twese tariki 23/10/2020", maze iryo jwi ritubwira umunsi n’isaha Yesu azagarukiraho"Ku wa Kabiri tariki 15/10/2024 saa 1:59' a.m". Abera bari bakiriho bagera ku bihumbi 144 bamenya kandi basobanukirwa n’iryo jwi" Mbere yo gusukwa kw'Imvura y' Itumba Lawodokiya imaze kurukwa tariki 22/10/2020", mu gihe abanyabibi bo bibwiye yuko ari uguhinda kw’inkuba n’igishitsi cy’isi. Ubwo Imana yavugaga iby’igihe cyo kugaruka kwa Yesu, yadusutseho Umwuka Wera"Gusukwa kw'Imvura y' Itumba kuva tariki 13/12/2020-07/02/2021", maze mu maso hacu hatangira kurabagiranishwa n’ikuzo ry’Imana"Marayika ufite ubutware bwinshi amanukira isi isi yose imurikirwa n' ubwiza bwe -Ibyahishuwe 18:1-4 bivuze ko tubatugeze mu Ijwi rirenga 07/02/2021-07/02/2024", nk’uko Mose yari ameze ubwo yamanukaga umusozi wa Sinayi"Bivuze uko tuba twamamaza ISABATO nk' urufatiro rw' amategeko 10 Yose Y' Imana mw' Isi yirunduriye mw' itegeko ry' icyumweru-Universal Climate Sunday Law". IZ 34.2. 2020-06-06:14h41'51''Inama y' Agakiza Yesu i Getsemani itangiranye n' itariki ya 1Nzeri2020 kugeza kw' Itegeko ry' Icyumweru 7-15 Gashyantare 2021,Yesu azagaruka 15 Ukwakira 2024,Isaha yageze,Mwiyeze Imbabazi Z'Imana Kubeza Isabato ni 22Ukwakira 2020.by Dr.Iraguha Bandora Yves,MG,MD,RN,BScN(Hons)

Ba bantu ibihumbi 144 bose bari bashyizweho ikimenyetso kandi bunze ubunze rwose"Aha ni iki gihe cyanyuma kibanziriza gusukwa kw' ibyago bi7tuburira Isi mu butumwa bwa Marayika wa 3 mu ijwi rirenga kuva 2021-2024 isi yashyizwe mubiganza by a SATANI buheruka binyuze mubutegetsi bwa Joe Biden ,Antonio Guterres na Papa Francis"LaudatoSI'237'Paris Climate Agreement " . Ku ruhanga rwabo hari handitsweho, “Imana na Yerusalemu Nshya,” kandi hariho n’inyenyeri irabagirana iriho izina rishya rya Yesu. Igihe twari tunezerewe, turi mu mwanya wera ba banyabibi baraturakariye kandi bashakaga kudusumira ngo batujugunye mu nzu y’imbohe. Ubwo ni bwo natwe twazamuraga amaboko yacu mu izina ry’Uwiteka maze ababi bagwa hasi barambaraye batagira ubaramira. Ubwo ni bwo abo mu isinagogi ya Satani bamenye ko Imana yadukunze twebwe abashoboraga kozanya ibirenge kandi tukaramukanya na bene Data mu ndamutso yera, maze bikubita ku birenge byacu bararamya.]

Tanzaniya Banze Urukingo Rwa SATANI yanyujije mumu Dayimoni Ababishopu bahindutse mo abapapa ba Kiriziya Gaturika biyitiriye Mutagatifu Corona"St.CORONA"Coronavirusi-Aliens!!!!.

President wa Tanzania yarubujanyijeUrukingo Rwa"St.CORONA"Coronavirusi!!!!!!!!N' abantu barufashe bamwe bahitaga bapfa!!Ntiruzemerwa nabenshi!!Bityo abatazarwemera bazemera kumva nokwakira Ubutumwa bwa Marayika wa 3 mu ijwi rirenga, bubabwira ko Yesu Aje Mucyago cya 7 mugihe ibyago 7 byose bizira rimwe n'icyago cya 5 n' icya 6 bishyira iherezo kumezi42,muri2024!

Yesu Yaje, Itegure, Tuzicara iruhande rwa Yesu mw'Ijuru, niba waramaze kwiyandikisha mugitabo cy'ubugingo cy' Umwana W' intama w' Imana watambwe uhereye kukuremwa kw' Isi akagushyira mubera be 144,000 bagomba kuvuga ubutumwa bwa Marayika wa 3 mu ijwi rirenga.

Njyewe ho nasabye Yesu Kristo kungira Uwambere mubera be 144,000, kuko nanjye nabashije kunesha ikigeragezo cyananiye benshi cyo Kwizera ko isezerano ryahawe Abadiventisiti berekeje mu ijuru ryo kubatangariza Umunsi n' Isaha yo Kugaruka kwa Yesu Kristo "15/10/2024 saa 1:59' a.m", kubwo Gukangura Isi nyitangariza mu izina rya Yesu Uyu munsi n' Isaha byo Kugaruka kwa Yesu(15/10/2024 saa 1:59' a.m) kugirango hasohore Isezerano Uwiteka yahaye Abadiventisiti b' Umunsi wa 7 ryo kubamenyesha Umunsi n' Isaha yo kugarka kwa Yesu mu iyerekwa rya mbere rya Elina Wayiti"My First Vision" mugitabo inyandiko z'ibanze page 1-41 aho niho Urugendo rw' Abadiventisiti berekeje kururembo siyoni yo mu ijuru bagomba gusukirwa Umwuka Wera wasezeranywe nk' Imvura y'Itumba ,abayihabwa aribo 144,000 baba baramaze kubanza gutangarizwa Umunsi n' Isaha yo Kugaruka kwa Yesu "15/10/2024 saa 1:59' a.m" , nasenze amasengesho mu Izina rya Yesu musaba ko Nawe n' Umwizera ukizera Ubutumwa bwa Marayika wa Gatatu"Ibyahishuwe 14:9-12" uzabiboneramo ishimwe ry' umusore waretse iby'isi akiyegurira Yesu Kristo, n' umubyeyi wemeye Yesu Kristo Abagabo n' Abagore bareze abana babo neza bakabayobora kukwumvira imiburo y' Imana yo mubutumwa bwa Marayika wa 1 uwa 2 n' Uwa 3" Ibyahishuwe 14:1-20" azabona ishimwe "Ikamba" ry' Umubyeyi wareze neza.

Ibyahishuwe 13:3-5 havuga iburyo inyamanswa yavuye munyanja Itazarenza amezi 42.Yari imaze igihe kirekire yarakomeretse uruguma rwica ku ri umwe mumitwe7 yayo,Kuva 7/2/2021 izaba imaze gukira uruguma.

President wa Tanzania yarubujanyije!!!N' abantu barufashe bamwe bahitaga bapfa!!Ntiruzemerwa nabenshi!!Bityo abatazarwemera bazemera kumva nokwakira Ubutumwa bwa Marayika wa 3 mu ijwi rirenga, bubabwira ko Yesu Aje Mucyago cya 7 mugihe ibyago 7 byose bizira rimwe n'icyago cya 5 n' icya 6 bishyira iherezo kumezi42,muri2024!

Yesu Kristo azagaruka mucyago cya 7.

Imana yavuze ko ibyago bya Baburoni byose bizazira Umunsi Umwe mu Ibyahishuwe18:8.

Kandi Umunsi umwe ungana n' Umwaka 1,bivuze ko ibyago byose uko ari bi 7 bizazira mumwaka Umwe, ari nawo Mwaka uzabamo icyago cya 7, Kandi Yesu Kristo akazaza mu cyago cya 7 muri Uwo Mwaka uzaba wabayemo ibyago byose bya Baburoni uko ari bi 7.

Ikiba gisigaye aha ngaha ni ukwishyuza isezerano Imana yandikishije muri Bibiliya Yera, mu Ibyahishuwe 13:3-5 Imana yavuze ko Vatikani"Ubupapa-Baburoni-Inyamanswa ya mbere" uhereye tariki 20/01/2021 Ubwo Biden yarahiraga kuyobora America"USA" ubwo aribwo uruguma rwawishe ruzaba rukize, iyo nyamanswa yahawe gutegeka isi mubya Gisirikare n' ibyitirirwa iyobokamana kuva mu mwaka 508 Umwami w' abami w' ubwami bw' ubufaransa yahaye ubutware bwe inyamanswa"ubupapa" ubwo papa azavuga ibyo gutsinda kwe yatsinze Igihugu cy' Ubuporotesintanti Yesu Kristo yubakiye Abaporotesitanti "USA" ngo bahungiremo ubwicanyi bwabapapa ba Kiriziya Gaturika mubutumwa bwe papa Francis atangiza icyiswe Lent Season kuva tariki 07/02/2021 iyo nyamanswa izaba imaze igihe kirekire idafite ubutware bw' igihugu kirusha ibindi imbaraga z' igisirikare kuva mumwaka 1798 ubwo igihugu cyarushaga ibindi byose imbaraga za Gisirikari aricyo ubufaransa bwayoborwaga n' Umwami w'abami witaga Napoleon Bonaparte ,ubupapa bwatakaje ubutware bw'igisirikare cy' ubufaransa bugaragara bwo gutegeka igihugu kirusha ibindi bihugu byo mu isi byose imbaraga za Gisirikare"Worldwide Most Supper Power" aribyo bihindura Vatikani igihugu gitegeka isi Yose mubyo yiyitirira by' Idini n' ibyo gucisha bugufi buri kindi gihugu cyose mubya gisirikare iyo vatikani yabashije guhabwa icyubahiro n' umutegetsi ufite igisirikare gikomeye kurusha ibindi bihugu byose mu Isi. Kuva tariki 20/01/2021 Joe Biden yaciriye bugufi vatikani yemera gusinya amasezerano yokurengera ibidukikije"Paris Climate Accord'Agreement' akomoka I Vatikani murwandiko rwa LaudatoSI'237' ifite muriyo Itegeko ry' Icyumweru rizahatira abatuye isi bose niruto niruto kuruhuka Icyumweru kungufu za Gisirikare za America aho kuba bahatira abatuye isi kuruhuka ISABATO yo mumategeko 10 y' Imana itegeko rya 4 bityo rikaba riteshejwe agaciro kugirango isi yose iramye papa Francis wakoze LaudatoSI'237'.

Imana yavuze ko inyamanswa nimara gukira uruguma rwari rwarishe umwe mumitwe yayo 7 , bivuze uhereye Tariki 27/01/2021 ubwo President Joe Biden yemeje ko ibijyanye nokurwanya ihindagurika ry' ikirere aribyo byo kurengera ibidukikije bifitanye isano nogutesha agaciro ISABATO y' Uwiteka bahatira abantu kuruhuka Umunsi w' Izuba wo ku cyumweru wazanywe n' ubutegetsi bw' ubupapa ukomotse mumihango ya gipagani yo kuramya SATANI basenga izuba, Kandi Joe Biden yavuzeko Icyibazo cy'ihindagurika ry' ikirere"Climate Actions " icyo kibazo yasinye ko gihita gishyirwa murwego rw' Inama y' Umutekano Y' Igihugu cya America (USA) kikaba kizanahita kireba Isi yose aho America itegeka hose mu isi Kandi ko ahamagaje inama mpuzamahanga igomba kubera muri America "Climate Summit" aho Joe Biden azahita ahatira abategetsi b' isi bose gufata urugero rwa America"USA" mugushyira ibyo byifuzo n' ibitekerezo birwanya Imana bya LaudatoSI'237' bya Papa Francis ngo bitegekwe abatuye Isi yose babyitirira kurengera ibidukikije, mugihe papa Francis we ariwe antikristo ariwe wanga ISABATO y' Uwiteka urunuka akakanga atyo n' abayeza bose bakayigisha n' abatuye Isi bose ngo bitandukanye na Papa Francis ariwe kuboko kW' Iburyo kwa SATANI, aho niho havuye ko USA, Vatican n' ibihugu byose bya UN muri iyo Climate Summit yahamagajwe na Joe Biden kuva tariki 27/10/2021 bagahuza Ibyimyumvire y' idini ya Kiriziya Gaturika y' I Roma byokuruhuka icyumweru nokurengera batyo ibidukikije babinyujije munama y' Umutekano ya USA n' izibindi bihugu byose bibe biremye igishushanyo cy' Inyamanswa"Ibyahishuwe13:11-14" maze abobayobozi bazahuriza ibya Paris Agreement on Climate n' ibya Koronavirusi inkingo n' ibindi byose bifite inkomoko mubutegetsi bwa Vatikani bwa Kiriziya Gaturika y' I Roma bizarenganya Kandi byicishe abataza byemera Bose"Ibyahishuwe13:15-17" Nyamara kuko Ubutegetsi bw' Isi buri gushaka uko butera abaturage bo muri iyi Si inkingo za mutagatifu Corona"St.CORONAvirus19aborted. Foetus Cells mRNA'666'microchip Vaccines".

Kuko ubu butegetsi bwa Joe Biden buriguhangara kutumvira amategeko y' Imana muburyo bwose bw'agasuzuguro"Gushyigikira Ubutinganyi, Gushyigikira Gukuramo amada, gushyigikira Itegeko ry' Icyumweru, Gushyigikira Kiriziya Gaturika y' I Roma, kurwanya Abavigisha ukuri kubinyoma bya Coronavirusi n' iby' ISABATO y' ukuri y' Uwiteka yo mu Itegeko rya 4, byimbitse Ubutegetsi bwa Joe Biden bukaba burikwerereza SATANI kurusha ho,noguhatira abatuye Isi kugenza batyo, bafatanije na Vaticani na UN bakoze Baburoni". Kuva uyu Mwaka 2021, nk' uko byagenze mu mwaka wa 508, ibi byose Imana yabigeneye Iherezo ryabyo mumezi 42 gusa, bikaganisha kukurangira k' ibibi Ku isi mubyiciro bitatu biva kumezi agiye kugenda akurikirana angana n' iminsi 1260, 1290, 1335.

Amezi 42 anaga n' imyaka 3 n' amezi 6 kuva uyumwaka wa 2021 amezi 42 azarangira mumwaka wa 2024.

Amezi 42 azarangirana n' ubutegetsi bwa Baburoni, mu Ibyahishuwe 18:1-24, ibyago byose bya Baburoni Imana ivuzeko bizaza mu munsi umwe ungana n' Umwaka Umwe wa 2024, kuko Amezi 42 arangira aruko icyago cya 5 gisutswe Ku ntebe y' ubutegetsi bwa' inyamanswa.

Icyago cya 5 kimara amezi 5 kikaba cyigenewe abadafite ikimenyetso cy' Imana"Ibyahishuwe9:4-5" ubwo bivuze ko icyago cya 5 cyireba igihano gihanwa abafite Icyimenyetso cy' Inyamanswa"Abemeye Itegeko ry' Icyumweru" kuko aribo badafite Icyimenyetso cy' Imana"Ibyahishuwe9:1-14" mu mpanda ya 5, bivuze ko impanda ya 5 ariyo shyano rya mbere ivuga icyago cya 5 cyo mu Ibyahishuwe 16:10-11, Kandi ko icyago icyaricyo cyose kizemererwa gusukwa mu Isi ari uko umuburo wagenewe isi aribwo butumwa bwa Marayika wa 3 bugomba kubanza kuvugwa mumyaka 3" Yohana 4:1-44 kurugero rwa Yesu Kristo abwiriza mubanyamahanga b' abasamariya mu m'iminsi 3" mu ijwi rirenga kuva tariki 07/02/2021 kugeza tariki 07/02/2024, buzaba bumaze kurangira kuvugwa,Imbabazi z' Imana zizaba zirangiye kubatuye isi Bose"Global Close of Probation" ari bwo Icyago cyose uhereye Ku cyago cya mbere kizasukwa Ku isi mumpanda ya mbere"Ibyahishuwe 8:1-13" impanda enye zoze zizavugirizwa icyarimwe,ibyago bine byose bizasukirwa mugihe kimwe ahantu hatandukanye,kuva tariki 16/02/2024 kugeza tariki 29/02/2024.

Ibyago byose bya Baburoni bizaza mumwaka umwe, tubonye ko amezi 42" Ibyahishuwe13:3-5" arangirira mucyago cya 5" Ibyahishuwe16:10-11" Kandi ko icyago cya 5 ariyo mpanda ya 5" Ibyahishuwe 9:4-5" kizamara amezi 5, Kandi ko amezi 42 abarwa uhereye igihe USA"Joe Biden" asubirije Ubutegetsi burusha ubundi imbaraga za gisirikare mu isi yose mumasezerano ya Papa Francis ya LaudatoSI'237' kuva uyu mwaka wa 2021.

Biroroshye kumenya iherezo ry' amezi 42 angana n' imyaka 3 n' amezi 6 ko ayo mezi 42 azarangira mu mwaka wa 2024.

Kandi kuva ayomezi 42 arangirira mucyago cya 5 mu mwaka wa 2024, uyu mwaka wa 2024 niwo ibyago bya baburoni byose bizasukirwa mo"Ibyahishuwe18:8".

Yesu Kristo azaza mucyago cya 7, kuva twabonye umwaka icyago cya 5 kizasukirwa mo aricyo cyago kizashyira iherezo kubutegetsi bwa Baburoni mumwaka wa 2024, ubwo ibyago birindwi byose bizazira mu mwaka umwe"Ibyahishuwe 18:8" uwo mwaka wa 2024 niwo n' icyago cya 7 kizazira mo.

Kuva Yesu Kristo azaza mu cyago cya 7" Ibyahishuwe 16:15-21" bivuze ko Yesu Kristo azaza mu mwaka wa 2024.

Kumenya neza ko itariki yo Kugaruka kwa Yesu Kristo ari 15/10/2024 saa 1:59' a.m, bihuje n' ubuhanuzi burangiza ubutegetsi bwa Baburoni burangirira mu cyago cya 5 n' icya 6 n' icya 7 uhereye mubutegesti bwa Joe Biden'USA' na Papa Francis'Vaticani' na Antonio Guterres'UN' bw'amezi 42" Ibyahishuwe 13:3-5 na Daniyeli 9:26-27 na Daniyeli 12:7-13".

Duhereye mu Ibyahishuwe 13:3-5 Imana yavuze ko ubutegetsi bwiyungiye hamwe kurwanya Abera basigaye bitondera ISABATO n' Amategeko yose y'Imana bwizera Ububuhanuzi bwo mu Ibyahishuwe 12:17, ko ubwo ubutegetsi bwahawe na SATANI ikiyoka cyaciwe mu ijuru"Ibyahishuwe 12:1-17" cyahaye Vatican I"Ubupapa" intebe n' ubutware bwacyo bwose bukomeye kibinyujije mu bwami bw' umwami w'abami Constantine"Pagan Roman Supper Power Empire 317-340" na Clovis"French Pagan Supper Power Empire 496-508 ",komunota wa nyuma wo gucibwa mu Isi kwa SATANI nk' uko yaciwe mu ijuru bizahagurukirizwa mukwihakana ubuporotesitanti by' igihugu cya America na Joe Biden" USA Apostate Protestant  Supper Power Nation-2017-2021" ago kuva 31/10/2017 abahagarariye ubuporotesitanti babanyamadini basinyiye papa Francis kuburangiza burundu"A Reforming Catholic Confession " noneho binyuze muri Joe Biden "Roman Catholic Church's USA 46th President" arahira tariki 20/10/2021 ashyira Ubupapa n' Ubujesuit mumasezerano yogutegeka igihugu cyarigifite Itegeko nshinga ribuzanya gukora Ibiza bityo ,aribwo America"USA" yahoze ifite amahembe abiri Ubuprotesitanti n' uburepuburika nk' ayu' umwana w' Intama"USA yubatswe bishingiye kubutumwa bwa Martin Luther" abajesuit"Matayo24:15" bahise bagota Ahera"Ahagizwe ubuhungiro bw'abakurikije ubutumwa bwa Martin Luther ". Bivuze ko kuva Tariki 20/10/2021 Ikizira cy' Umurimbuzi cyahagaze Ahera" Matayo24:15" Kandi ko Umurimbuzi uza mucyumweru hagati aje Ku ibaba ry' ibizira ariwe Joe Biden "Daniyeli 9:27" Kandi ko uhereye igihe ubuporotesitanti bwitwa ko bwarangirijwe binyuze mu isezerano "A Reforming Catholic Confession" Papa Francis yasinyanye n' abayobozi bagiporotesitanti31/10/2017" kugeza 2021 nihagati nahagati,2024 ni Ku iherezo ry' imyaka7.

Daniyeli12:7-13 ufashe iminsi1335 ni ukuvuga guhera tariki 07/02/2021 + iminsi 1335= 22/10/2024.

Kumenya igihe ikizira cy' umurimbuzi"Itegeko ry' Icyumweru Rireba Isi Yose rizemerezwa ngo riteshe agaciro ISABATO ariyo Gitambo Gihoraho" nukubara uhereye Ku iherezo ry'icyumweru cyatangiye tariki 31/10/2017 ,iherezo ryicyo cyumweru ni tariki 31/10/2024.

Iminsi 1335 ingana n' imyaka 3 n' amezi 8 n' iminsi 15.

Iminsi 31-15=16.

Amezi 10-8=2" Gashyantare".

Umwaka 2024-3= 2023.

Itariki yo hagati na hagati y' imyaka 7 ni ugushaka hagati na hagati h' iminsi 16, 16:2=8.

Kuva 31/10/2017 kugeza tariki 07/02/2021 bigize igice cya mbere cyibanza cy' icyumweru"Daniyeli9:27".

Igice cya kabiri gitangira 08/02/2021 kizageza tariki 31/10/2024.

Yesu azagaruka tariki 15/10/2024 saa 1:59' a.m.

Kubera ko, Daniyeli yabwiwe ko azahagarara mumugabane we nyuma y' iminsi 1335. Ubu ubuhanuzi ntabwo bwarangiranye n' ubuhanuzi William Miller yabaze bw' imyaka 1335 yabaze ahereye igihe Umwami w' abami w' ubufaransa Clovis yiyeguriye Papa ngo abone kwitwa umwami w' umukristo wambere mubwami bwagipagani bw' abaromani kuva mu mwaka wa 508 +imyaka 1335 byatanze umwka wa 1843 byatumye William Miller akoresheje ubuhanuzi bwa Daniyeli12:11-13 yemeje ko ubuturo bwokwezwa"Daniyeli8:11-14" bwavugaga Isi izezwa Ku iherezo ry' imyaka 1335 abona ko Bishyira kukugaruka kwa Yesu tariki 22/10/1844."A Great Awakening, and Great Disappointment ".

Rero, umwami nka Clovis w' ubufaransa yiyeguriye Papa mumwaka wa 508 bisa nkuko Umwami Constantine yiyeguriye Umukuru 'itorero rya Kristo ryezaga Isabato ry' I Roma 317 kugeza 03/03/2021 Bombi bafatanyiriza hamwe guca ISABATO mu isi,bashyiraho itegeko ryo kuruhuka icyumweru kungufu za gisirikare, Niko ubu kuva 2017 ubuyobozi bw' Ubuporotesintanti bufite imiyoborere yabwo yihariye muri America" USA" bwiyeguriye Papa 31/10/2017 noneho binyuze muri President wa 46 w' America"USA" Joe Biden  yiyeguriye Papa Francis tariki 20/01/2021. Kandi ko icyumweru cyatangijwe n' amasezerano"A Reforming Catholic Confession kuva tariki 31/10/2017" muri Daniyeli 9:27 icyo cyumweru kikazagera hagati Tariki 07/02/2021.

Kuko muri Daniyeli 9:27 batavuga amatariki, bavuga icyumweru, icyumweru ni iminsi7 ingana n' imyaka 7 irangirira muburakari'Ibyago bi7' bw' Uwiteka busandazwa Ku murimbuzi"Joe Biden" uza Ku ibaba ry' Ibizira"Covid19,Paris Agreement, A Reforming Catholic Confession, Promised  Abortion and Gay Marriage in His election campaigns, common good mission" iyo icyo cyumweru kigeze hagati"2021" ni bwo tubasha kubona ko ubuhanuzi bw' iminsi 1335 bukoreshwa ngo tumenye neza ibijyanye n' amatariki, itariki bazashyiriraho icyizira"Itegeko ry' Icyumweru-Biden's USA LaudatoSI'237' Climate National Sunday Law" cy' umurimbuzi"Joe Biden", bagakuraho igitambo gihoraho"ISABATO-Yesu Kristo Umwami w' Isabato bamurwanye-Ibyahishuwe 17:13-14" binyuze mu nama y' Isaha imwe'ibyumweru bibiri'"USA President Joe Biden 's Global Climate Summit " .

Kuva tariki 07/02/2021 kongeraho iminsi 1335'3years 8 months 15 days' bigaragaza iherezo ry' Is I, aho Daniyeli nyuma yo kuzuka azahagarara mumugabane we ariho kunyanja y' Ibirahuri ikanani yo mu ijuru, iyo tariki ni 22/10/2024. Uyibona ufashe iminsi 7+15=22 itariki, amezi 2+8=10 amezi, imyaka 2021+3=2024 umwaka. Byandikwa 22/10/2024.

Kuko mu iyerekwa rya Mbere rya Elina Wayiti'My First Vision' Imana yatanze iri sezerano ko izatuma abera 144,000 mbere yogusukirwa Imvura y' Itumba mbere y' itangazwa ry' itegeko ry' icyumweru, Abera 144,000 bari bakiriho babwirwa n' ijwi ry' Imana Umunsi n' Isaha byo Kugaruka kwa Yesu Kristo, ababi bo ntibabashe kubisobanukirwa, Bibiliya yonyine niyo Jwi ry' Imana, Yavuganye na Njye nk' uko Yavuganye na William Miller kukubara hagedewe Ku Minsi 1335 yo muri Daniyeli 12 ihuzwa na Daniyeli 9 .

Muri iyi Minsk turimo y' imperuka, Imana yabwiye Daniyeli ko ibyo yifuje kumenya bijyanye n' ikizaheruka ibindi byose nyuma yokurenganya abera no gusiribanga ubuturo bwera muri Daniyeli 8 na Daniyeli 9  muri Daniyeli 12:7-10 hahuje isezerano n' iryahawe Abadiventisiti mu iyerekwa rya Mbere Rya Elina Wayiti'My First Vision-Early Writings' mu inyandiko z' ibanze page 1-41, havuga ko Umunsi n' Isaha"15/10/2024 saa 1:59' a.m" byo Kugaruka kwa Yesu Kristo bizabanza gutangarizwa isi yose abera 144,000 bakaryumva bakarimenya bakarisobanukirwa bakabona gusukirwa Imvura y' Itumba maze Iyo Saga n' Uwo munsi bikagenda bihinduka mo Ijwi rirenga ry' umuburo ko Hagiye kuza ibyago 7 kuva tariki 16/02/2024 Kandi ko Yesu azaza mucyago cya 7 tariki 15/10/2024 saa 1:59' a.m. Into bikabasha kuva ijwi rirenga rigomba kuvugwa nabera ibihumbi 144,000 baburira abantu bose ko uzifatanya n' Inyamanswa akaramya igishushanyo cy' Inyamanswa agashyirwaho icyimenyetso cy' inyamanswa akakira n' umubare w' izina ry' inyamanswa uwo agiye kurimbukira mu byago bi7 mumwaka wa 2024 ariko ko utazifatanya na Papa Francis muri iyo Baburoni ararikirwa kuyisohoka no"Ibyahishuwe18:1-4" kugirango atazafatanya na Baburoni kubyago byawo bizazira umunsi umwe"Ibyahishuwe18:8 kumaraho ibyaha by a Baburoni byazamutse bikagera mu ijuru Ku Mana "Ibyahishuwe 18:5-7" Kandi ko icyo ibyo byago 7 byose bizaba bije gukora kuri Baburoni ari ukumaraho imirimo ya SATANI"1Yohana3:8" binyuze mukurimbura abanyabyaha bose bagashira hano kuri iyi Si,Satani akahasigara afunganywe n' abadayimoni be mu myaka 1000 kuva Tariki 15/10/2024 saa 1:59' a.m kugeza mu mwaka wa 3024.

Kuva tariki 07/02/2021 kongera ho iminsi 1335 bigeza tariki 22/10/2024 ubwo tuzaba tugeze Ku Nyanja y' Ibirahure kururembo rwa kanani yo mu Ijuru na Daniyeli ahahagaze.

Kuva Ku Isi kugera muri Kanani yo mu ijuru bizatwara iminsi 7, kuva tariki 22/10/2024 gukuraho iminsi 7 bivuze gufata tariki 22-7=15, Ubwo nibwo Yesu Kristo azatunguka Ku bicu byo mu Ijuru Tariki 15/10/2024 saa 1:59' a.m, mugitabo cya Elina Wiyiti cyitwa Ijuru"Heaven" Ku kigisho cyo Kugaruka kwa Yesu Kristo bavuze uko Yesu Kristo azatunguka kubicu mugicuku cya nijoro hagati ya saa 00:01-02:00 buri wese azabasha kugeza saa 1:59 a.m abonye Yesu Kristo atungutse Ku Bicu nk' uko Umurabyo urabiriza iburasirazuba ukarengera aho rirengera, abera basinziriye mugitaka kuva kuri Abeli wa Adamu na Eva bazazurwa, abera bakiriho n' abazutse tuzazamurwa mubicu duturutse mu birere byose bine by' isi. Ababambye Yesu bazazukira gukorwa n' Isoni n' icyimwaro bazahita bongera kwicwa n' ubwiza bwa Yesu Kristo bose hamwe n' abanyabibi bomuri Baburoni bazaba batariswe n' ibyago bi6 byambere Bose bazuma bamere nk' amase kubutaka kuva tariki 15/10/2024 saa 1:59' a.m ,kugeza mu mwaka wa 3024.

Uko ibintu bigiye gukurikirana, nkuko bigomba kugeza Ku iherezo ry' umurimbuzi wa muri Daniyeli9:27 uzasandazwaho uburakari bw' Uwiteka aribwo nkazi y' Umujinya w' Imana aribyo Byago birindwi 7 bizazira mumwaka umwe wa 2024 nyuma yo kumara amezi 42 asiribanga urugo rw' ubuturo bwera mu Ibyahishuwe 11:1-19 aho amezi 42 atangirira mu cyeragati cy' imyaka 7 ariho mu mwaka wa 2021 bihujwe n' akarengane kazanywa n' umurimbuzi"Inyamanswa ya 2" w' ifatanije Ubupapa"Inyamanswa ya 1" mu ri Daniyeli 9:26-27 ,Daniyeli 12:1-13  na Ibyahishuwe 13:1-18 byose bikubiye mu minsi 1260, 1290 na 1335 igomba kubarwa uhereye tariki 07/02/2021.

Kuva Tariki 07/02/2021+1260= 31/07/2024.

Kuva tariki 07/02/2021+1290=31/08/2024.

Kuva tariki 07/02/2021+1335=22/10/2024.

Kuva Tariki 07/02/2021 kugeza tariki 07/02/2024Ubutumwa bwa Marayika wa Gatatu mu ijwi rirenga buzavugwa mumyaka Itatu bwitiriwe Isarura ryakojwe na Yesu Kristo "Yohana 4:32-44" ryakozwe mubanyamahanga b' abasamariya muminsi 3 bahabwa kumazi y' ubugingo na Yesu Kristo afatanije n' Intumwa ze 12" intumwa 12 nizo muburyo bw' umwuka zishushanywa n' abeza Isabato 144,000 batoranijwe kuva muri Lawodokiye iyobowe na Pasitoro Ted Wilson kuva tariki 01/06-22/10/2020 batsindishirijwe babwiwe iby' umunsi n' Isaha Yesu azagarukira ho tariki 15/10/2024 saa 1:59' a.m bakamenya Kandi bagasobanukirwa n' iryo Jwi ry' Imana"Imana ivuganira n' Abantu binyuze mukwiga Ijambo ry' Imana ariryo Bibiriya Yera n' Ibitabo by' Umwuka w' Ubuhanuzi nokurebera Ku bimenyetso by' Ibihe tugeze no"Present Truths ".

Kuva Tariki 07/02/2024 kugeza tariki 15/02/2024: Guceceka burundu k' ubutumwa bwa Marayika wa Gatatu mu ijwi rirenga bibera Ku Isi icyarimwe no guceceka kw' igice cy' Isaha " 1/2 hour= iminsi 15:2=iminsi 7 n'amasaha 12". Ibyahishuwe 8:1-6 abamarayika ba 7 basohoka murusengero rwo mw' ijuru bitegura kuvuza impanda zabo zirindwi 7 aribyo byago bi 7 bitegura kuza kubisuka mu isi mu Ibyahishuwe 15:1-8 ari nabwo Marayika wa Gatatu azamuka ajyanye amashengesho y' abera bamaze gushyirwaho icyimenyetso cy' Imana buvuye muri Baburoni mumyaka itatu yuzuye Ibyahishuwe 6:17 maze agahereza Umutambyi mukuru Yesu Kristo iyo mimuriko Yesu Kristo akayihindura mo imibavu ihumura neza ikazamuka mo Umwotsi Mwinshi wuzura Urusengero rwo mu Ijuru, Yesu Kristo akavuga ngo Birarangiye"Ibyahishuwe 22:10-13 na Ibyahishuwe 16:17" maze Yesu Kristo agahagarara mumuryango w' Urusengero rwo mw' ijuru aho ntamuntu numwe uba ukemerewe kurwinjira mo kubera Umwotsi mwinshi uba wuzuye muri urwo rusengero rwo mu ijuru mugihe cy'isukwa ry' ibyago 7 byose bisukwa uhereye nyuma uku guceceka kungana  n' iki gice cy' Isaha"Ibyahishuwe 8:1-6".

Kuva Tariki 16/02/2024 kugeza tariki 29/02/2024: Gusukwa kw' Ibyago bine 4 bya mbere bizamara iminsi 14"Ibyahishuwe 8:7-13 na Ibyahishuwe 16:1-9".

Kuva Tariki 01/03/2024 kugeza tariki 31/07/2024 ariyo tariki y' iherezo ry' amezi 42 anga n' igihe n' ibihe n' igice cya' igihe bingana n' imyaka 3 n' amezi 6 bingana n' iminsi 1260" Daniyeli 12:7, Ibyahishuwe 11:1-13 na Ibyahishuwe 13:3-18": Gusukwa kw' Icyago cya gatanu cyizamara amezi 5" Ibyahishuwe 9:1-12 na Ibyahishuwe 16:10-11".

Kuva Tariki 01/08/2024 kugeza tariki 31/08/2024 ariyo tariki y' iherezo ry' amezi 43 anga n' igihe n' ibihe n' igice cya' igihe wongeye ho iminsi mirongo 30 bingana n' imyaka 3 n' amezi 7 bingana n' iminsi 1290" Daniyeli 12:11":Gusukwa kw' icyago cya gatandatu cyizamara ukwizi kumwe 1" Ibyahishuwe 9:13-21 na Ibyahishuwe 16:12-16".

Kuva Tariki 01/09/2024 kugeza tariki 15/10/2024 saa 1:59' a.m:  Gusukwa kw' icyago cya karindwi cyizamara ukwizi kumwe1 n' iminsi cumi n' itanu 15"Ibyahishuwe 6:12-17 Ibyahishuwe 11:15-19 na Ibyahishuwe 16:17-21".

Kuva Tariki 15/10/2024 saa 1:59' a.m kugeza tariki 22/10/2024,ariyo tariki y' iherezo ry' amezi 44n'iminsi15 anga n' igihe n' ibihe n' igice cya' igihe wongeye ho iminsi mirongo 45 bingana n' imyaka 3 n' amezi 8 n' iminsi 15 bingana n' iminsi 1335" Daniyeli 12:12-13": Gukukwa mugitaka kw' abera bazutse n' abera bose basohotse muri Baburoni bazaba barikumwe n' at we abera 144,000 bakiriho biteguye basukiwe imvura y' Itumba, tuzamuke twerekeza mu ri Kanani yo mu ijuru, tuzaruhukira Isabato k' uwundi mugabane utuyeho Mose, na Eliya na Henoki Tariki 19/10/2024 Bukeye Isabato irangiye tuzakomeza urugendo tugere Ku rurembo rwa Kanani yo mu ijuru Ku munsi wa 8 Kuwa Kabiri Tariki 22/10/2024."Inyandiko z' ibanze-Iyerekwa Ryanjue Rya Mbere".

Kwemeza iyi tariki n' Isaha Yesu Kristo azagarukira ho  15/10/2024 saa 1:59' a.m bigaragazwa n' imibare yindi Uwiteka  Imana yampishuriye kuva tariki 22/10/2019 binyuze mu mubare 1177, uyu mubare nawise, Principal Repetition Number (PRN).

Kuva tariki 31/10/2017 havuzwe ko abaporotesitanti biyeguriye SATANI binyuze mugusinyira gutesha agaciro ubugorozi bwazanywe na Martin Luther kuva tariki 31/10/1517.

Ubu tegetsi bwa papa w' i vatikani bwakomatanije iby' idini ya SATANI ya Kiriziya Gaturika yari iyobowe n' Umubwiriza butumwa bwa SATANI bwiyitirira Guhagararira Yesu Kristo mu ISI"Bishop of Rome" agafata ububasha bw' Umwami w' uburomani Constantine wa II"Pontifex Maximus" mu mwaka wa 340 bya huje amazina ya cyiyobozi yombi[(Bishop Of Rome+Pontifex Maximus)= Pontiff of Rome=Papa w' I Roma].

Imana yahagurukije umuporotesitanti William Miller kuburira abatuye Isi kubaha no gutinya Imana umuremyi no gusohoka muri Baburoni no kwitegura Kugaruka kwa Yesu Kristo ageza ubuhanuzi bwa Daniyeli n' Ibyahishuwe tariki 22/10/1844" Great Awakening and Disappointment " havuzwe ubutumwa bwa Marayika wa 1 n' uwa 2" Ibyahishuwe 14:5-8".

Imana yahagurukije umuporotesitanti Ellen Gould White kubwira into Imana yashatse byose bizabanza kuva mbere yo Kugaruka kwa Yesu Kristo n' ibigeragezo bazahura nabyo byose n' ubutumwa bazabwira isi bayiburira mubutumwa bwa Marayika wa Gatatu mu ijwi rirenga bireba isi yose cyanee cyanee uhereye kuri abo baribategereje Kugaruka kwa Yesu Kristo ntibamubona tariki 22/10/1844 , binyuze mumayerekwa atandukanye, byageze tariki 03/04/1847 Uwiteka Imana apfundura isanduku y' ibihamya by' Imana yo murusengero rwo mu ijuru yereka Ellen Gould White itegeko rya 4 ryo Kwibuka Kweza Umunsi wa 7 ariwo ISABATO y' Uwiteka Imana ,Kandi ko iryo tegeko ryarabagiranaga kurusha ayandi yose 9 asigaye yose yandikishijwe ikaramu y' umuriro kubisate bibiri bya' amabuye, Imana imutuma kuza kubisobanurira Abadiventisiti bezaga icyumweru ko bakwiye Bose kujya beza ISABATO yo mu itegeko rya 4 bityo bahinduka Abadiventisiti b' umunsi wa 7.

Kuva 31/10/2017" A Reforming Catholic Confession=Great Apostasy of General Conference of 7th Day Adventists Churches " kugeza tariki 31/10/2024 ni imyaka 7" Daniyeli 9:27.

Kuva 31/10/1517 kugeza tariki 31/10/2017 ni imyaka 500.

Kuva Mumwaka wa 0 kugeza mumwaka wa 340 ni imyaka 340.

Gufata 500+340= 840.

Gufata 2017-840= 1177."PRN".

Gufata 340+1177=1517.Guhagurutswa kwa Martin Luther n' Ubuporotesitanti kuva tariki 31/10/1517.

Gufata 1847+1177=3024.Isabato ya mbere mu Isi Nshya"Yesaya 66:23-24" Tuzayiruhuka mu mwaka wa 3024 nyuma yo kumanuka na na Yerusaremu nshya tuvuye mu ijuru nyuma y' imyaka 1000 tuzamara mu ijuru, SATANI n' abadayimoni be babohewe muri iyi si bonyine imyaka 1000 abanyabibi barapfuye bose(22/10/2024-22/10/3024-29/10/3024).

Binyuze mumibare Scaling Mathematics: 1177=100+177=1000+100+77=1000+100+70+7=1+1+7+7=16=1+6=7.

Gufata 1177-1000=177.

Gufata 1844+177=2021.Ikizira cy' Umurimbuzi"USA National Climate Sunday Law ".Daniyeli 9:27 na Daniyeli 11:31 na Daniyeli 12:11".

Gufata 1847+177=2024.Kugaruka kwa Yesu Kristo."Ibyahishuwe 6:12-17, Ibyahishuwe 11:15-19 na Ibyahishuwe 16:17-21, Ibyahishuwe 19:17-21"

Gufata 3024-2024=1000.Imyaka Igihumbi"Ibyahishuwe 20:1-15 na Ibyahishuwe 21:1-27".

Gufata 7: Isabato y' Umunsi wa 7 y' itegeko rya 4 yatanzwe muri Edeni Uwiteka Imana ayiruhukana n' Umuntu yaremye nyuma yo gukurwaho na Constantine na Bishop w' I Roma nyuma bikamamazwa n'AbaPapa b' I Roma ,Imana yongeye kuyibutsa Abaporotesitanti bategereje Kugaruka kwa Yesu Kristo kuva tariki 03/04/1847 izongera kwizihizwa nk'uko yatanzwe bwa mbere na mbere mubantu muri Edeni yo mu isi nshya dutangiye Calendari yo mucyumweru cy' I Rema mu mwaka wa 3024.

Please Share this 3rd Angel' s Loud Cry Message Article :copy and paste this Link[ http://www.africanunionsc.org/2021/01/ausc-alive-new-articlepresident-joe.html?m=1 ] to at Least 7 People on Social Media to Warn them for 7 Last Plagues in 2024 to save living souls today as you reach here now,share this link to others. May Almighty God in Jesus Christ bless You with Latter Rain Holy Spirit. Amen. Thanks.


Komeza wige Ijambo ry' Imana Usenga unabwiriza ubutumwa bwa Marayika wa 3 mu ijwi rirenga, kuva tariki 07/02/2021-07/02/2024:

24) Ikigisho cy' Ubukwe bw' Imana y' Igarireya by Retired District Pastor SAFU KAGIMBA-Eglise des Adventistes du 7ième Jour(SDA) Francophone du RWANDA"https://m.youtube.com/watch?v=ryioPzWKqmw&t=428s"-Kigali mu:

Ubukwe bwa Dr.Iraguha Bandora Yves na Miss Uwineza Marie Denyse.

23) Ellen G. White, Great Controversy , INTAMBARIKOMEYE, Intambara Ikomeye 44 / 47 by Dr. IRAGUHA BANDORA Yves ,BScN RN, MD, MG

22) Abayobozi bakuru b'itorero ry'Abadiventiste b'Umunsi wa7, Bahuje Itorero na ROMA kuva tariki 31/10/2017Philippe

21) From Crete to Malta part 3 by Walter J Veith, Umuntu wibanga

20) From Crete to Malta part 2 by Walter J Veith, Umuntu wibanga

19) From Crete to Malta part 1 by Walter J Veith, Umuntu wibanga ,

18) #16 Abagore Babiri Mubuhanuzi by Dr. Ndamyumugabe Phodidas

17) 1. Ntushobora kuva mu Egiputa ngo ujye i Kanani nta mategeko by Musoni Flavien

16) 1. Ishungura by Nzaramba Emmanuel

15) Ingoma y'umudendezo n'amahoro By Nzaramba Emmanuel

14) GUHINDURIRWA AMATEKA - Eric NGABO

13) KOHEREZWA MU GIHUGU UTAZI! - Eric NGABO

12) UMUSOZO W'INTAMBARA IKOMEYE - ERIC NGABO

11) 5. KUMURIKA KW'ABANYABWENGE - Felix NSHIMIYIMANA

10) UMUGANI W'UMUBIBYI N'UBWOKO BW'UBUTAKA By Felix NSHIMIYIMANA

9) UBUTUMWA KURI AHABU, YEZEBERI, N'ABATAMBYI (IGICE CYA 2) - Félix NSHIMYUMUREMYI

8) 6. UBUTUMWA KURI AHABU,YEZEBELI N'ABATAMBYI Part A By Felix NSHIMIYIMANA

7) 7 INTAMBARA IKOMEYE: LUTHER,ABADIVENTISITI, UBUPAPA, N'IJWI RIRENGA,IMPAMVU5-Pastor Andrew Henriques

6) 8 INTAMBARA IKOMEYE,IGICE CYA8, ITEGURE GUHAGARARA IMBERE Y'ITORERO NA LETA- Pastor ANDREW HENRIQUES

5) Igice cya (2) URUKINGO N’AMARASO

4) Igice cya mbere (1) URUKINGO N’AMAHAME AGENGA UBUZIMA

3) Mwegere Imana na yo Izabegera, murwanye Satani nawe azabahunga _ Nyirinkindi Aimable

2) Kwikingiza cyangwa Kutikingiza _ Prof. Walter Veith

1)IBYIRINGIRO BY’AGAKIZA MURI KRISTO N’IKIMENYETSO CY’IMANA IHORAHO.|| Innocent NIZEYIMANA

Komeza wisomere Inyandiko za Ellen Gould White mu Kinyarwanda:

Please Share this 3rd Angel' s Loud Cry Message Article :copy and paste this Link[ http://www.africanunionsc.org/2021/01/ausc-alive-new-articlepresident-joe.html?m=1 ] to at Least 7 People on Social Media to Warn them for Last 7 Plagues in 2024 to save living souls today as you reach here now,share this link to others. May Almighty God in Jesus Christ bless You with Latter Rain Holy Spirit. Amen. Thanks.

 Please Share this 3rd Angel' s Loud Cry Message Article :copy and paste this Link[ http://www.africanunionsc.org/2021/01/ausc-alive-new-articlepresident-joe.html?m=1 ] to at Least 7 People on Social Media to Warn them for Last 7 Plagues in 2024 to save living souls today as you reach here now,share this link to others.

May Almighty God in Jesus Christ bless You with Latter Rain Holy Spirit. Amen. Thanks.Added Notice: Inyandiko z' Ibanze"Iyerekwa Ryanjye Rya Mbere-My First Vision" Umunsi n' Isaha yo Kugaruka Kwa Yesu yarasezeranywe Mbere Yo Gutangazwa Kw' Itegeko ry' Icyumweru,mbere yo Gusukirwa Umwuka Wera"Imvura y' Itumba".Kuko Yesu Kristo Atazabura Kugaruka tariki 15/10/2024 saa 1:59' a.m. Iyi tariki irigutesha Umutwe SATANI n' Abakozibe ku Isi Yose.Babuze ibyo bafata n' ibyo bareka!!! Kuko basigaranye Igihe Gito 20/01/2021-15/10/2024 saa 1:59'a.m"Ibyahishuwe12:17.By Dr. Iraguha Bandora Yves, MD, MG, RN, BScN(Hons).


Here is a Very important Urgently Announcement to Spread on all Social Media Platforms Worldwide to Save Souls from New World Order 7 Last Plagues of Almighty God Holy Father in Heaven From February 7th,2024 till 2nd Coming of Jesus Christ on October15th, 2024 at 1:59' a.m on the Sky(Repent,Repent,Repent,Remember Our Lord Jesus Christ's Kingdom Sabbath Day"The 7th Day Sabbath" To Keep It Holy.Then, Reject The 1st Day Sun-Day False Satanic worship and Rest day and COVID-19 Vaccines of Jesuit Gay Pope Francis' LaudatoSI'237=Common Good=Common Evil=Common Devil=Fallen Lucifer=Satan=Alien=Aliens):

Amazing Word Ministries videos were stopped by Satanic YouTube CEO but are fully being published and downloaded now from Bit Chute Limited Freely with better quality than those allowed on Satanic Pope Francis corrupted YouTube's Jesuits CEOs.Join Pastor Emmanuel Nougaisse now on Bit Chute On His 3rd Angel&4th Angel's Messages Freely Broadcasted on His Channel Amazing Word Ministries with full freedom of speech rights respected over there:Every Present Truth is beingng Spoken and uploaded on Bit Chute without any Bias/Satanic Jesuits Popery Corruption such as that of YouTube's [WARNING: COVD-19 VACCINE OPERATION WARP SPEED. GOVERNMENT DICTATE HOW TO WORSHIP. FEAR GOD NOT MEN]

CLIMATE EMERGENCY: POPE TIME TO CHANGE DIRECTION NOW. A SUNDAY SABBATH FOR THE EARTH. TROUBLOUS TIME
Subscribe and regularly follow Amazing Word Ministries official Speeches in full Freedom of Speech Channel.

The Roman Catholic Church has never been a Church of Almighty God since its creation, Added Notice:


Here is a Very important Urgently Announcement to Spread on all Social Media Platforms Worldwide to Save Souls from New World Order 7 Last Plagues of Almighty God Holy Father in Heaven From February 7th,2024 till 2nd Coming of Jesus Christ on October15th, 2024 at 1:59' a.m on the Sky(Repent,Repent,Repent,Remember Our Lord Jesus Christ's Kingdom Sabbath Day"The 7th Day Sabbath" To Keep It Holy.Then, Reject The 1st Day Sun-Day False Satanic worship and Rest day and COVID-19 Vaccines of Jesuit Gay Pope Francis' LaudatoSI'237=Common Good=Common Evil=Common Devil=Fallen Lucifer=Satan=Alien=Aliens):

Amazing Word Ministries videos were stopped by Satanic YouTube CEO but are fully being published and downloaded now from Bit Chute Limited Freely with better quality than those allowed on Satanic Pope Francis corrupted YouTube's Jesuits CEOs.Join Pastor Emmanuel Nougaisse now on Bit Chute On His 3rd Angel&4th Angel's Messages Freely Broadcasted on His Channel Amazing Word Ministries with full freedom of speech rights respected over there:Every Present Truth is beingng Spoken and uploaded on Bit Chute without any Bias/Satanic Jesuits Popery Corruption such as that of YouTube's [WARNING: COVD-19 VACCINE OPERATION WARP SPEED. GOVERNMENT DICTATE HOW TO WORSHIP. FEAR GOD NOT MEN]


based on the mixture of Ancient Roman Pagan Church Principals and with some principals those truths that were selected among other many true Principles of the early Christian 7th Day Sabbath Keeping Church of Apostles which was initiated by Jesus Christ Him Self as the Lord of 7th Day Sabbath.
From February 7th, 2021 adding a Time Times and Half of Time then comes the 1st greatest Anniversary of Satan's Sunday Rest and Worship by Law for 1700 Years since the year March 3rd, 321 to March 3rd, 2021.
From February 7th, 2021 is the Beginning of the Loud Cry Message of the 3rd Angel's Message to call all people on this world to dissociate themselves with the Satanic propanganda lies of Roman Catholic Church as was inserted in the 3 mathematical Sets to make the Intersection Set of the New World Order Leadership of Pope Francis and to identify those singleton elements who will resist the New World Order leadership, they will be the same individuals who  1st will never accept to be Vaccinated for COVID-19 Vaccine, 2nd will never comply for the Ecumenical Vademecum Satanic Life Style, 3rd Will Never Comply with the United Nations Climate Change Sunday Rest and Worship by Law and those are which the Biblical Prophecy termed 144000 true 7th Day Adventists from every corner of this World will be going home to home, house to house, individual to individual proclaiming the 3rd Angel's message with loud Cry to warn every human being on this planet during this New World order Period of 42 Months to never unite with its Satanic spiritual and Draconian Rules and Leadership From February 7th, 2021 till February 7th, 2024 to be able to survive the Last 7 Last Plagues from February 16th, 2024 till last 7th Last Plague on the 2nd Coming of Jesus Christ on October 15th, 2024 at 1h59' a.m to save us from a Jesuit Satanic Gay Pope of Rome Whose is only existing now to exterminate the True 7th Day Adventists"True Protestants"from this World Over before the Year 2030 using 3 Set Strategic plans and feke peace messages in : 
1st) COVID-19 Vaccines Microchips , 
2nd) False spiritual ecummenical Vademecum life style among others so called Christians worldwide, 
3rd) Paris Climate Sunday Rest by Governmental Law.
Since February 7th, 2021: 
Time: 7Days,
Times: 14Days,
Half of time 3Days and 12 hours. Then comes the 1st Anniversary of 1700 Years of Sunday Rest and Worship by Law at 11h00' on March 3rd, 321.

Therefore, the Whole world is going to experience the 3 Years New World Order's SATANIC Global Church Failure of A Papal Ecumenical VADEMECUM Released on December 4th, 2020; Under Global Victorious True 144000 Biblical 7th Day Adventists' Loud Cry for The Biblical 3rd Angel' s Message From February 7th, 2021 till the Final Worldwide Close of Probation on February 7th, 2024 to be followed by Fall of Pope Francis' New World Order Leadership during the 5th, 6th and 7th Last Plagues from February 16th, 2024 till 2nd Coming of Jesus Christ on October 15th, 2024 at 1:59' a.m. Repent-Remember The 7th Day Sabbath To Keep It Holy.

Below are the false teachings of  the Satanic Vademecum' spiritual ecumenism and the 3 Satanic Tools to lead the whole world to Hell, people should never unite with Roman Catholic Church as they respect no Commandment of Almighty God, they don't Baptize in full water, Not keeping the 7th Day Sabbath Holy, Not having the Same Bible with other Christians, and much more

Kanda hano udawunirodinge amajwi wumve Ibyigisho bi tatu mu ma jwi"Kugaruka kwa Yesu ni Ihame ridakuka rya 25" 15/10/2024-saa 1h59'a.m:

A]

1) Part 1, Data, Ubahiriza Izina Ryawe on 15/11/2020 (Yohana 12:23-33): Kanda ufungure hano Part 1, Data, Ubahiriza Izina Ryawe on 15/11/2020 amajwi wiyumvire nawe uko Mu mwaka wa 31 ubwo Umwami w' ISABATO Yesu Kristo yari yicaye I Yerusalemu maze ari nabwo uwo mwanya Umwanzi w' Abantu n' Imana n' Amategeko Y'Imana , Umwanzi w' ISABATO ,Umwami w' Icyumweru ari we Satani Ikiyoka cya cyera ,ari we ukoresha Papa w' Umutinganyi Francis w' Umujezuwite w' I ROMA wuzuye mo Satani yahise Acwibwa Mu Ijuru mu mwaka wa 31 mbere ho gato y' uko Pasika yacu igera Yesu akabambwa, Kuva uwo mwanya Satani Ikiyoka cya cyera nibwo yahise ajugunywa na n' abadayimoni be hano ku Isi ubutazongera gusubira mu Ijuru, nk' uko yari akibigenza na nyuma y' umwuzure ajya kurega Yobu ko ari indyarya yubahira Imana kuba yaramuhaye Ubutunzi, nanone binyuze mugushyira ho itegeko ry' Icyumweru rihishwe muri Paris Agreement on Climate Change, Satani Yashatse ko azaca Isabato mu Isi , akica Abeza Isabato bose by' Ukuri 144000 batsindishirijwe ngo basukirwe imvura y' itumba bagiye gutangiza Urugamba rwo guca Satani mu Isi binyuze mukuvuga Ubutumwa bwa Marayika wa Gatatu mu Ijwi rirenga kuva 7/2/2021 kugeza 7/2/2024 bategereje Kugaruka kwa Yesu ubwo azaba aje kuzura abapfuye bose bakiranukiye Uwiteka Imana no Kuducungura mumaboko ya Satani n' Aba Jezuwite ba Satani no Kuboha Satani imyaka 1000 igihe azaba igicibwa mu Isi akarimburirwa n' abadayimoni be n' abapfuye bose batarakiranukiye Imana 22/10/3024, mugihe Dutegereje ko Yesu Kristo azagaruka "True 7th Day Adventists " tariki 15/10/2024 saa 1h59' a.m.

2) Part 2,Data, Ubahiriza Izina Ryawe on 15/11/2020 (Ibyahishuwe 12:7-11) : Kanda ufungure hano Part 2,Data, Ubahiriza Izina Ryawe on 15/11/2020 wumve amajwi usobanukirwe uko Satani ajyiye Gucibwa no mu Isi mu mwaka wa 2024 ubwo Yesu Kristo azaba agarutse ababi bose bakicwa n'ubwiza bwe, Satani agasigara azerera wenyine n' abadayimoni be hano mu isi mu myaka Igihumbi 1000, nyuma amaherezo ya Satani agashyirwa muri Gihenomu agacibwa burundu mu Isi binyuze mukuba Abadiventisiti b' umunsi wa 7 batsindishirijwe bazaba barangije kuvuga ubutumwa bwa Marayika wa 3 7/2/2024 , nyuma hagatangira ibyago birindwi by' imperuka, Yesu Kristo akaza mu cyago cya 7, tariki 15/10/2024 , saa 1h59' mugicuku cya nijoro.

3) Umunsi Mwakiriye Ho(Wowe wumva ubu buhanuzi ntuzaramye ubutegetsi bw' Inyamanswa bwo kuguhatira kweza Itegeko ry' Icyumweru, Umunsi mwanze Isabato mukeza Icyumweru nyuma y' Uko Perezida Joe Biden mushya wa Amerika "USA" azaba amaze gusinya amasezerano y' I Paris 7/2/2021 "Paris Agreement on Climate Change" kuva ubwo kweza no kwizera ko Isabato itaye agaciro , Ukeza Icyumweru nkaho ari yo Sabato y' Ukuri y' Uwiteka, Mwekuza reka kumvira Imana ngo mwice ISABATO muramye Icyumweru n' Urukingo rwa COVID-19 ,mutazasukwaho Ibyago 7 by' imperuka kuva tariki 16/2/2024 kugeza ubwo Yesu Kristo Umwami w' Isabato azagarukira Mu Cyago cya 7 tariki 15/10/2024 saa 1h59' mugicuku hagati.Umunsi mwahisemo Kumvira Leta y' U Rwanda na Vaticani kuteza Isabato mukaramya itegeko ry' Icyumweru, Muzakiza amagara yanyu muri iyisi mumyaka itatu gusa, ariko Gupfa ko Muzapfa, mubyago 7 by' imperuka kuva tariki 16/2/2024 kugeza tariki 15/10/2024 saa 1h59'a.m.) Gupfa Ko Muzapfa Part 1 on 17/11/2020.

4) Umunsi Mwakiriye [Ho](Itegeko ry' Icyumweru "USA-Paris Agreement:7-16/February/2021) Gupfa Ko Muzapfa Part 2 on 17/11/2020.

B]

1) Igice cya 1,Uramenye utazahurira na SATANI na Papa Francis Ubwiriza gushyigikira Ubutinganyi muri GIHENOMU 22/10/3024 wariwarabwirije UBUTUMWA BWIZA bwo Kweza Isabato, Kutifatanya n' abeza Icyumweru mubuyobe bwo gusuzugura Amategeko y' Imana 10 n' Isabato irimo, no kugaruka kwa Yesu Kristo kwabwirijwe n' Abategereje Kugaruka Kwa Yesu Kristo kuva tariki 22/10/1844 bagategekwa kujya kwigisha no Kweza Isabato kuva tariki 3/4/1847

Yesu araje,azatunguka ku bicu tariki 15/Ukwakira/2024 sa1h59' a.m.Mwitegure, Mwiyeze, Mweza Isabato y' Uwiteka mubone uko Uwiteka abashyiraho icyimenyetso cy' Imana mutazasukwa ho ibyago birindwi by'imperuka kuva tariki 16/2/2024 kugeza tariki 15/10/2024 saa 1h59' a.m, nyuma y' imyaka itatu yo kubwirizwa k' ububutumwa bwa Marayika wa 3"Ibyahishuwe 14:9-12"mu ijwi rirenga rizavugwa hagati y' imyaka 3 kuva tariki [7-16/2/2021 kugeza 7-16/2/2024].

2) Igice cya 2,

3) Igice cya 3,

Abahinzi bari batuye mumisozi y’ ibitare bugufi bw’ umujyi wa Washington muri Leta yitwa Hampshire, bari bumvise ubutumwa bw’ uko Yesu yenda kugaruka, kandi baribashishikariye kumutegereza. Bari bariyubakiye urusengero ruto mu gashyamba, bakajya bahateranira.

            Hari umukobwa wari umaze imyaka 19 wigishaga ishuli ry’ ubwenge.

Yitwaga Oakes.  Ubwo yajyaga Washington, nyina yimukaniyeyo na we.  Bari abo mu itorero ry’ Ababatisita b’ Umunsi wa Karindwi.Nubwo ari nta wundi wari uhari muri icyo kirorero waterana na bo, uwo mukobwa Oakes na nyina ntibaburaga gukomeza umunsi wa karindwi.

            Abadiventisiiti bamenyeranye n’ abaturanyi babo, batangiye kubigisha ibyo kugaruka kwa Yesu.  Bakavuga bati: “Azaza vuba, kandi turamwiteguye.”

Bagasoma muri Bibiliya amasomo avuga ibyo kugaruka kwe kuri iyi si.Oakes ibyo kugaruka kwa Kristo, yaravuze ati: “Ndashaka kubabaza ikibazo. KUKI SE, MUDAKOMEZA ISABATO Y’ UMWAMI?Kuki mumusenga ku munsi wa mbere, Dimanche?”

            Umuntu umwe yarabajije ati: “Kuki ubaza ibyo?  Dimanche si Isabato y’ Umwami?”

            Madamu Oakes ati: “Reka da, si yo.” Abumbura Bibiliya. Abasomera amasomo avuga iby’ umunsi wa karindwi ari wo SABATO.  Yari azi icyo Imana yavuze ku munsi wayo wera.

Madamu Oakes n’ umukobwa ntibashidikanyaga yuko Umwamwi ashaka ko ubwoko bwe buruhuka ISABATO, kandi ntabwo bizeraga ko azaza kujyana ubwoko bumutegereje batarahugukira gukurikiza amategeko ye yose.

            Babahinzi b’ Abadiventisiti bari bahugukiye kuza k’ Umwami badashidikanya mu iherezo rya ya myaka 2.300, ari ho mu mwaka wa 1844, nk’ uko bagenzi babo nabo bari bahugukiye iby’ umunsi wa karindwi ari wo SABATO.

            Igihe gishize, babuze ibyo bari biteze, abahinzi bamwe batangiye gutekereza cyane iby’ ISABATO.Basomye udutabo bari barahawe dusobanura iby’ ISABATO. Umunsi umwe, ari kuwa mbere (Dimanche), bwana  WILIYAMU FARNSWORTH yahagaze mu nzu y’ iteraniro, aravuga ati: “Bene Data, ngiye kubahiriza ISABATO.” Haba ituze ry’ inshi mu rusengero.Abakristo benshi bicara biyunamiye.

AMATEGEKO Y’ IMANA, Kuva 20:1-17( Imana ibwira Abisirayeli amategeko cumi-Gutegeka kwa kabiri 5:1-33)………………………………:

Kuva 20:1.Imana ivuga aya magambo yose iti,2Ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y’ uburetwa.

I

3“Ntukagire izindi mana mu maso yanjye.

II

4Ntukiremere igishushanyo kibajwe, cyangwa igisa n’ ishusho yose iri hejuru mu ijuru, cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y’ ubutaka. 5Ntukabyikubite imbere, ntukabikorere kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa ba se, nkageza kubuzukuruza n’ ubuvivi bw’ abanyanga, 6Nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkajyeza kubuzukuruza babo b’ ibihe igihumbi.

III

7”Ntukavugire ubusa izina ry’ Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk’ utacumuye, uvugiye ubusa izina rye.

IV

8”Wibuke kweza umunsi w’ isabato. 9Mu minsi itandatu ujye ukora, abe ariyo ukoreramo imirimo yawe yose,10ariko uwa karindwi ni wo sabato y’ Uwiteka Imana yawe.  Ntukagire umurimo wose uwukoraho, wowe ubwawe, cyangwa umuhungu wawe, cyangwa umukobwa wawe, cyangwa umugaragu wawe, cyangwa umuja wawe, cyangwa itungo ryawe, cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, 11kuko iminsi itandatu ari yo Uwiteka yaremeyemo ijuru n’ isi n’ inyanja n’ ibirimo byose, akaruhukira ku wa karindwi. Ni cyo cyatumye Uwiteka aha umugisha umunsi w’ isabato, akaweza.

V

12”Wubahe so na nyoko, kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha.

VI

13”Ntukice.

VII

14”Ntugasambane.

VIII

15”Ntukibe.

IX

16”Ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe.

X

17”Ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe, cyangwa umugaragu we, cyangwa umuja we, cyangwa inka ye, cyangwa indogobe ye, cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe.”

{Kuva 20:18.Abantu bose bumva za nkuba zikubita, babona ya mirabyo irabya, bumva ijwi rya rya hembe, babona wa musozi ucumba umwotsi , babibonye bahinda imishyitsi, bahagarara kure. 19 Babwira Mose bati: “ Ba ari wowe utubwira ni ho turi bwumve, ariko Imana ye kutubwira tudapfa.” 20 Mose abwira abantu ati: “Nimuhumure kuko Imana izanywe no kubagerageza, no kugira ngo gutera ubwoba kwayo guhore imbere yanyu mudakora ibyaha.” 21 Abantu bahagarara kure Mose yigira hafi y’ umwijima w’ icuraburindi Imana irimmo. 22 Uwiteka abwira Mose ati: “Uku ube ariko ubwira Abisirayeli, uti ’Ubwanyu mwiboneye ko mbabwiye ndi mu ijuru. 23 Ntimukareme izindi mana ngo muzibangikanye nanjye, imana z’ ifeza cyangwa imana z’ izahabu nti mukazicurire. 24 Undundire igicaniro cy’ ibitaka, ugitambireho ibitambo byawe byoswa n’ ibitambo by’ uko uri amahoro, intama zawe n’ inka \awe. Aho nzibukiriza izina ryanjye hose, nzaza aho uri nguhe umugisha. 25 Kandi nunyubakira igicaniro cy’ amabuye, ntuzacyubakishe amabuye abajwe, kuko nukimanika ho icyuma cyawe uzaba ugihumanije. 26 Kandi ntugashyire urwuririro rw’ amabuye ku gicaniro cyanjye ngo ucyurire, kugira ngo ubwambure bwawe butakigaragariraho.’}

{Itegeko ry’ ISABATO. Mose ahabwa ibisate by’ amabuye biriho Ibihamya: Kuva 31:12-18. 12 Uwiteka abwira Mose ati 13” Kandi ubwire Abisirayeli uti ‘Ntimukabure kuziririza amasabato yanjye, kuko ari yo kimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu byose, kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka ubeza.14Nuko mujye Muzirirza isabato kuko ari iyera kuri mwe, uyiziruye ntakabure kwicwa.Umuntu wese uzagira umurimo akora kuri yo azakurwe mu bwoko bwe. 15Mu minsi itandatu abe ari mo imirimo ijya ikorwa, ariko uwa karindwi ni isabato yo kuruhuka yerejwe Uwiteka. Uzagira umurimo akora ku munsi w’ isabato ntakabure kwicwa.16Nuko Abisirayeli baziririze isabato, bajye bayitondera mu bihe byabo byose.Ibe isezerano ridakuka. 17Ni ikimenyetso cy’ iteka ryose hagati yanjye n’ Abisirayeli, kuko iminsi itandatu ari yo Uwiteka yaremeyemo ijuru n’ isi, ku wa karindwi akarorera, akaruhuka.’”18Amaze kuvuganira na Mose ku musozi Sinayi, Uwiteka amuha abisate by’ amabuye bibiri biriho Ibihamya byandikishijweho urutoki rw’ Imana.}, {Yesaya 58:13-14. 13”Nuhindukira ntukandagire isabato, ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera, ahubwo ukita isabato umunezero, umunsi wera w’ Uwiteka ukawita uw’ icyubahiro ukawubaha, ntube icyigenge ntiwishakire ibyo kwinezeza, ntiwivugire ibyo ushaka ku bwawe, 14 nuko uzishimira Uwiteka nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z’ igihugu, kandi nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo.” Akanwa k’ Uwiteka ni ko kabivuze.},{Yesaya 66:23-24. 23”Igihe kizaza uhereye mu mboneko z’ ukwezi ukageza mu mboneko z’ ukundi, no guhera ku isabato ukageza ku yindi, abantu bose bazajya baza gusenga imbere  ya njye” ni ko Uwiteka avuga.24” Nuko bazasohoka bajya kureba intumbi z’ abancumuye, kuko inyo zabo zitazapfa kandi n’ umuriro ntuzime, bazatera abantu bose gushishwa.”},{2 Ngoma 36:20-21. 20 Abacitse ku icumu Nebukadinezari abajyana I Baburoni, bahinduka imbata ze n’ izabahungu be kugeza ku ngoma z’ abami b’ I Buperesi, 21 bisobanurwa ngo kugeza ubwo igihugu kizaba cyishimira amasabato yacyo, ngo ijambo Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Yeremiya ribe risohoye, kuko iminsi yose cyabereye umusaka cyajiririje isabato, kimara imyaka mirongo irindwi.},{Ibyerekeye kweza Isabato-Yeremiya 17:19-27,19Uku ni ko Uwiteka yambwiye ati: “Genda uhagararare ku irembo rya rubanda, aho abami b’ u Buyuda binjirira n’ aho basohokera, no mu marembo yose y’ I Yerusalemu ubabwire uti:20’Nimwumve ijambo ry’ Uwiteka mwa bami b’ u Buyuda mwe, n’ ab’I Buyuda mwese n’ abatuye I Yerusalemu mwese, abanyura muri aya marembo.’21Uku ni ko Uwiteka avuga ati:’Mwirinde mutikorera umutwaro ku munsi w’ isabato, haba no kuwucisha mu marembo y’ I Yerusalemu.22Ntimugasohore umutwaro mu mazu uanyu kuri uwo munsi kandi ntimukagire umurimo wose mukora, ahubwo mujye mweza umunsi w’ isabato nk’ uko nabitegetse ba sogokuruza.23Ariko ntibarakumvira haba no gutega amatwi, ahubwo bashinze amajosi kugira ngo batumvira, haba no kwemera kwigishwa.’ 24”Uwiteka aravuga ngo ‘Nuko ni munyumvana umwete, ntimugire umutwaro mucisha mu marembo y’ uyu murwa ku munsi w’ isabato, ahubwo mukaweza ntimugire umurimo muwukoraho, 25ni bwo abami n’ ibikomangoma bari ku ngoma ya Dawidi bazinjira muri uyu murwa, bari ku magare y’ intambara no ku mafarashi bo n’ ibikomangoma byabo, n’ abantu b’ u Buyuda n’ abatuye I Yerusalemu, kandi uyu murwa uzahoraho iteka. 26Kandi bazaturuka mu midugudu y’ u Buyuda n’ ahakikije I Yerusalemu hose no mu gihugucy’ ababenyamini, no mu bibaya no mu misozi miremire n’ ikusi, bazanye ibitambo byoswa n’ ibindi bitambo n’ amaturo y’ ifu n’ imibavu, bazanye n’ ibyo gushima mu nzu y’ Uwiteka,27Ariko nimwanga kunyumvira ngo mweze umunsi w’ isabato, ahubwo mukikorera imitwaro mukayinyuza mu marembo y’I Yerusalemu kuri uwo munsi, nzakongeza umuriro mu marembo yahoo uzatwika amanyumba y’ I Yerusalemu, kandi ntabwo uzazimywa.’”}, {Iminsi mikur y’ Uwiteka-Abalewi 23:1-44,1Uwiteka abwira Mose ati 2”Bwira Abisirayeli uti: Iminsi mikuru y’ Uwiteka mukwiriye kuranga ko ari iy’ amateraniro year, iyi ni yo minsi mikuru yanjye.3Mu minsi itandatu abe ari mo imirimo ijya ikorwa, ariko uwa karindwi ni isabato yo kuruhuka, n’ uwo guterana kwera ntimukagire umurimo wose muwukoraho. Ni isabato y’ Uwiteka yo kuziririzwa mu buturo bwanyu bwose.4”Iyi ni yo minsi mikuru y’ Uwiteka, n’ iyo guterana kwera mukwiriye kujya muranga mu bihe byayo byategetswe.5”Mu kwezi kwa mbere, ku munsi wako wa cumi n’ ine nimugoroba, hajye habaho Pasika y’ Uwiteka. 6 Ku munsi w’ uko kwezi wa cumi n’ itanu hatangirira ho iminsi mikuru y’ imitsima itasembuwe, muzamara iminsi irindwi muyirya.7Ku munsi uyitangira mujye muteranira kuba iteraniro ryera, ntimukagire umurimo w’ ubugaragu muwukoraho.8Muri iyo minsi uko ari irindwi mujye mutambira Uwiteka ibitambo bikongorwa n’ umuriro, uwa karindwi ni uwo guterana kwera, ntimukagire umurimo w’ ubugaragu muwukoraho.” 9Uwiteka abwira Mose ati 10”Bwira Abisirayeli uti: Nimumara kugera mu gihugu nzabaha mugasarura ibisarurwa byaho, muzajye muzanira umutambyi umuganda w’ umuganura w’ ibisarurwa byanyu, 11 na we awuzungurize imbere y’ Uwiteka kugira ngo ubabere ituro ryemerwa,  ku wa mbere w’ isabato abe ari ho umutambyi awuzunguza. 12Kandi ku munsi muzungurizaho uwo muganda, mujye muwutambiraho isekurume y’ intama idafite inenge itaramara umwaka, ho igitambo cyo koserezwa Uwiteka. 13 Kandi ituro ry’ ifu rituranwa na cyo, rijye riba ibice bya cumi bibiri bya efa y’ ifu y’ingezi ivanzwe n’ amavuta ya elayo, ribe ituro riturwa Uwiteka rigakongorerwa n’ umuriro kuba impumuro nziza, ituro ry’ ibyo kunywa rituranywa na cyo rijye riba igice cya kane cya hini ya vino.14Ntimukagire umutsima murya cyangwa impeke zikaranze cyangwa amahundo mabisi, uwo munsi utarasohora ngo muganurire Imana yanyu.  Iryo rizababere itegeko ridakuka mu bihe byanyu byose no mu buturo bwanyu bwose.15”Kandi mujye mubara iminsi muhereye kuri uwo munsi wa mbere w’ isabato, ku munsi mwazaniye ho umuganda w’ ituro ryo kuzunguzwa, mubare iminsi y’ amasabato arindwi itagabanije.16Mubare iminsi mirongo itanu igeze ku munsi wa mbere w’ isabato ya karindwi, maze muganurire Uwiteka ituro ry’ umuganura wundi.17 Mu buturo bwanyu mukuremo imitsima ibiri yo kuba ituro rijungujwe, ibe iy’ ibice bya cumi bibiri bya efa y’ ifu y’ ingezi yotsanywa umusemburo, kugira ngo iganurirwe Uwiteka. 18Mumurikane n’ iyo mitsima abana b’ intama barindwi badafite inenge bataramara umwaka, n’ ikimasa cy’ umusore n’ amasekurume y’ intama abiri, bibe ibitambo byoserezwa Uwiteka bitambanwe n’ ituro ry’ ifu n’ iry’ ibyokunywa yo kuri byo, bibe ibitambo bikongorwa n’ umuriro by’ umubabwe uhumurira Uwiteka neza. 19 Kandi mutambe n’ isekurume y’ ihene ho igitambo gitambirwa ibyaha, n’ amasekurume y’ intama abiri ataramara umwaka, ho ibitambo by’ uko muri amahoro.20 Umutambyi azizunguzanye nay a mitsima y’ umuganura na ba bana b’ intama bombi, bibe ituro rijungurijwe imbere y’ Uwiteka, byerezwe Uwiteka, bibe iby’umutambyi.21 Kuri uwo munsi mujye muranga ko ari umunsi mukuru ujye uba uwo guterana kwera, ntimukagire umurimo w’ ubugaragu muwukoraho.Iryo rizababere itegeko ridakuka mu buturo bwanyu bwose no mubihe byanyu byose.22”Kandi nimusarura ibisarurwa byo mugihugu cyanyu, ntimuzasarure inkokora z’ imirima yanyu zose, ntimuzatoragure ibisigaye guhumbwa, ahubwo mubisigire umukene n’ umusuhuke w’ umunyamahanga.Ndi Uwiteka Imana yanyu.” 23Uwiteka abwira Mose ati 24”Bwira Abisirayeli uti: Mu kwezi kwa karindwi ku munsi wako wa mbere hajye hababeraho umunsi wo kuruhuka, ube uwo kubibukirisha, muwurangishe kuvuza amahembe, muwuteraneho guterana kwera. 25 Nti mukagire umurimo w’ ubugaragu muwukoraho, kandi mujye muwutambiraho Uwiteka igitambo gikongorwa n’ umuriro.” 26 Uwiteka abwira Mose ati 27”ariko umunsi wa cumi w’ uko kwezi kwa karindwi ni wo munsi w’ impongano, uje ubabera uwo guterana kwera, muje muwibabazaho imitima, muwutambireho Uwiteka igitambo gikongorwa n’ umuriro. 28 Ntimukagire umurimo wose mukora kuri uwo munsi w’ impongano, muhongerererwaho imbere y’ Uwiteka Imana yanyu.29 Umuntu wese utazibabaza Umutima kuri uwo munsi, azakurwe mu bwoko bwe.30Kandi umuntu wese uzakora umurimo wose kuri uwo munsi, nzamurimbura mukure mu bwoko bwe.31 Ntimukagire umurimo wose muwukoraho.Iryo ribabere itegeko ridakuka mu bihe byanyu byose no mu buturo bwanyu bwose.32Ujye ubabera Isabato yo kuruhuka mwibabaze imitima: mujye muziririza iyo sabato muhereye nimugoroba ku munsi w’ uko kwezi wa cyenda, mugeze nimugoroba ku munsi wa cumi.”33Uwiteka abwira Mose ati 34”Bwira Abisirayeli uti: Umunsi wa cumi n’ itanu w’ uko kwezi kwa karindwi, abe ari ho mutangirira kuziririza Uwiteka iminsi mikuru irindwi y’ ingando.[Yesu n’ agaruka tuzakora urugendo rw’ iyo munsi 7 y’ ingando tuva ku isi tuzamuka mukirere tuzagenda iminsi 7 tugere kururembo rwo mu Ijuru nyumya y’ iyo minsi 7,Kuva  saa saba n’ iminota mirongo itanu n’ icyenda za mugicuku 1h59’ ku wa 15/10/2024 kugeza kuwa 22/10/2024)-“Ukwezi kwa 7 ko muri iyi minsi y’ Uwiteka yategekeraga mo Abisirayeli mu gihe cya Mose, ni ko kwezi kwa 10 muri iyi minsi ya none.”]35Ku munsi uyitangira[saa 1h59’,15/10/2024]hajye habaho guterana kwera, ntihakagire umurimo w’ ubugaragu muwukoraho. 36Mumare iminsi irindwi [22/10/2024] mujya mutambira Uwiteka ibitambo bikongorwa n’ umuriro, uwa munani [23/10/2024] ujye ubabera uwo guterana kwera, muwutambireho Uwiteka ibitambo bikongorwa n’ umuriro, ube uwo guterana mwitonze. Ntimukagire umurimo w’ ubugaragu muwukoraho.37”Iyo niyo minsi mikuru y’ Uwiteka mukwiriye kuranga ko ari iyo guterana kwera, ngo mujye muyitambiraho Uwiteka ibitambo bikongorwa n’ umuriro, igitambo cyoswa n’ ituro ry’ ifu, n’ igitambo kindi n’ amaturo y’ ibyo kunywa, n’ ituro ryose n’ igitambo cyose ku munsi wacyo. 38Ibyo ntibibakureho kuziririza amasabato y’ Uwiteka no gutura amaturo yanyu, ayo muhiguza imihigo yose, n’ ayo muturishwa Uwiteka yose n’ imitima ikunze. 39”Ariko muhereye kuri uwo munsi wa cumi n’ itanu w’ ukwezi kwa karindwi[1h59’kuwa 15/10/2024],mumaze gusarura imyaka yo mugihugu cyanyu “Mugihugu cya cu ari cyo Egiputa umwami wacu Yesu yabambwe mo ari yo Si”[Kuva 7/2/2021 kugeza 7/2/2024 nyuma yisozwa ry’ ubutumwa bwa marayika wa 3 mu ijwi rirenga, no kuva tariki 16/2/2024 kugeza ibyago bi 7 by’ imperuka birangiye tari ya 15/10/2024],mujye muziririza iminsi mikuru irindwi y’ uwiteka, uyitangira[1h59’kuwa 15/10/2024] ube uwo kuruhuka, n’ uwa munani ube uwo kuruhuka[22/10/2024]. 40 Ku munsi uyitangira [1h59’kuwa 15/10/2024] mujye mwenda imbuto z’ ibiti byiza n’ amashami y’ imikindo, n’ amashami y’ ibiti bisagambye binini, n’ ingemwe z’ imikinga yo ku migezi, mumare iminsi irindwi munezererwe imbere y’ Uwiteka Imana yanyu[22/10/2024].41 Uko umwaka utashye mujye muziririza Uwiteka mutyo iminsi iminsi mikuru irindwi. Iryo ribabere itegeko ridakuka mu bihe byanyu byose, mujye muziririza iyo minsi mikuru mu kwezi kwa karindwi[ Ni ko kwezi kwa cumi muri iyi minsi ya none-calendari ya Geregori niyo yabihinduye42.Mujye mumara iminsi irindwi[ Ahangaha tubwiwe ko Iminsi 15 nishira mu kwezi kwa Ukwakira ariko kwezi kwa 10/2020 ko tugomba gutangira iminsi irindwi’7’ tukayishimiramo imbere y’ Uwiteka, ubwo rero Kuva tariki 1/10/2020 kugeza tariki 15/10/2020 ni bwo twagombaga gutangira iyo minsi 7, ikageza tariki 22/10/2020 Umunsi w’ Ihongerero twagereranya na Pasika, kuko Ari umunsi wo kuzana Imisaruro y’ abeza isabato by’ ukuri 144000 kw’ Umutambyi wacu Mukuru Yesu Kristo akeza Itorero rye Rimaze imyaka 12 riri imugongo ariyo myaka 4320 itangira igihe Nowa yari agifite imyaka 300 y’ ubukuru atoranywa n’ Uwiteka mubandi benshi barimbuwe n’ Umwuzure, yatoranirijwe kugirango, atangize itorero ry’ Uwiteka ryinjiranye na we munkuge, maze, nyuma yahoo, iyo myaka ikaba irangira muri 2020, kandi kwezwa, ni ko Guhongererwa, Bityo Umurimo wo Guhongerera Ibyaha by’ Abeza Isabato by’ ukuri batsindishirijwe bahagarariwe n’ Abantu ibihumbi 144000 bakaba baratorenijwe bezwa na Yesu Kristo Umutambyi Mukuru ku wa 22/10/2020. Imnana yavuze ko nibigera ku munsi wa 8 hazajya habaho Kuruhuka, ubwo uturutse Igihe hari Ukuruhuka no Gutangira umunsi wambere w’ Ingando tariki 15/10/2020, iminsi irindwi yarangiye tariki 22/10/2020, umunsi wa munani’8’ urangira tariki 23/10/2020, Si ibyo gusa, kuko Icyigisho cyitwa, Abakurambere n’ Abahanuzi, Igice cya 52: Iminsi Mikuru Yo Kwishima Uko Umwaka Utashye: Tuhasanga Iminsi mikuru ko yabaga ari itatu’3’ mu mwaka, ikaba ho Buri Mwaka, ariko Umunsi wambere watangirwaga n’ iminsi irindwi’7’ hakaba ho ‘ umunsi wa munani’8’, Nyamara nyuma y’ iyo minsi 7 itangira Uwambere wiitwa Pasika yabaga ahagana mu mpera z’ Ukwezi kwa Gatatu’3’ cyangwa mu itangira ry’ Ukwezi kwa Kane’4’ habagaho ku munsi wambere uyitangira habaga ari Tariki 14 nimugoroba saa sita yijoro winjiraga mu itariki 15 z’ Ukwa Gatatu cg ukwa kane, Hakabaho Umunsi mukuru wo kwibuka Pasika yabereye mu ri Egiputa ubwo bategekwaga kwica umwana w’ Intama, Bakamurya yokeje, bagasiga amaraso ku nkomanizo z’ Imiryango, igihe Uwiteka yarokoraga abana b’ imfura z’ Abisirayeli, Akica abana b’ imfura z’ Abanyegiputa, ahangaha, Nibwo no mugihe cya Yesu Kristo akiri ku Isi, Yateranije intumwa ze 12, azigaburira kubyo kurya ariko Hahaguruka mo umugambanyi kuri Uwo mugoroba Yuda ajya kugurisha Yesu Kristo ku Batambyi Bakuru, ubwo ibyo byakurikirwaga no kujya MUgashyamba ka Getsemane, Yesu ahasengana Umubabaro, Kandi yahafatiye Umwanzuro wo Kuza cungura Umwana w’ Umuntu, Tukabigereranya na Tariki 15/10/2020 ubwo CNN Televisiyo Mpuzamahanga yo muri Amerika(USA) yavuze ko Abadiventisite b’ Umunsi wa 7 ari gurupe y’ Iterabwoba kandi ko bakomoka kuri Mireri bakaba batajya bavuga ibintu bisohora, ngo batangijwe no guhuruza abantu ko Yesu azagaruka tariki 22/10/1844 ngo ntiyaza, ngo bahinduka abadiventisiti b’ umunsi wa 7, ngo bakomeza bafite ibitekerezo byo kwihuriza mumatinda ya KiAnoni(QAnon) yo muri Amerika arwanya ubutegetsi, ibi byavuzwe kuri CNN tariki 15/10/2020 bika igihamya cyo kuba ari Ubugambanyi bwo Gushakisha uko Isi yose ifata Abadiventisite b’ Umununsi wa 7 nka gurupe y’ iterabwoba, uko Yuda yagambaniye Yesu, Hari mu gihe cya Pasika, Elina Wayiti muri iki gitabo Abakurambere n’ Abahanuzi Paji 276,yaranditse ati:”Ku munsi wa Cumi n’ine w’ Ukwezi, ni mugoroba, bibukaga Pasika, kandi imihango yayo ihimbaje yabibutsaga uko bakijijwe uburetwa mu Egiputa, kandi yacureraga igitambo kizakiza abantu ububata bw’ Icyaha. Igihe Umukiza atanze ubugingo bwe I Kaluvari, umuhango wa Pasika ntiwongeye kubaho, maze hashyirwaho Ifunguro ry’ Umwami ryari urwibutso rw’ uwo muhango Pasika yagereranyaga. Abalewi 23:1-40, Kuri twebwe, Pasika nt’ ibaho gutyo, kuko yahinduwe Umunsi w’ Ifunguro ryera, tubasha kurijyaho igihe cyose bishoboka muri gahunda yategetswe itorero na Kristo we Ubwe muri Matayo 26:26-30, Bityo rero kubihuza na Tariki 15/10/2020 nyuma y’ Iminsi 14 iba yarabanje kuva tariki 1/10/2020 ni bwo Ubugambanyi bwakorewe kuri CNN tariki ya 15/10/2020 bwabaye bugambanira Abadiventisiti b’ umunsi wa 7 ko ari gurupe ya QAnon yayogoje ibintu muburyo bubambika isura y’ abagizi ba nabi. Ubwo rero Hakurikiraho Iminsi 7  tukabasha kugera ku Itariki Nyirizina y’ Ikindi gikorwa twagenewe muri uku Kwezi kwa 10, ariko kwari ukwezi kwa 7 kw’ Abisirayeli, Habaga Umunsi mukuru w’ Ihongerero, tariki 22/10/2020 ni wo Munsi w’ Ihongerero wabaye, ukurikiranye n’ Uwo munsi wa tariki 15/10/2020, Nyamara bitewe n’ Uko ibibikorwa byose byabagaho mu Bisirayeli ku Mubiri, byari bifite ubusobanuro bwa byo mugihe cyacu cy’ Abisirayeli mu by’ Umwuka, Pasika yabaga rimwe gusa mukwezi kwabo kwa mbere kwitwa Abibu ariko kwa Gatatu kugana mu kwa Kane Mata kuri ikigihe, bikaba bitaragumyeho, byasimbuwe n’ Ifunguro ry’ Umwami Yesu Kristo rifatwa mugihe icyaricyo cyose mu Mwaka, rituma, iryo sezerano ribasha gusobanura ibikorwa, babaye tariki 15/10/2020 byo kugambanira Abera bitondera Amategeko y’ Imana bakagira kwizera kwa Yesu nka ho ari Inkozi zibibi zatangijwe na Mileri wahanuye ko Yesu azaza ntaze, ngo aryo tsinda rikozwe n’ Isoni tariki 22/10/1844 ngo  ryaje kongera gukoresha uko rishoboye ngo rishyire ho andi matariki n’ izindi gahunda zatumye rihinduka Abadiventisiti b’ Umunsi wa 7, bitugeza muri uyu munsi 15/10/2020  twabifashe nka Pasika kuko uwo munsi nibwo Ubugambanyi bwakozwe na Yuda bwabaye nyuma yo gusangira n’ abandi, Nyamara iyo hashize Iminsi 7 uvuye kuri iyo tariki 15/10/2020 dukurikije gahunda ya twasomye ijyanye n’ Ihongerero umunsi nyirizuna twinjiyemo nyuma y’ iminsi 7 uvuye tariki 15/10/2020 ukajyeza tariki 22/10/2020 habayeho umunsi w’ ihongerero kubeza Isabato.Ariko Uwo munsi wa 22/10/2020 wagezweho hashize Iminsi 7 tuvuye tariki 15/10/2020 nawo ubwaho waba umunsi w’ Ifunguro ry’ Umwami kuko Ifunguro ry’ Umwami ribasha gufatwa igihe icyaricyo cyose, kuko ritwibutsa Igitambo cyatambwe rimwe gusa, kandi kikaberaho kutweza ho Ibyaha byacu byose, bityo Tariki 22/10/1844 na Tariki 22/10/2020 bihurijwe ko Ibimenyetso by’ Ibihe, byatweretse icyo Isi n’ abayitegeka bagambiriye ko ari ugushyiraho Itegeko ry’ Icyumweru rizavuguruza Isabato year ari yo Itsinda twakomotseho ryo muri 22/10/1844 ry’ Abategereje ryahawe nk’ Umucyo udasanzwe tariki 3/4/1847 binyuze mugukingura Isanduku year yo mu buturo bwera bwo mu Ijuru, aho Elina Wayiti Yesu yamweretse ko Itegeko rya 4 rirabagirana kuruta ayandi nk’ uko byanditswe mu nyandiko z’ Ibanze kukigisho cyivugo Umucyo w’ Isabato uhishurwa, aho rero, tukaba twibuka buri tariki 22/10/1844, iby’ Uko Yesu Kristo yinjiye Ahera cyane, Atari umunsi wo kugaruka kwe, nyamara, azagaruka, ahubwo mbere y’ uko agaruka, na mbere y’ uko abanyamadini bifatanije na Leta batangije Season of Creation na Creation Sunday na Jubilee of Earth, na 52 UN Climate Sunday ibikoresho bashyiriyeho guhurizwa hamwe na gahunda z’ ibihugu zo kurengera ibidukikije zo mumasezera no y’ I Parisi bise Paris Agreement for Climate Change ari nayo masezera no ahishwe mo itegeko ry’ Icyumweru, Amerika ikaba yaranjze kuyasinya, kujyeza Tariki 15/10/2020 na tariki 22/10/2020 , Yesu abanza Guhongerera Ubwoko bwe kuko Tariki 5/9/2021 abanyamadini bemeje ko hazabah National Sunday Law, ariko sibo babijyena kuko Amerika mubutegetsi bwa yo ariyo twabwiwe ko izasinya itegeko ry’ Icyumweru, mugihe mukwezi kwa 11/2021 umuryango wa bibumbye ufite inama mpuza mahanga yo gutangiza itegeko ryo kurengera ibidukikije ku mugaragaro mu bihugu byose mucyo Bise COP26, aho rero, kuko itariki 22/11/2021 zasanga Amerika yaramaze Gusinya Paris Agreement mumezi yabanje, Ntabwo Itegeko ry’ Icyumweru ryasinywa, Imbabazi z’ Imana zikiri mubeza Isabato bose, Hagombaga kubaho Umunsi wo Guhongerera Ibyaha by’ abadiventiusite bose batsindishirijwe kuva tariki 31/10/2017 ubwo ubuyobozi bw’ itorero bwa Generali Conference bw’ abererekeraga abayobozi b’ abadiventisite kujya gusinyira ROMA kwifatanya nay o no kurandura bwanyuma na nyuma ubu porotesitanti, bikaba byari biri gusohoza ubuhanuzi bwo muri Daniyeli 9:26-27, Nyamara buhuzwa n’ Ubuhanuzi bwo Gushyirwaho kw’ Ikizira cy’ Umurimbuzi ariwe Mu papa w’ Umujezuwiti , watangije Laudato SI avuga ko Ihindagurika ry’ ikirere riteye isi akaga, ko kuruhuka ku cyumweru bizatuma ihindagurika ry’ ikirere rihagarara, byatumye abaperezida bo ku isi yose basinya amasezerano ahishwe mo itegeko ry’ icyumeru yiswe Paris Agreement kuva mu mwaka wa 2015, ibyo rero bigatuma Daniyeli 9:27 uhujwe n’ ishyirwaho ry’ ikizira cy’ Umurimbuzi, kizakuraho Igitambo gihoraho ariyo SABATO Year, ngo Isi yose yizihize Icyumweru, biba iyo Iminsi 7 yo muri Daniyeli 9:27 igeze mo hagati, iminsi 7 ingana n’ imyaka 7 . ni ukuvuga ko  itegeko ry’ icyumweru rishyirwaho hagati mu myaka 7, bivuze mu mwaka wa 2021, kandi iryo sezerano rigera hagati Umurimbuzi agakura ho Isabato agashyira ho Itegeko ry’ Icyumweru, rirangira na we arangiye ho nyuma yuko iyo myaka irindwi irangiye , kuyibarira igihe izarangirira , ni ukuvuga kuva tariki 31/10/2017 ukongera ho imyaka n7, bikageza tariki 31/10/2024, ari nabwo uwo murimbuzi waje ku ibaba ry’ ibizira aje kuri Climate Change na COVID-19 aje gushyiraho itegeko ry’ Icyumweru akoresheje Laudato SI na Fratellii Tutti inzandiko ze zo gutegeka abatuye Isi bose, kwihuriza hamwe mubutegetsi bwe bwa New World Order, bityo ko butujyana mubuhanuzi bw’ ubutegetsi bumwe bugize isi bukaza tangira bubiheshejwe imbaraga na Amerika nk’ Uko byanditswe mu Ibyahishuwe 13:1-18, nyamra bwitwa ko ari ubutegetsi bw’ Inyamanswa ebyiri, iyavuye mumazi menshi ariyo mahanga yabantu benshi basengaga ibigirwamana bakeza umunsi w’ icyumweru, kandi yahawe ubutegetsi bwayo n’ ikiyoka cyacyindi cyitwa Umwanzi na SATANI , cyajugunyanwe n’ abamarayika bacyo babi bakurwa mu Ijuru kurugamba batsinzwe yon a Mikayeli atabaranye n’ Abamarayika be mu Ibyahishuwe 12:1-17, nyamara icyo cyiyoka cyashakaga kurimbura  Kristo kibinyujije mubutegetsi bw’ abaromani kubwa Herode na Pilato, Data  wa Twese akemera ko  uwo mwana We Yesu Kristo ari nawe witwa Mikayeli mu izina rye rya Gisirikare, akemera ko adupfira, akanadutangiriza imirimo yo kuduhongerera mubuturo bwera bwo Mu ijuru akoresheje amaraso ye bwite, kuva tariki 22/10/1844, kugeza tariki 3/4/1847 yereka abari bamutegereje ko Isabato igomba kwezwa byanze bikunze, bituma abamutegereje bitwa abamutegereje beza Umunsi wa 7 aribo Badiventisite b’ Umunsi wa 7, bageze iyi saha barimo ibice bibiri, Abadiventisiti b’ Umunsi wa karindwi ku Izina banze gukurikiza ubutumwa bwo kubeza bwitwa ubutumwa bwo Gutsindishirizwa n’ Ubuntu Kubwo kwizera, hakaba ho n’ abandi bagize igice gitoya cy’ abakiriye ubwo butumwa bubatandukanya n’ imyitwarire ya Lawodokiya yo kuvangavanga ukuri n’ ibinyoma no kutareka burundu ibyaha binyuze mu kwiyeguruira Yesu Kristo wenyine binyuze, mu gikorwa cyo Gutsindishirizwa binyuze mukwizera Igitambo Yesu yadutangiriye rimwe gusa ku Musaraba , bityo icyo ni cyo gice cyigizwe n’ abera 144000 bagararijwe mu iyerekwa rya Elina Wayiti rya mbere rir mu inyandiko z’ Ibanze, bagomba kuba baramaze guhongererwa ibyaha no kubibabarirwa mbere y’ uko itegeko ry’ Icyumweru risinyw abigeze mucyera gati cy’ Imyaka 7 ariho tariki 7/2/2021 , ubwo ubutegetsi bwa New World Order buzaba bukuyeho itekeko rya 4  mu isi ryo Kweza Isabato y’ Umunsi wa karindwi’7’7 ryo mu Kuva 20:8-11, bikaba bihuje n’ impamvu tariki 22/10/2020 wabaye Umunsi w’ Ihongerero, kandi ibijyanye n’ Umunsi w’ Ihongerero, tariki 22/10/2020 nabwo abera bawufata nk’ Umunsi wo gufata Ifunguro ry’ Umwami, bitujyana kukwibuka iby’ Imsi ya Pasika, n’ Iminsi ya yikurikiraga, nk’ Uko twabisomye mu gitabo Abakurambere n’ Abahanuzi , igice cya 52, kuri Page ya 276, ngo:” Pasika ishushanya Ubwo Yesu Kristo yadupfira ku Musaraba kubwacu ishushanya tariki 22/10/2020 nk’ Umunsi igitambo cyo Kumusaraba arinacyo Yesu Kristo cyahindutse Umutambyi wo Mubuturo bwera bwo mu Ijuru, aho yinjiye Ahera cyane tariki 22/10/1844 kugeza tariki 22/10/2020 mbereyo gusyiraho itegeko ry’ Icyumweru muri Amerika tariki 7/2/2021 ari ho mukeragati cy’ Imyaka 7 yo muri Daniyeli 9:27, aho iceragati cy’ iyo myaka gitangiza New World Order mu itegeko ry’ Icyumweru, aricyo Kizira cy’ Umurimbuzi Yesu yahanuye muri Matayo 24:15-22, Gituma Yesu avuga ko hazaba Iminsi y’ akababaro ikurikiye igihe icyo kizira cyirimbura cyahanuwe n’ Umuhanuzi Daniyeli cyizashyirwa ho, Kigakurago Igitambo Gihoraho nk’ uko byanditswe Muri Daniyeli 8:10-14, Na Daniyeli 12:7-13, bituma bitugeza kubuhanuzi bwa Daniyeli 12:7 ngo Ni bamara gushyiraho Icyiziza kirimbura ari yo Common Good bita Itegeko ry’ Icyumweru ryo kurengera ibidukikije bagakura ho Igitambo gihoraho ari yo Sabato nk’ Uko Daniyeli yabyeretswe muri Daniyeli 12:11 , aho bizaba bigeze igihe hazasigara iminsi 1290, bikaba bisaba ko hazabaho gutegereza iminsi 1335 yo muri Daniyeli 12:12 mugihe Daniyeli we azazuka akazahagararara mu mugabane we nyuma y’iyo minsi 1335 nk’ uko banditswe muri Daniyeli 12:13, Nyamara kubara iyo Minsi bikaba bitangirira ku Itariki Icyizira cy’ Umurimbuzi cyizashyirirwa ho, agakura ho Igitambo gihoraho, ari yo Tariki itangirira mu cyera gati cy’ Imyaka 7 kuva tariki 31/10/2017 kugeza hashize imyaka 3 n’ igice ½ , imyak itatu 3 n’ igice ½ izaba isigaye, ikaba ingana n’ amezi mirongo 42, amezi mirongo 42 ni yo angina n’ iminsi 1260, ari nayo angina n’ imvugo yo muri Daniyeli 12:7 ngo Ibyo byose nibwo bizahera ko bikarangira , ubwo bazaba bamaze kumenagura imbaraga z’ abera ubwo Uwiteka yaganiraga n’ Uwera w’ undi wamubazaga, Uwera Umwe abaza Undi Wera ati mbese ibyo byose bizarangira ryari, muri Daniyeli 8:14 no Muri Daniyeli 9:27 no muri Daniyeli 12:7 bigaragara ko Ubutegetsi bwa Vatikani buzaba buhawe na Amerika binyuze muri Billi Gates mu rukingo rwa COVID-19 no muri Perezida wa Amerika asinye Paris Agreement, Binyuze no Mubanyamadini bose bagiporotesitanti bo muri Amerika batangije Season of Creation na Creation Sunday na Climate Sunday , binyuze no Muri United Nations(ONU cg UN) Umuryango w’ Abibumbye ukorera muri Amerika ushyiraho 52 UN Climate Sundays, ubifashijwe mo n’ bahagarariye amadini yose ku isi, bikatugeza mu  uhanuzi bw’ Inyamanswa yavuye mu butaka muri Ibyahishuwe 13:10-18 iha Ubutegetsi bw’ Imyamanswa yavuye mumazi yari yarakomeretse uruguma binyuze mukuvuka k’ Ubuporotesitanti tariki 31/10/1517 ubwo Maritini Luteri yamanikaga ibihamya 95 bibumbiye mungingo 95 zerekana ku mugaragaro ugukorera SATANI kwa Kiriziya Gaturika binyuze mubutegetsi bw’ Iryo Dini bwayobye, Butegeka Idini bukanategeka Ibihugu mu bya Polotiki aribyo byateye Umwami wabami Napolewo Bonaparite wo Mubufaransa wari warategetse ibijyanye n’ Imyumvire idashyigikira ko Ubupapa bwategeka  ibya kiriziya n’ ibya polotiki icyarimwe, yatumye umujenerari we witwa Beritsiye ajya I Roma afata Umupapa witwa ga Piyo amujyana mu bufaransa , amufungirayo, agwa muri Kasho, ubwo Ibyahishuwe 13:1-9 hatubwira ko urwo ari uruguma yakomeretse ku mutwe wayo iyo nyamanswa ariyo butegetsi bwa Vatikani bwambuwe gutegeka Ibyidini n’ Ibya Politike mu rwego rwisi, ngo urwo ruguma rurakira, gukira ni igihe Amerika izaba ishubije Vatikani iyobowe na Papa umutinganyi w’ Umujezuwiti ububasha bwafashwe na napolewo yakomoye mubwigenge bwatangijwe muby’ imyizerere na Mariti Luteri mumwaka 31/10/1517, ari nabwo bemeje ko bahagaritse mumadini binyuze mukwiyungira hamwe muri ecumenizime abanyamadini bahagarariye amadini yabo ya giporotesitani ku isi yose ku itariki 31/10/2017 bakaba aribwo bemeje ko barangije burundu imyigishirize ya giporotesitani babisinyana na Vatikani ariyo Kiriziya Gaturika bemeje ko bahisemo gukurikiza inyigisho za Kiriziya Gaturika nyuma y’ Imyaka, 500 ubuporotesitanti bwari bumaze , kuva tariki 31/10/1517 kugeza tariki 31/10/2017 abobaporotesitanti babayobozi bo ku isi yose bayobye banze ubutumwa Maritini Luteri yatangije bwahangamuye ubupapa bukabutesha ingoma yabwo yo gutegeka Isi yose mu by’ idini no mu bya Politike, Biyemeje gusenya ibyo Maritini Luteri yubatse hashize iyo myaka 500 yose, basinya inyandiko bise a Reforming Catholic confession, igaragaramo n’ amasinyature y’ abahagarariye izina General Conference ikoresha ihagarariye nk’ Umuryango watangijwe n’ abaribasigaye mubategereje kugaruka kwa Yesu tariki 22/10/1844 , bahawe Isabato tariki 3/4/1847 bagizwe idini ry’ Abadiventisiti b’ Umunsi wa 7 na Yesu Kristo Ubwe ngo bahagararire ubutumwa bwiza bw’ Abamarayika ba tatu bwo mu Ibyahishuwe 14:1-20 aribwo bwo kuburira abatuye Isi ko bagomba kubaha Imana yaremye Ijuru n’ Isi , ko Hariho Urubanza rwo kuzacirirwa buri kiremwa muntu cyose ruzakurikirana no guhembwa ubugingo buhoraho kubazasangwa baritondeye amategeko 10 yose  y’ Imana yo mu Kuva 20:1-17 n’ Isabato  ari ryo tegeko rya 4 ryo mu Kuva 20:8-11 ririmo risaba Kweza Umunsi wa 7 ariwo Kiruhuko ari wo Munsi Imana yejeje igaha Umugisha ikimara kurema mu Itangiriro 2:1-4, ari naryo Ubutegetsi buyobowe na Kiriziya Gaturika ku Isiyose bwa Vatikani burwany abwivuye Inyuma ngo Isabato itazabakura ho Icyumweru baklomoye mumigezo ya Gipagani yo mumurage w’ Umwami w’ Abami Consitantino yabahaye kuva mumwaka 321 kugeza mu mwaka wa 340 ubwo ubutegetsi bwa Kiriziya Gaturika bwakuyeho Isabato Yera bukiyimikira Itegeko ryo kweza Umunsi w’ abasenga ga Izuba ikigirwamana cy’ abaromani babapagani kitirirwaga Umwami wabo wacyera witwaga Apolo, bityo Ubutumwa Yesu yategetse Abadiventisite b’ Umunsi wakarindwi bukaba ari ubutumwa bw’ abamarayika batatu, bubuza abatuye Isi kwifatanya na Satani winjiye rwihiswa mubategetsi basinye Paris Agreement irimo gutegeka abaturage bo mubihugu byose byo kwisi gukora kuva kuwa mbere kugeza kuwa Gatandatu, ngo baruhuke ku Cyumweru aricyo cyatangijwe mumugambi wa Satani na Kiriziya Gaturika y’ I Roma kuva mumyaka 321-340 icyo cyumweru kigakwirakwizwa mu isi binyuze muri Kiriziya Gaturika kuva mu myaka ya 538 kugeza ubwo haje Umupapa w’ Umutinganyi w’ Umujezuwiti Papa Francis agatangiza kurwana urugamba kumugaragaro rwo kurandura ISABATO mu batuye Isi bose akoresheje imyigaragambyo yabapadiri baba Jezuwiti n’ ababikira n’ ababndi bamushyigikiye bose kuva  ashize ahagaragara ibaruwa yise Laudato SI ivuga ko Isi irangiye niba ntagikozwe ngo Itegeko ribuzanya kugira igikorwa icyaricyo cyose gikorwa ku Cyumweru ngo gihagarikwe mu rwego rwo kurengera ibidukikije, bityo bizatume ubushyuhe bw’ Isi bugabanuka kurugero bwari buriho mbere y’ Uko hatangizwa inganda zohereza imyuka mibi ya Karubone itobora akayunguruzo karinda abatuye Isi imirasire y’ Izuba kitwa Ozone O3, kangizwa na Caruboni yitwa CO2, bityo kuza atangarije abayoboke be bose ko bigaragambiriza ko Iyo UN itangiza Paris Afreement on Climate Change mumwaka wa 2015 byubakiye kuri Laudato Si ya papa w’ Umutinganyi w’ Umu Jezuwiti yatangaje kuva tariki 24/5/2015 ngo batere abategetsi bose b’ Isi bibumbiye hamwe muri ONU cg UN cg Umuryango w’ Abibumbye, ngo Basinye icyo bise Amasezerano y’ Iparisi yo Kurengera Ibidukikije, ayo niyo masezerano ahishwe mo itegeko ry’ Icyumeru, igihe ubutumwa bwa hawe Abadiventisiti b’ Umunsi wa 7 bubuza abatuye Isi kuruhuka umunsi wazanywe n’ Umuntu ku Isi akoreshejwe n’ Imbaraga z’ Ikiyoka aricyo SATANI ngo Uwomunsi wo muri Laudato SI na Paris Agreement bawuruhuke barengera ibidukikije bakora ku Isabato, ko ibyo ari byo Imana yise kuzaba bakiriye Ikimenyetso cy’ Inyamanswa ari cyo Cyumweru, cy’ Iyo Nyamanswa ya Vuye mumazi yo Mu Ibyahishuwe 13:1-18  izaba yafashijwe na Amerika mubutegetsi bwayo ngo ihatire abatuye isi kurema igishushanyo cy’ ubutegetsi bwa vatikani bw’ Inyamanswa ya Mbere yakomerekejwe na Maritini Luteri 31/10/1517  na Napolewo Bonaparite 1789,ubwo Ubutumwa bwa Marayika wa mbere Abadiventisite b’ Umunsi wa 7 bategetswe  muri Ibyahishuwe 14:1-13 kuburira abatuye isi ko Bagomba kuramya Uwiteka wenyine wabaremye , uwaremye Ijuru n’ Isi kandi ko yategetse kumuramya ku Isabato mu itegeko rya 4 mu Kuva 20:8-11  umunsi wa Karindwi Yejeje agaha umugisha mu Itangiriro 2:1-4, nyamara ko Kiriziya Gaturika yiswe Baburoni muri Ibyahishuwe 18:1-24 yitwara nk’ Umugore  ari we Imana yise Maraya wo mu Ibyahishuwe 17:1-18 wari usinze amaraso y’ Abera abaziza Yesu, Ijambo ry’ Imana no Guhamya Yesu ko Uwo Maraya witwa muri Bibiriya Inyamanswa yavuye mumazi yahawe ubutegetsi n’ Icyiyoka cyatsinzwe kigahuburwa mu Ijuru na Mikayeli n’ Abamarayika Be kikajugunywa hasi ku Isi ko cyahaye Intebe yacyo Kiriziya Gaturika y’ Ivatikani binyuze mu Umwami w’ Abami consitantino mumwaka wa 321-340 nuko Kiriziya Gaturika ikica Abataravugaga rumwe nayo kuba mumyaka ya 538 kugeza ubwo yamburwaga ububasha bwo kurenga nyo no kumena amaraso y’ abahakana inyigisho za Kiriziya Gaturika bose mu mwaka wa 1798 hashize imyaka 1260 yose y’ Uwo Mwijima watumye Mu Ibyahishywe 17:1-8 Kiriziya Gaturika Imana iyerekana ko ari Umugore w’ Umumaraya wasinze amaraso y’ Abera abahora Yesu, abahora Ijambo ry’ Imana , abahora Ijambo ryo Guhamya Yesy ariwo Muwka w’ ubuhanuzi inyandiko za Elina Wayiti nkuko Ibyahishuwe 12:17 na Ibyahishuwe 19:10 Imana yabyandikishije binyuze muntumwa Yohana kukirwa cy’ Ipatimosi, Kiriziya Gaturika ariyo iyobowe n’ Umugore w’ Umumaraya ariwe ugaragazwa mu Ibyahishuwe ko yasambanye cyane akaba afite igikombe cyuzuye mo ibizira by’ Ubusambanyi bwe bwose asambana n’ abami batuye isi bose ubusambanyi bushingiye ku Itegeko ry’ Icyumweru ari nabyo byiswe Inzonga azaba amaze gutereka Abamib bose b’ Isi ubwo Amerika izaba imaze Gusinyira Itegeko ry’ Icyumweru kubahirizwa no Kuruhukwa ho muri Amerika, none ho nk’ Uko mu Ibyahishuwe 17:1-18 Imana yabigaragaje, Uyu Mugore ari we Buyobozi bwa Kiriziya Gaturika bwiswe Baburoni ikomeye ,yubatse ku misozi irindwi y’ I Vatikani, Mu Ibyahishuwe 17:9-14 Imana yerekana ko Ubutegetsi bwa UN burigushyiraho amarejiyo 10 mu isi yose ahagarariwe mucyo bise Guverinoma imwe y’ Iyi Yose igabanije mo ibihugu bibumbiye hamwe muma rejiyo 10, buri Rejiyo igizwe n’ Ibihugu runaka ikaba iyobowe n’ Igiguhu kimwe, ibyo bihugu 10 n’ ababihagarariye bakaba aribo bateranya ubutegetsi bwose bafite bakabuhereza Ubutegetsi bw’ Umumaraya ariwe mutinganyi w’ Umujezuwiti papa Francis ngo abutegeke muri New World Order izamara Amezi 42 gusa yo mu Ibyahishuwe 13:5-9, ubwo ubutegetsi bwe buzasukwaho Umwijima mucyago cya 5 Mu Ibyahishuwe 16:10-16  na Ibyahishuwe 9:1-12 icyo cyago kizamara amezi 5, ubwo butegetsi bwa New World Order bukaba butagomba gukomeza kubaho nk’ Uko Imana yabivuze mu Ibyahishuwe 17:16-17 ko ba bami 10 bamuhaye ubutware bwa New World Order mu Ibyahishuwe 17:9-12 ni bo bagaragajwe ko bazamwivovotera nyuma y’ Icyago cya 5 cizamara amezi atanu kuva 1/3/2024 kugeza 31/7/2024 ubutegetsi buyobowe na papa bukazasukwa ho umwijima igihe buzaba bugeze igihe cyo Gushaka kwica Abadiventisite b’ Umunsi wa 7 bakomeza kuvuguruza itegeko ry’ Icyumweru baratsindishirijwe nk’ uko Imana yabavuze mu Ibyahishuwe 17:14-15 no Mu Ibyahishuwe 12:17 no Mu Ibyahishuwe 14:1-13 umubare wabo uhagarariwe mu buryo bw’ igishushanyo na’ abantu bera ibihumbi 144000 bashinzwe kuvuga ubutumwa bwa Malayika wa 2 n’ uwa  3 bwo mu Ibyahishuwe 14:8, 9-13, icyo gihe kuva New World Order itangiye mucyeragati cy’ Imyaka 7  kuva Itegeko ry’ Icyumweru rishyizweho tariki 7/2/2021 arko gushyiraho ikizira cy’ umurimbuzi bagakurago igitambo gihora ho, hagatangira kuvuga Ubutumwa bwo kuburira abaturage bose bo ku Isi bwo kubabwira ko Babuloni aribwo butegetsi bwa Kiriziya Gaturika bwoheje isi yose kwirundurira mu Itegeko ry’ Icyumweru  iriko Kiriziya Gaturika ikaba yo ubwayo ari uko yari iri gukorerwa mo na SATANI wanga YESU Umwami W’ Isabato muri Luka 6:1-5 ngo binyuze mu kwihimura kukuba Abadiventisite b’ Umunsi wa Karindwi basenya Kiriziya Gaturika batagomba gukomeza kubaho kandi batagomba gukomeza kuvuga ubutumwa bwo Kweza Isabato y’ Umwami Yesu Kristo, ngo Bakore ku Isabato beze Icyumweru, ibyo byose bikaza ba ikibazo gikomeye kizagera mu myaka itatu yose yo kuburira mo abatuye isi ko Kiriziya Gaturika ariyo Torero rya Yobye Babuloni yarundanirije hamwe abantu mu itegeko ry’ Icyumeru bakaba batyo barwanya Umwami Yesu Kristo uwo Abadiventisiti b’ Umunsi wa Karindwi bahamagawe, batoranijwe, Bakiranutse bo Mu Ibyahishuwe 17:14 bazaba bafatanije na Yesu Kristo mu kurwanya Ubutegetsi Bwo Kuyobya abatuye Isi mu Itegeko ry’ Icyumweru babangisha itegeko rya 4 ryo Kweza Isabato, bikaba ikibazo gituma abadiventisite babyiyemeje binyuze mu gutsindishirizwa ku isi yose bazaba baburira abaturage b’ isi kwitandukanya n’ iyo myuka y’ ubuyobe y’ abadayimoni na Satani iri gusunikwa mubaturage binyuze mumbaraga za Gisirikare za leta z’ ibuhugu byose ngo bicishe abantu badashaka kumvira aribyo byiswe kuramya ubupapa ariyo Nyamanswa no kumvira ibihugu byinjijwe mo kumvira ibyo amadini akorana na papa avuze bikabafasha guhiga abarwanya kumugaragararo Satani ukorera muri Papa umutinganyi w’ Umujezuwiti uyobereza abatuye isi kuri Satani mu itegeko ry’ Icyumweru, kuva tariki 7/2/2021 kugeza mu myaka 3 yosse urwo rugamba rwitwa kuvuga ubutumwa bwa Marayika wa 3 mu Ijwirirenga buzavugwa mubutegetsi bwa New World Order bufite intumbero yo kugeza mu mwaka wa 2023 bwaramaze guhindura isi nziza kuruta uko iri ubu ngo binyuze mukwihuriza hamwe ubupapa bwise One Humanity mukurwanya Ihindagurika ry’ Ikirere bashyiraho agahato ko kweza Icyumweru no mukurwanya COVID-19 bashyiraho Urukingo ruri mo umubare 666 muri Mikorocipu bakora indangamuntu itagaragara yitwa ID 2020 ibarurirwa ho umuntu wese uzaba yarafashe urukingo rwa COVID-19 indwara y’ Iguhuha itabaho umuntu niyo atayikingiza ikaba itamwica kuko itabaho n’ abayirwara bose bakaba babwirwa gutaha batahawe n’ ikinini kimwe bakavuga ko bakize gusa iyo ikaba ariyo ndwara itagomba gutera abatuye isi gufata urukingo rurimo umubare Iman yavuze ko uzawufata wese , azarimburwa n’ Umuriro ndetse ko azaba yafashe umubare 666 w’izina ry’ umutinganyi w’ umujezuwiti papa francis uvuga ko ahagarariye Yesu Umwana w’ Imana Ku Isi abikomoye kukuba Intumwa Petero yarasigiwe ubutware yiyitirira ko ari bwo ayoboye kandi Petero we akaba atarusha Yesu Kristo icyubahiro ngo Atinyuke no Kumubeshyera, ayobye abatuye Isi abatandukanya n’ Imana abayobereza mukwanga Itegeko ry’ Imana rya 4 rypo Kweza Isabato abashora mu kuryica ngo beze Itegeko Ry’ Icyumweru ryo kuramya ikigirwamana Apolo cy’ Abaromani gihagarariye SATANi bityo bituma umuntu wese wanga SATANI agakunda YESU by’ Ukuri areka kweza Icyumweru akifatanya n’ abategereje kugaruka kwa Yesu kuva tariki 22/10/1844 kugeza bahawe Isabato n’ Imana mu Iyerekwa yahaye Elina Wayiti kuva tariki 3/4/1847 kugeza ubwo biyemeje guhinduka itorero ry’ Abadiventisiti b’ Umunsi wa Karindwi ,ariryo nyuma yo kwinjirirwa moo n’ abapadiri biyoberanyije baba Jezuwiti bagasinya mu izina ry’ abeza isabato ko bihuje n’ ubutegetsi bwa Satani buyobowe n’ ubupapa muri 31/10/2017 basinya A Reforming Catholic Confession, aho niho, Ubuyobozi bwa General Conference y’ itorero ry’ abadiventisiti b’ umunsi wa 7 ku Isi yose yicecekeye bakicecekera nt’ ibamenyeshe abizera bose beza umunsi wa Karindwi ko habayeho kubasinyira mu izina bahawe na Yesu kristo badashobora gutenguha Umwami wabo binyuze mubantu bake gusa bashigikiwe na General Conference y’ abadiventisiti b’ umunsi wa karindwi bagasinya mu izina ry’ Abadiventisiti b’ umunsi wa 7 ku isi yose ko  bahagartse kuburana inyungu za Yesu Kristo zanyujijwe muri Maritini Luteri kuva tariki 31/10/1517 zo kwitandukanya na SATANI umuntu wese akigerera ku Mana binyuze mu Kubabarirwa Ibyaha yakoze binyuze mu Kwizera amaraso ya Yesu Kristo gusa aho kugura Imbabazi z’ Imana binyuze mu indurugesiya za papa w’ I Roma no gusenga abazimu biswe abatagatifu barimo uwitwa Mariya n’abandi nka papa Francis w’ Asisi n’ abandi benshi bahagarariye imisengere ya Kiriziya Gaturika y’ ubuyobe yo gusenga SATANI n’ Abadayimoni, ibyo bifatanirizwe hamwe n’ umuburo watanzwe na Yesu mu Ibyahishuwe 14:8-13 na Ibyahishuwe 18:1-4 ugomba kuvugwa muri ubu butegetsi bwo kweza Icyumweru butesha agaciro Isabato year y’ Imana bwa New World Order mu Ijwi rirenga nyuma yo Gusukirwa Imbaraga yitwa Imvura y’ Itumba kuva Tariki 13/12/2020 ngo bizagere tariki 7/2/2021 ubwo itegeko ry’icyumweru rizasinywa, hazabe hatangiye imyaka itatu yo Kuvuga Ubutumwa bwa Marayika wa Gatatu mu Ijwi rirenga kugeza tariki 7/2/2024 , nyuma hakabaho kuceceka kw’ igice cy’ Isaha ko mu Ibyahishuwe 8:1 aricyo gihe cyingana n’ iminsi 7 ½ , kuva tariki 8/2/2024  kugeza tariki 14/2/2024, nyuma hakazatangira Ibyago bine byambere bibanza icyago cya mbere’1’ icyago cya kabiri’2’ icyago cya gatatu’3’ n’ icyago cya kane’4’ aribyo byago byambere by’ Imperuka bikurikira iminsi 7 ½  igize guceceka mu Ijuru mu gice cy’ Isaha no Gusozwa k’ Ubutumwa bwa Marayika wa Gatatu’3’  mu  ijwi rirenga mu Isi nyuma y’ imyaka itatu’3’3 rizaba rimaze riri kuvugwa hatangwa imiburo yo mu Ibyahishuwe 14:1-20 na Ibyahishuwe 17:1-18nno  mu Ibyahishuwe 8:1-24 abeza Isabato batsindishirijwe by’ ukuri batarimo Microchip bavuga kumugaragaro ubuyobe n’ amafuti n’ ibyaha bya papa utegeka Isi yitwaje Izina ray Yesu kandi akoreshwa n’ abadayimoni na Satani mugushyigikira UButinganyi muri gahunda yo gutesha Agaciro gushyingiranwa kw’ abadahuje ibitsina Imana yemera kuva muri Edeni akabihuza no kutubahiriza ISABATO yashyizwe ho mu Iremwa, akabihuza no Gushora abantu bose kukwizera ko Imyuka y’ Abapfuye yumva binyuze mugusenga abazimu bise abatagatifu basenga abadayimoni na SATANI biyita ko basenga YESU Umwamwi w’ ISabato, ubwo buryo bwose buherekejwe no kurangira kp kubwiriza Ubutumwa bwa Marayika wa 3 mu Ijwi rirenga, kuva tariki 7/2/2024 , buzakurikirwa n’ iminsi 7 ½ yo guceceka ngo ikurikirwe no gutangira gusukwa kw’ Ibyago birindwi nyuma y’ Uko Ubwoko bw’ Imana bugizwe n’ abubaha Imana by’ Ukuri bataribaragize amahirwe yo Kubwirizwa iby’ Umucyo no Kudahangarwa kw’ Isabato Year n’ amategeko yose y’ Imana , bazumvira ubutumwa bwa Marayika wa 3 mu Ijwi rirenga bakaba bazaba bamaze kwiyemeza kuyoboka abeza isabato batiyandurishije kuyoboka ibinyoma bya Vatikani n’ Inkingo za COVID-19, bazahongererwa mu Ihongerera riheruka no kukurangiora kw’ Imbabazi z’ Imanana burundu mu batuye Isi bose, no mukurangiza gushyira Ikimenyetso cy’ Imana kubazaba bavuye muri Babuloni aryo madini yose asenga ku cyumweru n’ amadini atizera Iman n’ amadini atizera Yesu Kristo n’ abatagira ukwizera na kumwe, muri abobose , abazaba bakiranye Ubutumwa bwa Marayika wa Gatatu buvuzwe mu Ijwi rirenga nyuma yitegeko ry’ Icyumweru, bakazaba babwakiranye Umutima uciye bugufi, Yesu Kristo Umutambyi wacu w’ Impuwe n’ Urukundo akazabababarira Ibyaha byose binyuze mu kumwizera no Kwizera amaraso ye no kwakira ko ari Mu Buturo bwera bwo Mu Ijuru kuva tariki 22/10/1844 kandi ko yahaye abatuye isi umucyo wo kweza Isabato nyuma y’ Imyaka myinshi ubupapa buyiciye  mubizera Yesu Kristo bukiyimikira Icyumweru, Yesu Kristo akaba yaragaruye Isabato mu isi abinyujije mu itsinda ryabaporotesitani bari bamutegereje kwazagaruka tariki 22/10/1844 riyobowe na Wiliyamu Mileri, akaba Atari ukugaruka bari babonye mubuhanuzi bwa Daniyeli 8:1-18 na Daniyeli 9:1-27 , ahubwo akaba kwari ukwimuka kwa Yesu Kristo muburyo bwo gukora Imirimo ye akorera mu ijuru , akaba yaravuye ahera ho mu buturo bwera bwo mu ijuru akimukira ahera cyane ho mubuturo bwera bwo mu ijuru kuri iyo tariki 22/10/1844 Ajyanywe yo no gutangira umurimo w’ urubanza , rwatangiriye kubapfuye kuri Aberi Umwana wa Adamu wishwe ahowe kumvira Imana yishwe na Cayini Mukuru we, kugeza kubaantu bose, uwapfuye wese uwizeraga Imana amazina ye akaba yari yanditswe mu gitabo cy’ Ubugingo, uwo yaremejwe ko azabaho by’ Iteka ryose nyuma y’ Umuzuko, naho uwapfuye wese amazina ye atabonetse mu gitabo cy’ Ubugingo mu Ijuru , akaba amazina ye yari yanditswe mu gitabo cy’ Urupfu nawe akazazukira kujya mu muriro kuva tariki 22/10/3024 ubwo abera bazaba bavuye mu Ijuru tugarutse mu isi Nsyha, hakabaho umuzuko wa 2 w’ abanyabyaha Wo mu Ibyahishuwe 20:1-15 Nyuma y’ Imaka Igihumbi izaba ishize tugeze mu Ijuru tariki 22/10/2024 , Satani nawe Abohewe kuri iyi Si wenyine n’ Abadayimoni be , adafite Umuntu numwe azaba ari koshya gucumura k’ Uwiteka Umuremyi we,biturutse ku kuba Yesu ubwo azatunguka ku Bicu tariki 15/10/2024 saa 1h59’ z’ igicuku cy’ Ijoro , umucyo we ukaba uzica abanyabyaha bose n’ abantu bose bazaba bari ku Isi batakiriye ubutumwa bwa Marayika wa 3 bwavugwaga mu Ijwi rirenga kuva tariki 7/2/2021 kugeza tariki 7/2/2024, ibyago by’ imperuka bine byambere bikarinda gusanga Bataracyiriye Imbabazi z’ Imana batrashyizweho Icyimenyetso cy’ Imana aricyo Kweza Isabato no Kwiga ibitabo by’ Umwuka w’ Ubuhanuzi no kwiga Bibiriya Year mu rwego rwo kuyoborwa na Mwuka Wera ngo Umutima usobanukirwe neza n’ Ubugome bwa SATANI buhishwe mu nyigisho za Kiriziya Gaturika no mukweza Icyumweru , no muguffata Umubare w’ Ubupapa 666 uri mu rukingo rwa COVID-19 no mu kumvira Leta ngo Bice Isabato baruhuke icyumeru aricyo cyimenyetso cy’ Inyamanswa , no Kuramya Igishushanyo cy’ Inyamanswa, no Kuba bafata Izina ry’ Inyamanwa 666 rir muri uwo mubare wa Papa w’ I Roma, bityo bikitwa kuramya Inyamanswa kubwo kuyoboka amategeko y’ Icyumweru no kwkira inking za COVID-19 no Kuteza ISabato, abo bose bazitandukanya n’ ibinyoma nk’ Uko Ibyahishuwe 14:9-13, na Ibyahishuwe 18:1-4 habivuga bazagakurikiza iyo Miburo izaba irikubajyeraho bakeza ISABATO bakiga Ibitabo by’ Umwuka w’ Ubuhanuzi byanditswe na Elina Wayiti ba kajyendera Mubuhanzuzi bwa Bibiriya Year , biga neza Igitabo cya Daniyeli, Ibyahishuwe, Ezekiyeli n’ Ibindi byose uko bashobojwe na Mwuka Wera, abo bose bazangwa urunuka maze bahigirwe kurenganyirizwa imyemerere yo kumvira ISABATO bakanga ICYUMWERU n’ URUKINGO rwa COVID-19, bityo ubwo ibyago byimperuka bizaba bitangiye kuva tariki 16/2/2024 , ubutumwa bwa Maraika wa 3 buzaba bumaze imyaka itatu buvugwa mu ijwi rirenga kuva tariki 7/2/2021 kugeza tariki 7/2/2024 , hashira iminsi 7 ½  yo Muri Ibyahishuwe 8:1 kuko Isaha ya gihanuzi ingana n’ Iminsi 15 isanzwe, bivuze ko igice cy’ isaha ari iminsi 7 n’ amasaha 12 aribyo minsi 7 ½ , kuva tariki 8/2/2024 kugeza tariki 15/2/2024, hagatangira icyago cy’ imperuka cya mbere tariki 16/2/2024 mu bice bimwe na bimwe ku Isi ubwo hazaba hatangiye kugwa icyago cya mbere, icyago cya kabiri’2’ n’ icyago cya gatatu’3’ n’ icyago cya kane’4’ ibyo bago byose bizaba bitangiriye umunsi umwe kugwa mu isi ahantu hatandukanye buri cyago uko kigwa ahacyo hadahuje n’ aho icyindi kiri kugwa ku isi bizaba ari ukugirango bidatsema ho abatuye isi kuburyo bungana no kugira ngo aho bahuye n’ icyago cya mbere , batabona icyago cya kabiri, n’ ahaguye icyago cya gatatu , bataba babonye icyambere, cg icyakabiri , cg bataza no kubona icyago cya kane, bityo bityo kugeza tariki ya 1/3/2024 ubwo hazaba harangiye ibyago byambere bine byanditswe mu Ibyahishuwe 8:1-13 na Ibyahishuwe 16:1-7, Ibyo ni byo byago bizabanza kugwa, Bizagwa kubantu bose  kubanze  kwakira umucyo wo kwza ISABATO  bose bazaba bakiriho , Ubwo kandi ni nabwo abatuye Isi bose bazabona ko Abeza ISABATO bose batagezwe ho n’ ibyago bine byambere, kandi ko Imbabazi z’ Imana zarangiye, bityo nabo bataba bakibonye amahirwe bari baranze yo kwakira Imbabazi z’ Imana ngo bashobozwe na bo kwemerwa n’ Imana kuva Umwami Yesu azaba yamaze guhaguruka Kuntebe y’ Imbabazi yahagurutse Ahera Cyane nyuma yo Kurangiza kuvugwa k’ Ubutumwa Bwa Marayika wa 3 mu Ijwirirenga aribwo buzaba bwahesheje ababwakiriye bose gushyirwa ho Icyimenyetso cy’ Imana cyo muri Ezekiyeli 20:12, na Ezekiyeli 20:20-22, no mu Kuva 31:12-18, ibyo bifatwa nko gusuzugura ubutegetsi bwa Leta uweza ISABATO wese by’ Ukuri akazarenganywa azira kuburira abantu kudakurikiza Icyumweru no kuteza Itegeko ry’ Icyumweru, maze , kuva tariki 7/2/2021 kugeza tariki 7/2/2024 hazaba ari igihe cyo gushyira ho icyimenyetso cy’ Imana muruhanga rw’ Abatarigeze bumva Umucyo w’ Abadiventisite b’ Umunsi wa Karindwi ngo Babashe kuwusobanurirwa uko ari Umucyo w’ Ukuri waturutse mu Ijuru ku Mana ubwayo yabahaye Ubutumwa yanyujije muri Elina Wayiti, nabo bakabwemezwa n’ Umwuka Wera w’ Imana wigarageje mu Mvura yitumba yasutswe kubarobanuwe mubandi mubezaga Isabato kuvaUbuyobozi bw’Itorero “General Conference  ry’ Abadiventisiti b’ Umunsi wa 7 ku isi yose businyanye na ROMA ko butazongera kugendera mu mahame ya Giporotesitani avuga Kuyoborwa na Bibiriya yonyine no kubwiriza Ukuri Kose kwa Bibiriya Yera uko guteye no gushyira hanze kumugaragaro ibyaha bya Kiriziya Gaturika y’ I Roma no Kuburira Abatuye Isi kutihuza na  ROMA“ibyo bizakururra umwuka w’ akarengane gakomeye , kazakomwa mu nkokora n’ Imana ngo katabangamira Ubutumwa bwa Marayika wa Gatatu mu Ijwirirenga buzaba buri gushyiraho ikimenyetso cy’ Imana mu ruhanga rw’ abantu bakunda Imana babaga mumadini Atari iry’ Abadiventisiti b’ Umunsi wa Karindwi mbere ya COVID-19 na mbere y’ Itegeko ry’ Icyumweru kuva tariki 7/2/2021 kugeza Tariki 7/2/2024 mu gusohoza ubuhanuzi bw’ abamarayika Bane bafatiye Imiyaga Ine yo mumfuruka enye z’ Isi ku mugezi Ufurate ngo ikimenyetso cy’ Imana cyibanze gishyirwe muruhanga rw’ Imbata z’ Imana Isumba byose nk’ uko biri mu Ibyahishuwe 7:1-17, Nyamara , Ubutegetsi bwa Papa buzashaka gushyiraho igihano cyo Kwica, ngo bice Abantu bashyizwe ho Icyimenyetso cy’ Imana bose banze kuramya ubupapa binyuze mukwemera kweza Icyumweru no gufata urukingo rwa COVID-19 ,nyuma y’ ibyago bine byambere, bizatangira tariki ya 16/2/2024 kugeza tariki ya 29/2/2024 , nibwo Ubutegetsi bwa New World Orde buzabasha gushaka gutangiza igihano cy’ Urupfu kubatabushyigikiye bose, icyo gihe nibwo Icyago cya 5 cyizahita gitangira , kigatera abatuye Isi bose batariho Icyimenyetso cy’ Imana nk’ uko byanditswe mu Ibyahishuwe 9:4 kandi ko icyo cyago cya Gatanu cyasutswe na Marayika wa 5 wo mu Ibyahishuwe 16:10-11 agasuka urwabya rwe kuntebe y’ ubutegetsi bwa New World Order ubutegetsi bwa New World Order bugahura n’ Umwijima ukabije icyo cyago cy’ Umwijima ntikizagera kubashyizwe ho icyimenyetso cy’ Imana, kandi cyikazamara amezi atanu nk’ Uko byanditswe mu Ibyahishuwe 9:5 ariko ntibazapfa ahubwo abo bose bazaba badafite icyimenyetso cy’ Imana mu ruhanga rwabo ariko kuba barejweshejwe amaraso ya Yesu no kwizera no kwakira no kwemera ubutumwa bwa Marayika wa 3 n’ uwa 4 bwavugwaga mu ijwi rirenga, amezi atanu azatangira kuva tariki 1/3/2024 kugeza 31/7/2024 azaba agamije kugirango abanze Icyimenyetso cy’ Imana ISABATO yo mu Itegeko rya 4 mu Kuva 20:8-11 nabo batazaba bemewe n’ Imana nk’ abamwe mubadiventisite b’ umunsi wa 7 banze ubutumwa bwabagenewe bwo gutsindishirizwa n’ Ubuntu kubwo kwizera kuva tariki 31/7/2017 kugeza tariki 22/10/2020 bakaba batarasukiwe Imvura y’ Ituma tariki 13/12/2020 bazaba bari kubabarana n’ abafashe Icyimenyetsoo cy’ Inyamanswa bose mu cyago cya gatanu , babujijwe nacyo kwica Abafite Icyimenyetsoo cy’ Imana. Maze Mucyago cya Gatandatu ‘6’ Mu Ibyahishuwe 16:12-16, no mu Ibyahishuwe 9:13-21  muri iyo minsi y’ Ukwezi kumwe gusa kuva 1-31/8/2024, abamarayika bane bari ku mugezi Ufurate bakaba bazarekura imiyaga ine, mu Ibyahishuwe 9:13-14, nibwo Intambara ya gatatu y’ Isi yose izaba itangiye ubwo abashyigikiye Ubupapa aribo bamwe mubagize ibibihugu byo mu marejiyo 10 yo mu muryango w’ abibumbye yo mu Ibyahishuwe 17:9-13, bahoze bishyize hamwe bagaha ubutware bwabo ubutegetsi bwa Kiriziya Gaturika na Vatikani nbakarenganya Abeza ISABATO bafatanije Urugamba rwo Kuvuga Ubutumwa bwa Marayika wa Gatatu mu Ijwi rirenga bakanesha  icyumweru cy’ Ubupapa bakakinyaga Imitima y’ Abakunda imana bari barayobejwe n’ Inyigisho ziyobya z’ abishisha b’ ibinyoma basenga ku Cyumweru nk’ uko uko kunesha kwanditse mu Ibyahishuwe 17:14-15, nyuma yo Gutsindwa gukomeye, no kwigaragaza kw’ Imbaraga y’ Imana mu Ibyago byimperuka bitanu byambere, Abo bahaye Inyamanswa ubutware bwabo, bazasobanukirwa bakererewe ko Ubupapa ntaho buhuriye no Kubwiriza Ijambo ry’ Imana , ko Imana yiyiziye ikaba ibakojeje Iso ni Ibatamaje, bityo SATANI utajya agirira impuhwe ikiremwa muntu, unezezwa no kubona amakuba asatira Ikiremwa muntu, azakorera Mumitima y’ abatuye Isi bose badafite icyimenyetso cy’ Imana , abo bose Umwuka w’ Imana azaba yaramaze kubakurwa ho kuva tariki 7/2/2024 , bazasigara bameze nk’ Abasazi, bashaka buri wese kwica no kunyaga no gukora imirimo y’ abadayimoni yose, nibwo abayobozi b’ ibihugu bimwe byo muburasira zuba bafatanyije nabandi bo mu marejiyo 10 yo mu Ibyahishuwe 17:9-13  muri guverinoma imwe y’ isi yose y’ Umuryango w’ abibumbye mu bafashije  kubuza amahoro n’ amahwemo no kurenganya no kwica abeza ISABATO Mu Ibyahishuwe 17:14-15 ,ari nabo bazaba baribarahaye ubutware bwabo ubutegetsi bw’ umutinganyi w’ Umujezuwiti w’ I Roma papa Francis bazamutera bakamuswanyaguriza Mu Ibyahishuwe 17:16-18  ubutegetsi bwe bwa  New World Order bwatangijwe kucyinyoma cya COVID-19 na Climate Change bazamutera bamurwanye bamufatanije n’ abazaba bamunambye ho mu Ibyahishuwe 16:12-16 mu cyago cya Gatandatu mu ntambara yiswe Haremagidoni ari nako bakomeza gushaka kwica Abeza ISABATO bafite Icyimenyetso cy’ Imana muruhanga rwabo bose, Icyo Gihe K’ Ubwu ko hazaba ari mu ntambara isi yose izaba iri muntambara z’ amasasu ibihugu bizaba birwana bimara abaturage babyo kurugamba no mugushaka kwica Abeza ISABATO byatangiye ku Itariki 1/3/2024 hatangiye Umubabaro wa Yakobo wo mu Intambara Ikomeye icyigisho cya 39”IGIHE CY’ AMAKUBA” hazahita hakurikira ho amezi atanu y’ icyago cya gatanu arangira ku iherezo ry’ amezi 42 yo mu Ibyahishuwe 13:5 no muri Daniyeli 12:7 angana n’ Iminsi 1260 angana n’ Igihe, Ibihe, n’ Igice cy’ Igihe, Nyuma Icyago cya Gatandatu cy’ Intambara ya Haremagidoni cyimare Ukwezi Kumwe ko Mu Ibyahishuwe 9:15 kuva tariki 1-31/8/2024 , muri ,uko kwezi kumwe, kuzarangira ku iherezo ry’ Iminsi 1290 yo muri Daniyeli 12:11 ibarwa uhereye igihe ubutegetsi bwa New World Order butangiriza Itegeko ry’ Icyumweru tariki 7/2/2021, maze ku itariki 31/8/2024 hakaba hashize iyo minsi 1290 ihuye no gusohora k’ ubuhanuzi bwa Daniyeli 12:11, Mu cyago giheruka cya 7, aricyo cyago Yesu Kristo agarukira mo cyo mu Ibyahishuwe 11:15-19 Kirangira habanje kubaho Imirabyo n’ amajwi no guhinda kw’ inkuba, n’ igishyitsi n’ urubura rwinshi nyuma y’ Uko Imana ifunguriye abatuye Isi kureba Murusengero rwa yo rwo mu ijuru uko ISANDUKU year irimo Amatekejo 10 Yera ayo yahereye Mose ku Musozi wa Sinayi, arimo itegeko barwanije bivuye inyuma ,Itegeko rya 4 ryo Kweza ISABATO ,Kuruhuka Umunsi wa Karindwi, Icyo nicyo cyago Umwami Yesu azaziramo, Umwana w’ Umuntu, Umwana w’ Intama w’ Imana, Umwami w’ Isabato, Umuyobozi w’ Abadiventisite b’ Umunsi wa Karingwi batsindishirijwe batereranywe na Pasitoro Ted Wilisoni wasinyiye Papa kwihuza na we kandi akorera SATANI kumugaragaro akemeza ko abantu Bahuje Ibitsina bakora Ubutinganyi kandi Umwami Yosiya Yarahagurukijwe no Kwica abahanuzi ba Bali no gusenyera Ibigirwamana byose byari muri Isirayeli agasenyera ibicaniro bya Ashera na Baali , agasenya n’ Inzu Z’ Abatinganyi nka Papa Francis zari ziri ahitiriwe Inzu y’ Yuwiteka nk’ Uko yicara muri Catedarari yitiriwe Izina ry’ Imana kandi akabeshya ko Akorera mo Imana nyamara ashyigikiye Ubutinganyi, akorera SATANI kumugaragaro, mugihe Umwami Yosiya we yashatse gukura Ibizira byokojwe muri Isirayeli na Yorobowamu agasenya Inzu z’ abatinganyi bose akabamenesha agakura SATANI n’ IBizira by’ Abatinganyi muri Isirayeli muri  2 Abami 23:7, 2 Abami 23:1-37, 1Abami13:2, 1Abami 13:1-34, Imana yanga Ubutinganyi kuko ari Igikorwa Cya SATANI, none Papa Umutinganyi w’ Umujezuwite yemeje ko Ubutinganyi bushyigikirwa na Pasitoro Ted Wilisoni atuma kandi abererekera, aha u rwaho abanzi b’ Ubutumwa bwiza bagizwe abapasitoro bakomeye mu Idini ry’ abeza Isabato ngo bajyane Izina riziranenge Yesu Kristo yahaye abamutegereje ntibarambirwa kuva tariki 22/10/1844 ngo bitwe Abadiventisiti b’ umunsi wa 7, abo bapasitoro batakomwe munkokora na Ted Wilisoni bashohoje imigambi mibisha yo Gutesha izina ry’ Abadiventisiti b’ Umunsi wa 7 agaciro bajya mumanama yokuzihuza na Vataikani ya Ekumenizime  kuva muri 2016 kugeza 31/10/2017 basinyana na Vatikani ubwiyunge muri A Reforming Catholic Confession,Pasitoro Ted Wilisoni arinumira aricecekera ntiyashoza urugamba ngo abimenyeshe byibuze n’ abizera bose ahubwo akomeza uburyarya bwa Kijezuwite yakomoye kuri Se wahoze nawe ayoboye General Conference y’ abadiventisiti b’ Umunsi wa karindwi ku Isi yose, bityo kuva tariki 31/10/2017 Yesu Kristo yarihagurukiye akiri ku Ntebe y’ Imbabazi mu Ijuru, atangiza Ubutumwa bwo gutegura abayatsindishirije bose bavuye mu beza Isabato kuva tariki 31/10/2017 kugeza tariki 22/10/2020 abo azasukira Imvura y’ Itumba kuMunsi wa 3 muminsi ikomeye Mikuru 3 mu mwaka ariyo Pasika, Umunsi Mukuru wo Guterana Kwera ari wo Munsi w’ Umuganura w’ Ihundo ry’ impeke ryanyuzwaga imberere y’ igicaniro cy’ Imana ngo Umuganura w’ ibyasaruwe ube uhawe Imana ukaba ari umunsi wa Kabiri Ukurikira umunsi wa wa mbere mukuru Pasika  wahariwe Ifunguro Ry’ Umwami ubu rifatwa mubihe byose bishoboka bigashushanya iyo Pasika yabaga ari ku Munsi wa mbere w’ Iminsi mikuru y’ Imitsima itasembuwe nk’ Uko byanditswe mu Gitabo cy’ Abakurambere n’ Abahanuzi, igice cya 52 , aho ku itariki 22/10/2020 wabaye Umunsi wa mbere ugereranya Pasika, ukagereranya n’ Umunsi wambere w’ Imitsima itasembuwe , ukana shushanya Umunsi mukuru w’ Ihongerero wishwe Umunsi mukuru wo guterana kwera bigatuma ugira ubusobanuro nk’ ubwa Pasika muri iki gihe na none ukaba ari igishushanyo cy umunsi mukuru w’ Ingando; Hagakurikira ho Umunsi wa 2 uwu kurikira ariwo wabaye tariki 23/10/2020 , uwo munsi mukuru wari igihe cyo kwishima, Uyu munsi wok u itariki 23/10/2020 wabaye ho ku munsi wa Kabiri  uturutse Tariki 22/10/2020 ugashushanya umunsi wabagaho nyuma y’ umunsi ukomeye w’ Impongano, abahongerewe twese nk’ Uko byagendaga mugihe cy’ abisirayeli, babaga bamaze kwizezwa yuko ibicumuro byabo bitazongera kwibukwa ukundi. Ubwo kandi babaga bakiranutse  n’ Imana, imirimo yo gusarura mubeza Isabato irangiye n’ imihati yo gukorera mu matsinda yo kwihanisha abeza Isabato ngo batsindishirizwe mbere yo gushyirwaho kw’ itegeko ry’ icyumweru nayo irangiye, n’ imihati y’ umwaka mushya wanyuma y’ itegeko ry’ Icyumweru kuva tariki 7/2/2021 mu kuburira abatuye Isi mu butumwa bwa Marayika wa 3 mu Ijwirire rirenga itaratangira, abeza Isabato by’ Ukuri batsindishirijwe bose kuva tariki ya 22/10/10/2020 kugeza kumunsi wa kabiri ariwo Yesu yabamurikiye ho Data Wa Twese nk’ Ihundo ry’ Impeke Umutambyi Mukuru yabaga agomba kunyuza Imbere y’ igicaniro cy’ Imana, abobose bahagarariwe n’ umubare 144000 bamurikiwe Imbere y’ Uwiteka mu buturo bwera bwo mu ijuru  ku itariki 23/10/2020 , nk’ uko Umutambyi mukuri yabikoraga hano ku Isi mu buturo bwere bwo ku Isi ngo babe batanzwe nk’ Umuganura ku Mana ugizwe n’ abantu bejejwe ho Ibyaha byabo bagatsindishirizwa na Yesu Kristo uko bahagarariwe mugishushanyo cy’ umubare w’ abera b’ Uwiteka ibihumbi 144000 mu Ibyahishuwe 12:17, mu Ibyahishuwe 14:1-5, na Ibyahishuwe 7:4, no mu Ibyahishuwe 14:12-13, No mu Ibyahishuwe 17:14 no Mu Ibyahishuwe 15:1-4 no mu Ibyahishuwe 19:1-16,no mu Ibyahishuwe 20:4-5, abo nibo biteguriwe Gusukirwa Imvura y’ Itumba nyuma y’ Iminsi 50 yanditse mu gitabo Abakurambere n’ Abahanuzi igice cya 52 n’ ubundi ngo: “Nyuma y’ Iminsi mirongo Itanu umunsi wa kabiri tariki 23/10/2020 Umuhango wa Yesu Kristo yakoze kuri iyo Tariki wo Kumurikira Utwitak Imana Data Wa Twese Abantu batsindishirijwe bose uko bahagarariwe mumibare n’ igishushanyo cy’ abantu umubare ibihumbi 144000 aribo Yesu Kristo yatoranyije  ngo bazakomeze bakorane nawe nyuma y’ uko Ted Wilisoni ashyikirije Satani Izina ry’ Abadiventisiti b’Umunsi wakarindwi kuva tariki 31/10/2017 nyamara Yesu ahitamo kwihagurukira ngo atoranye muri iyo Lawodokiya yose abeza Isabato nyakuri mu Badiventisite b’ Umunsi wa 7 abatoranyiriza mu matsinda atandukanye bose ageza tariki ya 22/10/2020 abahongerera Ibyaha arabategura nk’ Umusaruro uvuye mumirimo ye yakozwe kuva tariki 31/10/2017 kugeza tariki 15/10/2020 na tariki 22/10/2020 bakurwa mubadiventisite b’ umunsi wa 7 bose ku isi yose nyuma y’ uko itariki 22/10/2020 umunsi w’ impongano no guhongerera urangiye abantu ibibumbi 144000 bamurikirwa Data Wa Twese ku Itariki y’ Umunsi mukuru wa Kabiri wakurikiye ho tariki 23/10/2020 Uwo uba Umuganura wo mu Ibyahishuwe 14:4kuko batsindishirijwe bakuwe mu Beza Isabato ntibigeze beza Itegeko ry’ Icyumweru kubushake birengajije Itegeko ry’ Isabato niyo mpamvu bavugwa ko Mukanwa kabo hatabonetsemo ibinyoma, kubwo kwizera ubutumwa bwo gutsindishirizwa binyuze mu: Kwizinukwa, Kwihana no Kwatura no Kwezwa ukobukeye n; uko bw’ ije no kubwiriza mu izina rya Yesu basenga ubudasiba twahawe Gukiranuka kwa Yesu Kristo Ubwe mu Ibyahishuwe 18:1duhabwa ubwiza Bwe turi mu matsinda ayo Ubuyobozi bwa Ted Wilisoni bwarwanyije rukabura gica mbere y’ uko afatanije n’ isi mugutangaza gufunga insengero zose no gukangurira abayoboke be bose kuzafata inking za COVID-19 ngo bazabone kwemererwa gusubira kozanya ibirenge bafate Ifunguro ryitirirwa Ifunguro ry’ Umwami ngo babone uko bakomeza kumuha ibyacumi no gutura amaturo no kubwiririza kumpimbi zo munsengero nyuma y’ itegeko ry’ icyumweru mugihe Umwuka w’ Imana azaba yamaze kubivumburira kuva tariki 22/10/2020 batasukiwe imvura y’ Itumba nyuma y’ Iminsi 50  ku munsi wa Pentekote tariki 13/12/2020, umunsi ubarwa uhereye ku Munsi mukuru wambere wa Pasika n’ Ihongerero tariki 22/10/2020 ukurikirwa n’ Umunsi  mukuru wa Kabiri tariki 23/10/2020 wo Kumurika Umuganura nk’ ihundo ry’ impeke ryanyuzwaga imbere y’ igicaniro cy’ Imana kuri uwo munsi wa 2 ariwo wabaye tariki 23/10/2020 Uwo Yesu Kristo Umutambyi Mukuru wacu mubuturo bwera bwo mu Ijuru yamurikiye ho Uwiteka Imana Data Wa Twese amurika abo bantu 144000 bagize umubare w’ abatoranyirijwe kuzasukirwa Imvura y’ Itumba  nk’ Umuganura wo mu Ibyahishuwe 7:5 w’ abashyizweho Icyimenyetso cy’ Imana kuva tariki 31/10/2017 kugeza tariki 15/10/2020 na tariki 22/10/2020 ari bo Muganura wo mu Ibyahishuwe 14:1-4 aribo bantu 144000 batabasha kongera kuyokoka imyumvire y’ ubuyobe izanwa na Ted Wilisoni rwihishwa yo kumvira Leta ya New World Order yo kwemera Inkingo za COVID-19 no kwihuriza hamwe n’ abaramya Inyamanswa muri Gahunda za One Humanity  zashyizwe mu itorero n’ intumwa ya SATANI na Pasitoro Ted Wilisoni ariyo  Pasitoro Ganuni Diyope  umaze gutumwa mumanama atabarika ahagarariye Pasitoro Ted Wilisoni na SATANI basinya mu Izina ry’ Itorero Yesu Kristo y’ itangirije muri gahunda y’ abamutegereje ntibarambirwa kuva tariki 22/10/1844 kugeza Yesu Kristo abaye umucyo w’ ISABATO tariki ya 3/4/1847 ubwo itorero ry’ Abadiventisiti b’ Umunsi wa Karindwi ryari rivutse ngo rirwanirire Ukuri rihoshe riteshe ibinyoma bya SATANI anyuza muri Kiriziya Gaturika ubu Pasitoro Ted Wilisoni yohereza mo Pasitoro Ganuni Diyope kumuhagararira mu izina ry’ Abadiventisiti b’ umunsi wakarindwi batatsindishirijwe bose ku isi yose ngo abahagararire  mumanama yo kwitandukanya burundu n’ Umwami w’ Isabato Yesu Kristo no kwihuriza hamwe na SATANI bamusinyira munyandiko bagirana na Papa w’ Umutinganyi, Mugihe Yesu we abuza Abadiventisite b’ Umunsi wa Karindwi bose kwihuza na Papa w’ I Roma mu Ibyahishuwe 14:9-12, Niyo Mpamvu Yesu Kristo yarangije guhongerera abantu ibihumbi 144000 tariki ya 22/10/2020 , kumunsi mukuru ukurikiyeho 23/10/2020 akamurikira Uwiteka Imana Data Wa Twese uwo Muganura w’ abo yatsindishirije akabahongerera klu Munsi w’ Impongano tariki 22/10/2020, no nyuma y’ Itariki 32/10/2020 hashize iminsi mirongo itanu’50’ ku itariki 13/12/2020 ubwo izaba ari itariki ya Pentekoti nk’ Umunsi wagatatu mu minsi mikuru yose yo mu mwaka wa 2020 ukana ba ariwo uzaba ari umunsi mukuru wanyuma muri uyu mwaka wa 2020 nk’ uko Iminsi mikuru yo mu Gice cya 52 cyo mugitabo Abakurambere n’ Abahanuzi ubivuga ho, ninabwo kuri Patekote tariki 13/12/2020  Uwiteka  Imana Data Wa Twese nawe AzaDusukira Imvura y’ Itumba yo muri Yoweli 2:23 na Yoweli 4:1-2, No Muri Amosi 4:6-7, mugihe twiga iby’ iminsi mikuru itatu ya buri mwaka , uko twayihuza n’ ibihe turimo muri uyu mwaka wa 2020 kugeza ku itegeko ry’ icyumweru ritangiza Isarura muri Baburoni , Imvura y’ Itumba iba imaze amezi 3 isutswe , kuva tariki 13/12/2020 , aribwo haba hashize iminsi 50 umunsi wo kumurikira Uwiteka Umuganura wo muri Ibyahishuwe 14:4 urangiye tariki 23/10/2020, ukurikiye Umunsi mukuru w’ Impongano wabaye ushushanya Pasika ari yo Kubambwa kwa Yesu Kristo nk’ Ikivume ku Mana( Gutegeka kwa Kabiri 21:22-23, Matayo 27:1-66 Yesu Kristo yabambwe n’ Abayahudi n’ Abaromani bamwita Ikivume nk’ Uko tariki 15/10/2020 kuri CNN bise Abadiventisiti b’ Umunsi wa 7 Ibivume n’ abagizi banabi bakurura amacakubiri n’ ubibi bitandukanye mu isi babita ko bari mu ri gurupe ya QAnon, ababambye Yesu Kristo kugiti bamwishe nk’ uwakoze icyaha Isabato itaratangira baramushyinguye, umuhango wabo wavugaga ko uwakoze icyaha cyimwicisha akamanikwa kugiti, barara bamushyinguye, ngo kuko ari ikivume ku Mana, niko Ubwo Umwami wacu Yesu Kristo bamwicaga bamubamye ku Musaraba umubiri we n’ Amaraso ye yari yamaze kuyaduha nka Pasika , mu Ifunguro ry’ Umwami wacu muri Matayo 26:26-30 nk’ igishushanyo iyo yabaye Umunsi wa Pasika  kubejejwe ari wo wabaye ku itariki 22/10/2024, Nyuma y’ Iminsi mirongo 50 Umuganura umaze gutangwa ho igitambo , mu gihe cy’ Abisirayeli, hakurikiragaho Pentekote, Umunsi mukuru w’ Isarura. Imitsima ibiri yotsanyijwe n’ umusemburo yaturwaga Imana berekana Ishimwe ry’ umusaruro w’ impeka Pentekote yabaga umunsi umwe gusa. Uwo munsi uzaba tariki 13/12/2020 uzaba uwa Pentekote ariwo wo gusukirwa Imvura y’ Ituma yasezeranijwe Itsinda ry’ Abategereje mu Iyerkwa rya Mbere rya Elina Wayiti aho avuga mu Inyandiko z’ Ibanze ati: “Bidatinze twumva ijwi ry’ Imana rimeze nk’ amazi menshi asuma (Ibyahishuwe 14:1-5,1Petero 2:1-10, Yosuwa 21:1-45, Twubatswe nk’ Inzu y’ Uwiteka Salomo yubatse mu myaka 7 ngo ibyanditswe bisohore kuva 22/10/2017 kugeza 22/10/2024 , 1Abami 6:1-38, Kuva 25:1-22, Uwiteka nk’ Uko yavugishaga Ururimi n’ Intoki za Mose n’ Ibikorwa bya Mose, niko yakoraga Imirimo ye akanavugira mu Mwana We Yesu Kristo akiri ku Isi muri yavuze kandi ko icyo tuzasaba cyose mu Izina rya Yesu azagikorera kugirango Datwa Wa Twese yubahirizwe mu Mwana We muri Yohana 14:1-31 ni ko Nanjye nasabye Data Wa Twesse kunyuzamo Umunsi n’ Isaha byo Kugaruka kwa Yesu kuva tariki 22/10/2029 muminsi 40 yo gusenga niyirije ubusa, Uwiteka asohoza isezerano muburyo bukomeye bwo Kohereza Malayika we kunsobanurira Igice cya Daniyeli 9:27 ko Gitangira tariki 31/10/2017 kikazageza tariki 31/10/2024 kandi ko gihurizwa na Daniyeli 12:7-13 mu minsi 1260 yo muri Ibyahishuwe 13:5 yitwa amezi 42 na Daniyeli 12:7 yitwa Igihe Ibihe n’ Igice cy’ Igihe , kandi go kuyibara hitabazwa Matayo 24:15-22 ahagaragaza ko Ikizira cy’ Umurimbuzi ariryo Tegeko ry’ Icyumweru  cyizashyirirwa ho Gusimbura Igitambo gihoraho ari Yo Sabato bikazahesha Abeza Isabato Amahirwe yo Kwibarira Ubwabo Iyo Minsi 1260 ingana n’ amezi 42 ingana n’ Igihe Ibihe n’ Igice cy’ Igihe bibarwa haturutse igihe Ikizira cy’ Umurimbuzi cy’ Izashyirirwaho bagakuraho igitambo gihoraho uko byanditswe muri Daniyeli 12:11, ahongaho niho honyine kubara bituruka, kandi kumenya igihe Itegeko ry’ Icyumweru rizashyirirwa ho ubimenyera kuri Daniyeli 9:27, kuko Icyumweru cyimwe kigera hagati uhereye tariki 31/10/2017 ni nyuma y’ Imyaka 3 ½  bigera tariki 7/2/2021, bicyo wabara igihe ubutegetsi bwa bashyizeho itegeko ry’ Icyumweru  buzarangirira ufashe Ibyahishuwe 13:5 ni Amezi 42 New World Order izamara ikavanwaho n’ Ibyago bibiri Icyago cya 5 kuva tariki 1/3/2024 kugeza tariki 31/7/2024 hazaba hashize iminsi 1260 ingana n’amezi 42 ikangana n’ Igihe n’ Ibihe n’ Igice cy’ Igihe, byo Muri Daniyeli 12:7 birangirana nicyago cya Gatanu ,cyimara amezi 5, hagakurikira ho Haremagidoni y’ Icyagatandatu kimara ukwezi kumwe kuva tariki 1-31/8/2024 kukarangirana n’ Iminsi 1290 ariyo yanditse muri Daniyeli 12:11 , Hanyuma Yesy Akagaruka Mucyago cya 7 gitangira Tariki ya 1/9/2024 kugeza Tariki 15/10/2024 saa 1:59’ a.m mugicuku igihe Yesu azaba agarutse kubicu maze tukazamuka tumusanganira , tugakora Urugendo hamwe n’ abazutse mu muzuko wa Mbere bose mu Ibyahishuwe 20:4-5 tukazamuka tukagera Kumarembo y’ Ijuru , aho Yesu azaduhereza Amakamba n’ Inanga byacu, n’aho uwo munsi ukazaba ari umunsi udasanzwe hashize Iminsi 7 tuzamuka mu kirere ku itariki 22/10/2024 ,Daniyeli akaza ahagaze mu Mugabane We Nyuma y’ Iminsi 1335 yo muri Daniyeli 12:12-13, Ibyo bikerekana ko Tuzamara Imyaka 1000 mu Ijuru tukabona kugaruka ku Isi muri Yerusalemu Nshya tariki 22/10/3024. Igihe Uwiteka yansohorezaga ho isezerano rye, ryo muri Yohana 16:12-16 ni bwo Yampaye amahirwe yo gukoresha Imibare nize mu ishuri ngo mbone ko ubwo mbonye ibyemeza ko Itariki yo Kugaruka kwa Yesu nabonye ari tariki 15/10/2024 saa 1h59’ binyuze muri Bibiriya Gusa, Noneho Yampaye no kumenya umubare udasanzwe 1177, uwo wabonetse mukwibaza niba kuva muri 0 Ubwo abantu batangiraga kubara imyaka ya Nyuma y’ Ivuka rya Yesu , kugeza igihe Ted Wilisoni abererekera abajezuwite bagasinya mu Izina ry’ Itorero ry’ Abadiventisiti basinya a Reforming Catholic Confession tariki 31/10/2017 ngo barangize ubuporotesitanti mumaso ya SATANI uri mu Mutinganyi Papa Francis bashake kwibwira ko Yesu Kristo atazabona abera mu itorero ry’ Abadiventisiti b’ Umunsi wa Karindwi bitandukanya na SATANI burundu kuva tariki 31/10/2017 ngo bageze tariki 15/10/2020 biteguye Gukomeza Urugamba rwo Gusenyera SATANI ibiruri by’ Ibinyoma yamamariza mumigambi yubugome ya Vatikani mu Mutinganyi w’ Umujezuwite Papa Francis , abo basigaye bashyiriwe ho Icyimenyetso cy’ Imana kuva tariki 31/10/2017 kubwo kunihira Ibizira bikorerwa muri General Conference y’ Abadiventisiti ku rwego urwo arirwo rwose haba mu rwego rw’ isi no mumatorero baciye ibitabo by’ Umwuka w’ Ubuhanuzi kuruhimbi, birukanye mumirimo ababwiririza mu matsinda, birukanye ababwiriza butumwa badaca kuruhande ibyaha by’ aleta n’ ibyakiriziya Gaturika n’ Ibyabandi batubaha Itegeko rya 4 ry’ Isabato bose , nyamara ibyo bakoze n’ ibyo abashyizwe ho ikimenyetso cy’ Imana basabaga kuba barashyize kukarubanda bakavuga ubuyobe bwaje mu itorero ngo baburire abagihanze amaso kubuyobozi bw’ itorero ry’ Abadiventisiti b’ umunsi wa 7 ko bazayoba bakabashyikiriza SATANI nk’ uko byanditswe muri Ezekiyeli 8:1-18 no  muri Ezekiyeli9:1-11, ababashije kwitandukanya ubuyobe bwa General Conference y’ Abadiventisiti b’ Umunsi wa karindwi bakigira mumatsinda bahambiriwe nk’ Imiba binyuze muri Marayika wa Gatatu , imiba myiza yo guhunikwa mubigega byo mu ijuru aribo ibihumbi 144000 kuva tariki 15/10/2020 bari biteguye baba babizi cg batabizi Yesu We yarabafite nk’ uko abana naburi wese mu mutima we muri bo kurwego rw’ ubumenyi buri wese amuziho mubatsindishirijwe , Nibo bari bateguye nib o bantu 144000 barobanuwe mubeza Isabato kuva tariki 31/10/2017 , Yesu yarabemeye  ku munsi w’ Impongano tariki 22/10/20202 kandi yari yiteguye kubereka Uwiteka Data Wa Twese binyuze muri Yesu Kristo Umutambyi wacu Mukuru ku itariki 23/10/2020ngo nyuma Yo Kumurika Umuganura w’ abeza Isabato batsindishirijwe ibihumbi 144000 bo mu Ibyahishuwe 14:1-4 ku  itariki 23/10/2020 kugeza itariki 13/12/2020  ari wo munsi wa Pentekote Uwiteka azadusukira Umwuka Wera mu Imvura y’ Itumba. Uhereye kumwaka wa 0 kugeza kumwaka wa 31/10/2017 ,  Ubutegesti bwakoreye SATANI bwahagaritse Ubuporotesitani kuko budakunda Ukuri budaha agaciro Ijambo ry’ Imana butita kumurimo Yesu Kristo ubu ari Gukorera Mubuturo Bwera bwo Mu Ijuru, bashingiye gusa ku kurwanya Ubutumwa bwa Maritini Luteri bwatangijwe kuva tariki 31/10/1517 , Iyo myaka 500 yonyine yarishize Ubupagani bwiyemeza Gutambamira Ivuga Butumwa ry’ Ukuri rya tangijwe ma Maritini Luteri, ni muburyo bumwe n’ ubwo ubupagani bwakoresheje mu mwaka wa 340 ubwo uwiyitaga Bishop w’ I Roma yafataga Ubutegetsi bw’ Umuhungu mukuru wapfuye yari Umwami w’ Abami kungoma y’ Ubwami bw’ Abaromani witwaga Consitantine wa II wari warasimbuye Se Consitantine Mukuru yiciwe Mu butariyani yicwa na Murumuna we, kuva uwo Consitantine wa II yapfa mu mwaka wa 340 , nibwo Bishop wari Umuyobozi wa Kiriziya Gaturika y’ I Roma mu Bwami bwa Consitantine Mukuru na Consitantine wa II yafashe ubutware bwa Gisirikare ngo arengere inyungu z’ Ubwami bw’ Abaromani , kuva icyo gihe yiyise Pontifex Maximus abifatanya na titire ya Boshop of Rome, bibyara byombi izina rya papa , ari ryo Pontif of Rome , ritanga umubare 666, rero uwo niwe wahagaritse ibwiriza Butumwa rishingiye ku kweza ISABATO mu bwami bw’ Abaromani bwa cyera kuva mu mwaka wa 340 , yarakomeje binyuze muruhererekane rw’ abasimburanye kuri ubwo butegetsi bwa Vatikani  kugeza mu mwaka wa 538 ubwo Umwami w’ Abami wari Usigaye afite Ububasha bwo Gutegeka mu rwego rw’ Ubwami bw’ Abaromani yahaye Ububasha Pontif of Rome witwa Papa kuba Umukuru wa Kiriziya Gaturika mu Isi yose, kandi afite n’ Ububasha bwo kwicisha abatizera kimwe n’ Inyigisho za Kiriziya Gaturika y’ I Roma, uko bagendaga basimburana bagejeje mu mwaka wa 31/10/2017 bongera Gutambamira Ubutumwa bwiza Bwari bumaze Imyaka 500 bubwirizwa ku Isi yose mu Izina ry’ Ubuporotesitanti bwatangijwe na Maritini Luteri tariki 31/10/1517, aho rero imyaka 340 ishize kuva Yesu Avutse kuri iyi Si, ni yo myaka Ubutumwa bwiza butabanga miwe n’ ubutegetsi bwa SATANI buri muruhererekane rw’ Abategetsi baba Papa b’ I Roma, ukongeraho imyaka 500 ubutumwa bwa Giporotesitanti bwari bumaze kugeza tariki 31/10/2017, iyo myaka yose ni 840. Iyo ushatse kumenya imyaka Y’ Ubutumwa bwiza mubwisanzure bwa bwoUmwanzi SATANI akoreye muri Kiriziya Gaturika y’ I Vatikani yagiye itambamira, ubona ko 2017-840=1177 , iyo myaka 1177 yashize igaragaza uko ubutumwa bwiza bwavugwaga bubangamiwe kandi ntibwahagaze, muri iyo myaka, kuva mu mwaka wa 340 kugeza mu mwaka wa 1517, Ubwo Havukaga Ubutumwa bwagaruye ubwigenge bwo kuvugira Kirsto Yesu ku mugaragaro Atari mu Bwihisho, Nyamara iyo Myaka 1177 yo kurwana ubutumwa bwiza ihuza nanone igihe Isabato yerekewe abatuye Isi muri iyi Si kuva tariki 3/4/1847 n’ igihe Isabato tuzongera Kuyereza hano ku Isi mu Isi Nshya nk’ Uko byanditswe muri Yesaya 66: 23-24, kuva 1847+1177=3024, Bivuze ko kuva mumwaka wa 3024-1000=2024, iyo myaka 1000 niyo yo Satani aba aboshywe na twe turi mu ijuru imyaka 1000 niyo tuzamara mu ijuru , kuva tariki 22/10/2024, mugihe Yesu azagaruka tariki 15/10/2020 saa 1h59’ a.m, ibi rero bigasohoza isezerano ryahawe Elina Wayiti mu Iyerekwa rye rya Mbere ko Imana izabwira abera bayo 144000 umunsi n’isaha byo kugaruka kwa Yesu Kristomaze iryo jwi ritubwira umunsi n’ isaha Yesu azagarukiraho(15/10/2024 saa 1h59’ a.m Yosuwa 20:2, Yosuwa 22:9, Yosuwa 21:45, Yosuwa 14:2-3, Yosuwa 13:14). Abera bari bakiriho bagera kubihumbi 144 bamenya kandi basobanukirwa n’ iryo jwi, mu gihe abanyabibi bo bibwiye yuka ari uguhinda kw’ inkuba n’ Igishyitsi cy’isi. Ubwo Imana yavugaga iby’ igihe cyo kugaruka kwa Yesu yadusutseho Umwuka Wera (Tariki 13/12/2020 ni itariki ya nyuma y’ iminsi 50 uhereye tariki ya 23/10/2020 y’ Umunsi wa kabiri wo kumurikira Uwiteka Data wa Twese Umuganura w’ abera 144000 ukurikira Umunsi w’ Impongano tariki 22/10/2020 wo Guhongerera ibyaha by’ Abera 144000 babanye na Yesu Kuva tariki 15/10/2020).Yesu Kristo azaza mu cyago cya 7 cyo mu Ibyahishuwe 16:17-21,] muri mu ngando, Abisirayeli ba kavukire bose babe mu ngando, 43kugira ngo ab’ ibihe byanyu byose bamenye yuko nabesheje Abisirayeli mu ngando ubwo nabakuraga mu gihugu cya Egiputa[Iy’ isi yacu niyo igereranywa na Egiputa muri iyi minsi ya none-Ibyahishuwe 11:8 ,ari yo nitumara kuvanwa hano ku isi ubwo yesu azaba agarutse saa 1h59’ tariki ya 15/10/2024 tugeze mu ijuru tariki ya 22/10/2024 tuzabe tumaze iminsi 7 mu ngando twishimiye imbere ya Yesu Kristo Umwami wacu twishimye cyane mbere yo kugera ku rurembo rwo mu ijuru tuzazamuka iminsi 7].Ndi Uwiteka Imana yanyu.” 44Mose [Uyu Mwanditsi uri kwandika icyi gitabo ubu ahagarariye Mose muri iyi nyandiko usoma hano] abwira Abisirayeli iminsi mikuru y’ Uwiteka iyo ari yo.}. {  Yesu ageragezwa na Satani, Ab’I Nazareti bashaka kwica Yesu ku Isabato: Luka 4:1-30;1.Yesu yuzuzwa Umwuka Wera, ava kuri Yorodani ajyanwa n’ Umwuka mu butayu,2amarayo iminsi mirongo ine, ageragezwa n’ Umwanz. Muri iyo minsi ntiyagira icyo arya, nuko ishize arasonza.3–Ibigeragezo bitatu (3) byonyine Satani agerageresha abantu bose batuye Isi, Kuva kuri Eva kugeza kuri Yesu no kugeza Yesu Agarutse-N’ Ibisubizo byabyo byo kunesha Satani nk’ uko Yesu yaneshesheje Satani Ijambo ry’ Imana n’ Amategeko y’ Imana avuga ngo handitswe ngo-:Umwanzi aramubwira ati”Niba uri Umwana w’ Imanabwira iribuye rihinduke umutsima”-Ikigeragezo No1_cyo Gutera umununtu kunanirwa kunesha irari ryo guha indaibyo Imana itayigeneye no Kurarikira Ibyo Kurya utavunikiye, mugihe kugirango azarame iteka ryose Ahubwo aba agomba gutungwa n’ amagambo yose aturuka mu kanwa k’ Uwiteka Imana4Yesu aramusubiza ati ”Handitswe ngo ‘Umuntu ntatungwa n’ umutsima gusa.’” 5Umwanzi aramuzamura amwereka ubwami bwose bwo mu isi mu kanya gato, 6 aramubwira ati “Ndaguha ubu butware bwose n’ ikuzo ryabwo, kuko ari jye wabugabanye kandi mbugabira uwo nshaka wese.7Nuko numpfukamira ukandamya, buriya bwose buraba ubwawe.”-Ikigeragezo No2_cyo Gutera umununtu Gukurikira Ubutunzi n’ Icyubahiro binyuze mugukorera no Kuramya Satanibinyujijwe mu nzira za bugufi n’ izo kwica amategeko y’ Imana-8Yesu aramusubiza ati “Handitswe ngo ‘Uramye Uwiteka Imana yawe, abe ariyo ukorera yonyine.’”9Amujyana I Yerusalemu, amuhagarika ku gasongero k’ urusengero aramubwira ati “Niba uri Umwana w’ Imana, ijugunye hasi 10 kuko handitswe ngo ‘Izagutegekera abamarayika bayo bakurinde’, 11kandi ngo ‘Bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye.’”-Ikigeragezo No3_Cyo Gutera Gushidikanya Ubushobozi bw’ Imana n’Ijambo ry’ Imana no Kwishora mubikorwa Imana itategetse umuntu gukora, yiringiye ubutabazi bw’ Imana-12Yesu aramusubiza ati “Haravuzwe ngo ‘Ntukagerageze Uwiteka Imana yawe.’” 13Umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka, amutega ikindi gihe-Satani ntabwo ajya avakwizima kandi ntabwo Satani ajya acika intege, bityo umuntu wese ushaka kunesha Satani, abinyujije mu masengesho y’ urudaca asaba Data wa Twese mu Izina rya Yesu, agerageza kandi akana shobora gukurikiza urugero rwa Yesu Kristo rwo Kuba mumasengesho no kwiga Ijambo ry’ Imana ubudasiba, no gushyira mubikorwa ibyo Ijambo ry’ Imana rimwigisha byose buri segonda,  ntakwigirira impuhwe zo kwiha ikiruhuko , niyo yaba mu isegonda imwe gusa, kuko iyo iyo segonda uruhutse mo uba ushyize Umwuka Wera Hasi, bityo Satani nawe mu kudacika integer kwe, akaba ariyo yonyine aba asigaranye ngo akunesheshe ibigeragezo bye byose bigaragara n’ ibitagaragara, bityo umukristo nyakuri wari umuneshi akaba ashobora nawe gutsindwa atari abyiteze; Ku bwizo mpamvu, Umuneshi wese aba yarashoboye kwitandukanya n’ icyintu cyose kiri ku isi kibuzanyijwe mu mategeko 10 yose y’ Uwiteka Imana n’ Isabato iri mo, aba yarahariye Satani Igikorwa n’ igitekerezo n’ igihe cyose cyidashyigikiwe n’ Umwuka Wera w’ Imana mu kugikora, no kukigeza ku Kiremwa muntu cyose-.14Yesu asubira I Galilaya afite imbaraga z’ Umwuka, inkuru ye yamamara mu bihugu byose bihereranye n’ aho- Umuntu wese Wumvira amategeko yose y’ Imana , weza Isabato akabasha kwitondera Itegeko ry’ Imana rya kane (4) ryo kuruhuka ku munsi wa Karindwi(7), ashobora kwiringira gusa ko yashoboye kugera ikirenge mu cya Yesu Kristo kungingo zose, iyo kuba Yesu Kristo  yaranesheje Satani mu butayu mu bigeragezo bitatu(3) byonyine Satani agerageresha abantu bose batuye iyi si muburyo abihinduranya mo abyambika ayandi mashusho menshi , nyamara uko Satani yahangaye kubigerageresha Umwana w’ Imana uko ari bitatu(3) byose , Yesu Kristo yabitsindishije Handitswe ngo, kandi Satani anesherezwa imbere ya Yesu Kristo mugihe Yesu Kristo yakoresheje Imbaraga y’ Umwuka Wera yabanye nayo mugihe cy’ iminsi mirongo ine(40)  ari mu butayu atarya, uwo muntu ushobora kunesha Satani, yagombye kuba yiyiriza ubusa mugihe cy’ Iminsi mirongo ine(40 byibuze nk’ inshuro imwe buri mwaka akagira igihe atangirira ho amasengesho no kwiga ijambo ry’ Imana  ana senga yiyirije ubusa ayobowe n’ Umwuka Wera akama iyo minsi mirongo ine(40) Yose-. 15 Yigishiriza mu masinagogi yabo, bose baramuhimbaza. 16Ajya I Nazareti iyo yarerewe, ku munsi w’ ISABATO yinjira mu isinagogi nk’ uko yamenyereye, arahagarara ngo asome-Umuntu uvuga ko agera icyirenge mu cya Yesu Kristo, agomba kuba ajya mu isinagogi ku munsi w’ ISABATO, akaba yarabigize akamenyero, aho abasha guhagurutswa no gusomera abandi bantu ijambo ry’ Imana, igihe amasinagogi(Insengero) zo muri iyi si zigaruriwe n’ ubutegetsi bwa leta, aho si ho habugenewe hogukomeza gusengera , kuko itorero ry’ Uwiteka Imana ry’ abeza Isabato by’ Ukuri rigizwe gusa nabera bahamagawe, batoranijwe, bakiranutse ari ryo torero ritagaragara ry’ abatsindishirijwe bose rizaba ryarimukiye mu butayu, aho ubutegetsi bwa leta butarigenzurira gahunda zo gutambira Uwiteka Imana ibitambo by’ amasengesho bikwiriye uko Isabato ije n’ uko indi Sabato Isashye, haba mumazu y’ abizera, mubice byose bifite uko Imana yabiremeye ababuriye amahoro yo mumutima yo guhimbaza Uwiteka mu ma sinagogi yigaruriwe n’ ubutegetsi bw’ isi, aho niho Itorero ry’ abakurikira Umwana w’ Intama aho ajya hose riba ribasha kujya kumusengera rikabasha no kuhamusanga-. 17 Bamuha igitabo cy’ umuhanuzi Yesaya, arakibumbura abona igice cyanditswemo ngo-Itorero ry’ Abadiventisiti b’ umunsi wa karindwi ryakiriye inyigisho zasohotse mu migisho yo mukwezi kwa 8, 2020 avuga kuri Bibiliya no kwiyigisha Ijambo ry’ Imana, aho ubuyobozi bwa Generali Conferanse nk’uko bwari bubinyujije muri iyo migisho, bwabujanyije ko Umusomyi wese wisomesha Ijambo ry’ Imana, aba adakwiriye gufata Igitabo cy’ Ijambo ry’ Imana ngo abumbure ahantu , aho abonye asome amagambo  icyo gice cyanditswe mo nk’ amagambo yabasha kumubera umuyobozi no kumuhishurira imigambi Uwiteka Imana imufitiye , no kuba yabasha gukoresha amagambo ahakuye, nk’ ubutumwa budasanzwe Uwiteka Imana imutumyeho, Ibinyujije mukuba yabumbura Bibiliya Yera aho abasha kwibonera mo amagambo y’ ubutumwa butangaje bumujyenewe muri ako kanya nk’ uko Yesu Kristo yabigenje, ubwo ni bumwe mubuyobe bukomeza kugenda bwinjizwa m’ ubizera b’ Abadiventisiti b’ umunsi wa Karindwi , kandi bukinjirizwa mubitabo byose bituruka munzego zose zo zigize Ubuyobozi bwa Generali Conferanse ivuga ko ari inshingano zayo kuba ihagararira itorero Yesu Kristo ubwe yatangirije mu Butayu kuva mu iherezo ry’ iminsi 2300 nk’ Uko byanditswe mugitabo cy’ Inyandiko z’ Ibanze, ku cyigisho cyitwa Iherezo ry’ Iminsi 2300, n’ icyigisho cyitwa ’ Ibyaha bya Baburoni; aha bigaragaza ubwigomeke nk’ uko bwakozwe mu izina ry’ abadiventisiti b’ umunsi wa karindwi ku itariki 31/10/2017 bushyigikiwe n’ abandi ba nyamadini ya giporotesitanti yeza icyumweru, mu kwicecekera k’ ubuyobozi bwa Generali conferanse y’ Abadiventisiti b’ Umunsi wa karindwi, icyo bazi neza basinyiye ni uko ubuporotesitanti bwarangirijwe mu nyandiko yitwa rifomingi katoriki comfeshoni( A Reforming Catholic Confession), wandika mo kuri interinet ukisomera mo amazina akoze urutonde rurerure rw’ abagize uruhare mugusinyira ubutegetsi bwa Vatikani buyobowe n’ Umupadiri w’ Umujezuwiti papa Fransisi bemeje ko nyuma y’ imyaka 500 kuva 31/10/1517 kugeza tariki 31/10/2017 ko abagorozi bose bakurikiza ibyigisho nk’ uko byatangajwe na Maritini Ruteri(Martin Luther) binenga Misa n’ imisengere ishingiye kukuramya ibigirwa mana by’ I Roma no gusenga Satani ku munsi w’ Izuba(Sunday Law) byose bikaba byarirengagijwe , abo bose bari mo abahagarariye conferanse z’ ibihugu bitandukanye mu izina ry’ itorero ry’ Abadiventisiti b’ umunsi wa karindwi, basinyiye Vatikani ko biyunze, biyungiye munyigisho za Kiriziya Gaturika, bemeza ko badafite ubutumwa bahawe butandukanye n’ ubwo kiriziya gaturika yigisha bw’ ubuyobe, ibyo byose, bihamya igitera banditsi b’ ibitabo by’ umwuka w’ ubuhanuzi bya Madamu Elina Wayiti(Ellen G White) byasohowe mu macapiro nyuma ya tariki 31/10/2017 bikoresha Bibiliya Ijambo ry’ Imana , aho gukoresha Bibiriya Yera yahinduwe muri Bibiliya y’ Umwimerere y’ Umwami Yakobo(King James) nk’ uko yakuwe muri Bibiriya y’ Umwimerere yanditswe mururimi rw’ Abawaridense( Aba Voduwa) nk’ uko bayikuye mu mwimerere wayo wakoreshwaga mu itorero rya Gikristo rya mbere y’ akarengane kakozwe n’ Ubutegetsi bw’ ubu papa mumyaka y’ umwijima 1260, niho ubu usanga ibyo bitabo birimo amagambo atera gushoberwa , Yesu bamwita Yezu, kandi babihuriza ho n’ imyandikire yo muri Bibiliya Ntagatifu ya Kiriziya Gaturika, igihe ubwanditsi bwemera ibisa nk’ ibyo Kiriziya Gaturika yemeza muri Bibiliya Ntagatifu, biyibagiza ko bakoresha amayobera ya zanwe mu isi na Satani wahinduriye Amagambo nyakuri y’ Imana mubinyoma byahimbwe n’ abantu bayobowe n’ abadayimoni babinyujije muri Kiriziya Gaturika y’ I Roma, Igihe usoma adatangazwa na buri mpinduka niyo yayita ntoya, itandukanye n’ imico imenyerewe mu myandikire yakoreshwaga ya mbere y’ itariki 31/10/2017 mu itorero rihagarariye kubwiriza Ubutumwa bwa Marayika wa Gatatu mu Ijwi rirenga, abo bazashorerwa buhumyi, bazashyirwa mubutegetsi bw’ Inyamanswa, bibonere uko Bazeza Itegeko ry’ icyinyoma ry’ Icyumweru bakiriye Ikimenyetso cy’ Inyamanswa, bafashe Umubare 666 w’ izina ry’ Inyamanshwa, barikuramya igishushanyo cy’ Inyamanswa kubwo kudaha agaciro imiburo bahabwa, mubijyanye no kudakomeza gutegera amakiriro mumategeko yatowe na Generali Conferanse y’ itorero ry’ abadiventisiti b’ Umunsi wa karindwi agenga imisengere ya nyuma y’ Itariki 31/10/2017 , kuko amayobera y’ ubugome y’ ahanuwe n’ intumwa Pawulo mu 2 Abatesaroniki 2:1-4 yemeza ko Generali Conference igomba kuba yaramaze kwimura Imana kuva tariki 31/10/2017 maze icyo gikorwa kigakurikirwa no guhishurwa k’ umunyabugome kwihishurira mukuba itorero riyobowe na Generali Conferansi y’ Abadiventisiti b’ umunsi wa 7 batinyuka kuvanga imico ya Kiriziya Gaturika mubijyanye no kwiga Ijambo ry’ Imana no kuritoza abizera bagihanze amaso ubutungane bwangirikiye muri A Reforming Catholic Confession bwa Generali Conferansi y’Itorero ry’ Abadiventisiti b’ umunsi wa 7, yicecekeye ntiburire abizera ku irangizwa ry’ ubutumwa bwose bwiza buvugira Umukiza w’ Abatuye Isi by’ ukuri, aho hari ibanga rikomeye, ubashije kurisobanukirwa, ntaba agikeneye guhanga amaso kumabwiriza aturuka mubuyobozi bw’ itorero ry’ Abadiventisiti b’ Umunsi wa 7 kuva kurwego rw’ Isi , kugeza ku Rwego rw’ itorero n’ Igihande cyose kuva tariki 31/10/2017 kugirango umwizera n’ ayoboka Yesu Kristo by’ Ukuri , binyuze mukwiyigisha Ijambo ry’ Imana no Kwigana n’ abandi ubuhanuzi bujyanye n’ Ihindagurika ry’ Ikirere rihishwe mo Itegeko ry’ Icyumweru, no mu kwirinda kwemerera ubwenge bwe kwinjizwa mo ibiteye ubwoba abaturage b’ Isi na Guverinoma zishyira mo amategeko abuza uburenganzira bw’ umudendezo w’ umutimanama gufatira ubugingo icyemezo cyo kuburinda no kubuharira umuremyi wabwo ,nk’uko byakomejwe gukorwa mumwaka wa 2020 mugihe cy’ icyorezo gihimbano cya Coronavirusi(COVID-19) bityo, Uwatsindishirijwe, azaba kutazemera guterwa urukingo rwa COVID-19 , urwo ubuyobozi bw’ Itorero ry’ abadiventisiti b’wa 7 butahwemye gukangurira abizera bakiyihanze ho amaso-.18”Umwuka w’ Uwiteka ari muri jye, Ni cyo cyatumye ansiigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, N’ impumyi ko zihumuka, No kubohora ibisenzegeri, 19 No kumenyesha abantu iby’ umwaka Umwami agiriye mo imbabazi.”-Kubitegura kubwiriza Ubutumwa bwa Marayika wa Gatatu mu Ijwi rirenga, bagomba kuba barashyizwe ho ikimenyetso cy’ Imana, Nyamara KUba uweza isabato ashobora kutazasukirwa Umwuka Wera mu Mvura y’ Itumba, bigaragaza uburyo atabaruwe mubantu batumwe kubwiriza Ubutumwa bwiza bwa Marayika wa Gatatu mu ijwi rirenga, icyo cyikaba ari igitangaza gikomeye kubona Umuntu wiyemeje kunyura Inzira yo Gutsindishirizwa n’ Ubuntu kubwo kw’ Izera, afite Imbaraga yaranze Umuhanuzi Yesaya, Umwana w’ Imana Yesu Kristo, ngo ashobore kuvuga ashize amanga ubutumwa bw’ Inzaduka buyobowe na Marayika wa kane(4) wo mu Ibyahishuwe 18:1-4 buvuga nku bwa Marayika wa Kabiri(2) bwavuzwe mumyaka ya 1844 bugahamagarira abantu gusohoka muri Baburoni, kandi ubu bwo, ubutumwa bwo gusohoka muri Baburoni , bikurikira ishyirwa ho ry’ Icyumweru ku itegeko rya Leta zunze ubumwe za Amerika, ngo icyumweru cyibe gihindutse icyimenyetso cy’ Inyamanswa, gisohoze ko Baburoni yamaze gutereka Inzoga amahanga yose, icyo gihe Ijwi rirenga nibwo ritangira, ryitwa Isarura, muri Amosi 4:6-7 Uwiteka Imana ivuga ko Isarura ritangira , nyamara hakaba hari hashize amezi atatu(30 Uwiteka asutse Imvura y’ Ituma, kandi ko Bamwe mubari baritoje kuba mubasaruzi Babura imvura, ubutaka bwabo bukuma, ibyo bivuze, uko Abadiventisiti batanyuzwe no gukurikira ubutumwa bubezeho ibyaha burundo bwo gutsindishirizwa n’ Ubuntu kubwo kwizera, Imbabazi z’ Uwiteka zizaba zarabakuwe ho, hakazashira Amezi atatu imbabazi z’ Uwiteka zihawe abo izaba yasukiye Imvura y’ Ituma, bakazaba batangiye Isarura, ariryo Butumwa bwa Marayika wa Gatatu mu Ijwi rirenga, kandi ko Ubutumwwa Bwa Marayika wa Gatatu mu Ijwi rirenga, butazigera bugira icyo bumarira Uweza Isabato muburyo bwo kumweza no kumutegurira kuzajya gusanganira Yesu Kristo ku bicu byo mu Ijuru ubwo azaba agarutse bwa kabiri, ahubwo ko buzaba buvugwa, burwanywa n’ abeza Isabato y’ Umunsi wa 7 ubwabo, babwita ubwaka n’ ubuyobe, uko niko abeza Isabato bayobowe buhumyi na Generali Conferensi batazabura kwibonera akaga binjijwe mo kuva tariki 31/10/2017, kandi ko bazarira amarira yo kuboroga no kubogoza, babonye, Ibyago birindwi bibateye kimwe n’ uko bizaba biri guhindanya no kurimbura banze kweza Isabato y’ Uwiteka bitandukanya n’ Itegeko ry’ Icyumweru n’ ubuhakanyi bahozemo muri Baburoni mbere y’ Itangira ry’ Ijwi rirenga-.20Amaze kubumba igitabo agisubiza umurinzi w’ inzu, aricara.  Abantu bose bari mu isinagogi baramutumbira. 21Nuko atangira kubabwira ati  “Uyu munsi ibyo byanditswe bisohoye mu matwi yanyu.” 22Bose baramushima, batangazwa n’ amagambo meza avuye mu kanwa ke bati “Mbese aho uyu si we mwene Yosefu?”23Arababwira ati “Ntimuzabura kunciraho uyu mugani muti ‘Muvuzi, wivure. Ibyo twumvise byose ko wakoze I Kaperinawumu (ubu bivuze SDA General Conferanse), Bikore n’ ino mu mudugudu wanyu (ubu bivuze Baburoni-New World Order One Global  Sunday Church).”24Arababwira ati “Ndababwira ukuri yuko ari ntamuhanuzi wemerwa iwabo-Luka 4:25" Muri iyi si y’ icyi gihe turimo ca COVID-19 Uko Uwiteka yahishurishije Ururimi rw’ Umugaragu wayo ibyenda kuba biteye ubwoba byose uko bisezeranyijwe abera muri Amosi 3:7-8( ibi bihuye n’ ubutumwa bw’ uko Daniyeli 9:27 bufata icyumweru cyose cyo kuva tariki 31/10/2017 kugeza tariki 31/10/2024 , iyo buhujwe na Daniyeli 12:12-13 bugaragaza ibisa n’ ibyo umubare ‘2017-840=1177,840=500+340,1517-340=1177,2017-1517=500,340-0=340,1847+1177=3024, 3024-1000=2024, 1847+177=2024, 1177-1000=177,’ werekanye kuva Uwiteka Imana ihaye Isi ya Giporotesitani ISABATO kuva mu mwaka wa 3/4/1847 kugeza Mu Isi Nshya ISABATO yongeye guhabwa Abarazwe Gutura mu Isi nshya mubugingo buhoraho kuva mu mwaka wa 22/10/3024 , ko hazaba hashize imyaka 1000 Yesu atugejeje ku rurembo rwo mu ijuru tariki 22/10/2024, aho azatwambikira amakamba, akahaduhera Inanga zacu ngo tuzicurange, nyuma y’ Iminsi irindwi yakomeje kugaragazwa nk’ iminsi 7 y’ ingando kuva mu gihe cya Mose mu butayu mugitabo cy’ Abalewi 23:1-44 ariyo yitwaga Iminsi mikuru y’ Uwiteka, tukazayijyenda mo kuva mu isi tujya mu ijuru ubwo Umwami Yesu Kristo azaba atungutse ku bicu saa 1h59’ za mugicuku tariki ya 15/10/2024)-Abalewi 23:42.Mujye mumara iminsi irindwi muri mu ngando, Abisirayeli ba kavukire bose babe mu ngando, 43kugira ngo ab’ ibihe byanyu byose bamenye yuko nabesheje Abisirayeli mu ngando ubwo nabakuraga mu gihugu cya Egiputa[Iy’ isi yacu niyo igereranywa na Egiputa muri iyi minsi ya none-Ibyahishuwe 11:8 ,ari yo nitumara kuvanwa hano ku isi ubwo yesu azaba agarutse saa 1h59’ tariki ya 15/10/2024 tugeze mu ijuru tariki ya 22/10/2024 tuzabe tumaze iminsi 7 mu ngando twishimiye imbere ya Yesu Kristo Umwami wacu twishimye cyane mbere yo kugera ku rurembo rwo mu ijuru tuzazamuka iminsi 7].Ndi Uwiteka Imana yanyu.” 44Mose [Uyu Mwanditsi uri kwandika icyi gitabo ubu ahagarariye Mose muri iyi nyandiko usoma hano] abwira Abisirayeli iminsi mikuru y’ Uwiteka iyo ari yo.}.Luka 4:25"

”Luka 4:24Arababwira ati “Ndababwira ukuri yuko ari ntamuhanuzi wemerwa iwaboMuri iyi si y’ icyi gihe turimo cya COVID-19 Uko niko Uwiteka yahishurishije Ururimi rw’ Umugaragu wayo ibyenda kuba biteye ubwoba byose uko bisezeranyijwe abera muri Amosi 3:7-8( ibi bihuye n’ ubutumwa bw’ uko Daniyeli 9:27 bufata icyumweru cyose cyo kuva tariki 31/10/2017 kugeza tariki 31/10/2024 , iyo buhujwe na Daniyeli 12:12-13 bugaragaza ibisa n’ ibyo umubare ‘2017-840=1177,840=500+340,1517-340=1177,2017-1517=500,340-0=340,1847+1177=3024, 3024-1000=2024, 1847+177=2024, 1177-1000=177,’ werekanye kuva Uwiteka Imana ihaye Isi ya Giporotesitani ISABATO kuva mu mwaka wa 3/4/1847 kugeza Mu Isi Nshya ISABATO yongeye guhabwa Abarazwe Gutura mu Isi nshya mubugingo buhoraho kuva mu mwaka wa 22/10/3024 , ko hazaba hashize imyaka 1000 Yesu atugejeje ku rurembo rwo mu ijuru tariki 22/10/2024, aho azatwambikira amakamba, akahaduhera Inanga zacu ngo tuzicurange, nyuma y’ Iminsi irindwi yakomeje kugaragazwa nk’ iminsi 7 y’ ingando kuva mu gihe cya Mose mu butayu mugitabo cy’ Abalewi 23:1-44 ariyo yitwaga Iminsi mikuru y’ Uwiteka, tukazayijyenda mo kuva mu isi tujya mu ijuru ubwo Umwami Yesu Kristo azaba atungutse ku bicu saa 1h59’ za mugicuku tariki ya 15/10/2024)-.Luka 4:25”Ariko ndababwira ukuri yuko hariho abapfakazi benshi mu Bisirayeli mu gihe cya Eliya, ubwo ijuru ryakingwaga imyaka itatu n’ amezi atandatu (Imyaka 3n’ amezi 6=Amezi 42=Iminsi 1260=Igihe b’ Ibihe n’ Igice cy’ Igihe= September 1st, 2020 kugeza 29/2/2024, Kuva hatangijwe Season of Creation mu madini yose yo ku Isi na Creation Sunday ,izabyara Sunday Law kuva 7/2/2021, hagombaga kuba hatangiye iminsi 45 yo kwicisha bugufi no gusenga muri Getsemani kubeza Isabato bose, kuko kwari ugukora bigana urugero rwa Yesu Christo, wabonaga ko Ubugambanyi butangiye , bwagombaga kuza kuvana Yuda mu zindi ntumwa 12 akajya kugurisha Umwami Yesu Kristo kubatambyi bakuru, nyuma bakazana igitero cyo kumufata , bakamwica, Nyamara Yesu Kristo We yasobanukiwe ko ako kaga atakibashisha wenyine, kumbaraga ze, byamuteye, kurangiza igikorwa yarari gukora cyo Gutanga Ifunguro Ryera ku ri abo bigishwa b’ intumwa ze 12 hari ku munsi wa bere wo kurya Imitsima Idasembuwe”Matayo 26:17-25” 1-15/10/2020 to 22/10/2020 na none kugeza ku minsi 50 uturutse kumunsi w’ Umuganura wok u ya 17/10/2020 na 23/10/2020 hakaba Pantekote mu cyumweru cyo kuva tariki 5-13/12/2020 , kuva tariki 5 kugeza tariki 12 Ukuboza ,hagati hakaba harimo Iminsi 7, kuwa munani ari wo tariki 13/12/2020 ikaba Umunsi woguhimbaza Imana”Matayo 26:26” Bakirya Yesu yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, awuha abigishwa be arababwira ati”Nimwende murye, uyu ni umubiri wanjye.” 27 Yenda igikombe aragishimira, aracyibaha, arababwira ati”Munywere kuri iki mwese, 28 kuko aya ari amaraso yanjye y’ isezerano rishya, ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha, 29 Ariko ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z’ imizabibu, mpereye none nkageza umunsi nzasangirira namwe vino nshya mu bwami bwa Data.” 30 Bamaze kuririmba barasohoka, bajya ku musozi wa Elayono.)Kuva  31/10/2017 Ubuyobozi bw’ Itorero ry’ Abadiventisiti b’ Umunsi wa 7 ku isi yose, bwabererekeye imigambi yo kugambanira Umwami wacu Yesu Kristo watwitangiye, haboneka amazina y’ abayobozi bakuru banditse mu Izinda rihagarariwe na General Conference y’ abeza Isabato basinya amasezerano yitwa A Reforming Catholic Confession” ayo niyo yashyize iherezo kubu porotesitanti bwari bumaze imyaka 500 butangijwe na Maritini Lutheri kuva tariki 31/10/1517, nyamara kuva ubwo, impimbi nyinshi z’ abeza Isabato zatangiye kuburizwa ho kwigishirizwa ho n’ ababwiriza butumwa b’ abakorera bushake, bashyira kukarubanda amafuti y’ idini ya Kiriziya Gaturika y’ I Roma na y’ ayandi madini ateza Isabato, barimo ababwiriza bahagaritswe na Union y’ U Rwanda bitwa ba Emmanuel Nzaramba, n’ abandi benshi batandukanye babujijwe kubwiriza muruhame, mu gihe ubutumwa bwiza bari babujijwe kubwiriza ku ruhimbi, Umwami Yesu yahise yihagurukira, abwimurira mumatsinda yo Mumiryango y’ abeza Isabato, ubutumwa bwiza bwo Gutsindishirizwa n’ Ubuntu ku bwo kwizera bwatangiye kubwirizanywa umwete mwinshi, buhishura amayoberane y’ ubugome ya Satani wakoreraga muri Vaticani ngo azatangize agahato k’ itegeko ry’ icyumweru kagwe gitumo abeza Isabato batari bazi ko gahishwe mumategeko yo kurengera ibidukikije”Climate Change, ariyo ya Paris Agreement, ayo U Rwanda rwemeje mumezi yo mukwa gatandatu 2020, ko rugomba gutangira kuya shyira mu bikorwa, ariko kugeza mu mezi y’ amatora ya Perezida wa Leta zunze ubumwe za Amerika 31/10/2020 iryo tegeko ry’ icyumweru rihishwe muri Parisi Agreement rikaba ritari ryakemezwa muri Amerika, Imyaka itatu n’ igice uhereye igihe Abiyita Abakristo bahagarariye Amadini yose ya Gi Kristo mu Isi n’ abeza Isabato barimo kuva tariki 31/10/2017 biyemeje ko Bifatanije n’ Imyigishirize y’ ubukristo y’ Ubuyobe yigishwa na Kiriziya Gaturika y’ I Roma, n’ ibwo imyaka itatu n’ Igice yo kubura kw’ Imvura nk’ iyo Mu gihe cya Eliya yatangiye kuruhimbi rw’ Abeza Isabato,kandi imyaka 3 n’ igice izageza tariki 7-15/Gashyantare 2021, nyamara, Ubwo Umwuka Wera yakurwaga kuruhimbi rwa General Conference y’ Abeza Isabato ku Isi yose binyuze mu kuba Ubuyobozi bwaratatiye Igihango bwagiranye na Yesu bukiyegurira SATANI ukorera mu Mujezuwiti w’ Umutinganyi w’ I Roma papa Francis, ubwo imbabazi z’ Imana zasigaye zikiri mu Itorero ry’ abeza Isabato, kuburyo bwa buri muntu kugiti cye, nyamara, kuko Itegeko ry’ Icyumweru ryakomezaga kuza risatira Abeza Isabato bakiri muri Lawodokiya, Abeza Isabato bose bagiye basanga abandi  mu matsinda yo mumago y’ abizera bagenzi babo hirya no Hino Mu Rwanda no ku Isi yose,  basanze mo ubutumwa bwo kubeza no kubatandukanya burundu na SATANI , ubutumwa bwanzwe n’ ubwo buyonbozi bwabahagarariye itorero ry’ abategereje kugaruka kwa Yesu beza Isabato bwari Ubutumwa Umujakazi w’ Imana Ellen White yeretswe ko iyo bubwirizwa uko buri kumpimbi z’ abeza Isabato , bwari gutanga Umusaruro wari kuba ukenewe, ngo Itorero rigere mu gihe cy’ ubuhanuzi ryagenewe, Ubwo butumwa bwa Wagonner na mugenzi we, bwagenewe Lawodokiya, ni Ubwo Gutsindishirizwa n’ Ubuntu ku bwo Kwizera, nti bwahawe agaciro kabwo kumpimbi z’ abeza Isabato, kugeza tariki ya 1/09/2020 ubwo Ubuyobozi bw’ amadini yose yo ku isi bwifatanyaga na Kiriziya Gaturika y’ I Roma nubuyobozi buhagarariye icyiciro cy’ uburenganzira mu by’ Idini muri general Conference y’ abadiventisiti b’ umunsi wa 7 batahwemye kugendana na Roma mukugambanira Ubutumwa bwiza, bakoze ubugambanyi nk’ Ubwo Yuda yakoreye Yesu Kristo na bo bagambaniye abeza Isabato, ko batangiranye n’ abandi bavuga ko basenga Imana, mu mwaka wa 50 Isi ihawe Umunsi mpuza mahanga wahari we Isi, mucyo bise Jubilee of the Earth, basezerana na Roma ko batangije igikorwa cya Creation Sunday , icyo gikorwa kikaba aricyo cyatangirijwe muri gahunda yiswe Season of Creation kuva tariki 01/09/2020 , kikaba cyaragombaga kugeza tariki 04/09/2020, mugihe iyo gahunda bise Creation Sunday, yo igamije kuza byara Itegeko ryo Gusenga Ku Cyumweru, bayifatanirije hamwe n’a Gahunda y’ abanyamadini yiswe Climate Sunday kuva tariki 05/09/2020 bemeza ko , ku Isi yose, abanyamadini bazajya bihitira mo umunsi umwe byibuze, buri Cyumweru bakaruhuka uwo munsi w’ icyumweru, bagamije kutagira icyo bakora ku Cyumweru, bikazageza tariki 05/09/2021 bamaze kuzuza ibyumweru mirongo itanu na bibiri, muri uwo muhigo w’ ubuyobe, bise 52 Climate Sundays, ngo uzarangira tariki 05/09/2021 ngo nibwo bazagira icyo bise  Kwizihiza “National Climate Sunday” bakazaba bazahatira abanyapolitiki bayobora ibihugu byose byo ku isi bazaba bari mu nama yo kurwanya ibidukikije ya COP26 mu Bwongereza ngo abo banyamadini bazabahatira ko hashyirwaho gahunda idahinduka yo kweza Itegeko ry’ icyumweru barengera Ibidukikije, mugihe ingingo yo kurengera Ibidukikije “Climate Change” ivuka mu ibaruwa ya kijezuwite y’ umutinganyi w’ umujezuwiti w’ I Roma papa Francis yise “Laudato SI’237”avugamo ibyo guhagurutsa abatuye isi mu kwibumbira mu itegeko ry’ I Cyumweru barengera ibidukikije , ayo makuru aboneka kurubuga nkoranya mbaga rwa “Google”, uko wayashaka kose , wandika amagambo nka: Season of Creation 2020, Creation Sunday 202, 52 Climate Sundays, Nyuma kugeza tariki 30/11/ 202 bakurikiye abanyamadini aba politisiye nabo bemeje nk’ ibyo abanyamadini bose ku isi bakoze kuva tariki 05/09/2020,  inama mpuzamahanga y’ Umuryango w’ abibumbye, yemeza ko bitarenze ukwezi kwa 11/2021 abayobozi b’ isi bazaba baramaze gukwira kwiza gahunda mu bihugu byabo bise 52 UN Climate Sundays, mu nama iheruka ya UN. Kuva rero tariki 01/09/2020 isaha ya Getsemani yari itangiye kubeza Isabato badashaka kuzihakana Umwami wacu Yesu Kristo igihe Itegeko ry’ Icyumweru rizaba risinyiwe muri Amerika ,nk’ Uko Petero y’ Ihakanye Yesu Kristo, byaturutse kukuba atarashatse Ububasha buturuka mu masengesho y’ urudaca, ayo yarikuba yasenganye, n’ abandi bagenzibe 11 b’ intumwa za Yesu Kristo zari zasigaye , zijyana na Yesu mugashyamba ka Getsemani, ubwo kuri iyo Pasika”22/10/2020” Yuda yari yamaze kugambanira Yesu”01/09/2020” bagombaga kuba basabye imbaraga y’ Umwuka Wera ngo ababashishe kwihanganira ibigeragezo bataza kugwa mu moshya, Nyamara Petero yabwiwe na Yesu Christo gusenga, Ubwo Yesu Kristo yavaga Kwihererana n’ Imana, yabajije Petero atoi mbese unaniwe kubana nanjye byibuze n’ Isaha Imwe ? Yesu Kristo yasubiye yo indi nshuro arasenga yemeje ko Umutima we wari wemeye ku nshuro yambere ubwo yari amaze gusenga, nyamara ko Umubiri wo wari ugifite integer nkeya, bityo, akaba yarasubiye gusenga, ubwa Kabiri, n’ Ubwagatatu, ariko yasengaga, nk’ Ubwa Mbere, ubwo yakoreshaga isaha, isaha, isaha, aba amasaha atatu, Nirwo rugero mu buryo bwa Gihanuzi, Abeza Isabato batangiranye na tariki 01/09/2020 basenze, Isaha ya Gihanuzi ingana n’ Iminsi 15, bivuze iminsi 45 kuva tariki ya 01/09/2020, ni Ukwezi n’ iminsi 15 byagombaga kugeza tariki 15/10/2020, nyamara iyo tariki, ikaba itariki yose yo Gusenga muri Getsemani, ubudasiba kubeza Isabato, bakambiokwa imbara nk’ Iyo Yesu Kristo yambitswe, Ikamwemereza Umutima, Umubiri, no kumuha ubutwari , igihe Yuda yazana ga Igitero, Yeus Kristo akaba atarahunze urugamba, natwe, kuva tariki 15/10/2020 kugeza tariki 22/10/2020 ntihabaye ho guhunga muntekerezo, abeza isabato by’ ukuri bazirikana ko Yesu Kristo kuva tariki 22/10/1844 Yesu Kristo yinjiye ahera cyane, akajya guca imanza ahereye ku ba pfuye, nyamara akanaherekanira umucyo w’ isabato kuva tariki 03/04/1847 ubwo Uwiteka yakinguriraga Ellen G White isanduku year y’ Isezerano yo Mu Ijuru”Ibyahishuwe 11:19” nk’ uko azabigenza mu Cyago cya 7 uwo Yesu azaba agarutse tariki 15/10/2024 saa 01h59’ mu gicuku, ni na ko yayikinguriye Ellen G White Imwereka ko Itegeko rya Kane ryo kweza Isabato rirabagirana kurusha ayandi, bakoze iminsi 5 yo gusengana n’ abandi bavandikwe mubari barategereje kugaruka kwa Yesu tariki 22/10/1844 ntibamubone, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, batangije gutoraamahame shingioro ya Bibiliya yashyiriweho kuyobora itorero ryahise ritangizwa ryiswe abadiventisisti b’ umunsi wa 7, iryo abarigize n’ ubundi bicishiriza bugufi imbere y’ ibirenge bya Yesu Kristo , nibo kuva tariki 15/10/2020 nubundi basanzwe bashyitse kugeza tariki 22/10/2020 ubwo Yesu Kristo yaduhongereraga ibyaha, Ku munsi ukurikiye h0 tariki 23/10/2020 ni bwo Yesu Kristo yamuritse abeza Isabato batsindishirijwe bahagarariwe n’ umubare 144000 bejejwe bashyizwe ho icyimenyetso cy’ Imana kuva tariki 31/10/2017 kugeza tariki 15/10/2020, babaye Umusaruro wavuye mukwiyisgisha mumatsinda ijambo ry’ Imana ry’ ubutumwa bwo gutsindishirizwa n’ Ubuntu kubwo kwizera, ababwemeye bose, nibo Yesu Kristo yahongereye tariki 22/10/2020, ku munsi ukurikiye uwo kurya Imitsima idasembuwe kuri abo beza 144000 niwo munsi ukurikira Uwo Umutambyi wacu Mukuru Yesu Kristo yari yaraye Aduhongereye Ibyaha byacu bucya ari tariki 23/10/2020, Uwo Munsi niwo witwa Umunsi w’ Umuganura, nibwo abo bera twese 144000 ku isi yose Yesu Kristo yabajungurije Imbere y’ Igicaniro cy’ Uwiteka:Abalewe 23:1-44” ngo bahabwe ho Ituro ry’ Umuganura ryo mu Ibyahishuwe 14:1-4” bahabwa Umwami Uwiteka Data Wa Twese mubuturo bwe bwera bwo mu ijuru, Yesu Kristo  yatanzeho Umuganura, kandi kuva umunsi w’ Umuganura urangiye, hakurikira ho kubara iminsi mirongo 50, ariyo irangira hakabaho Umunsi mukur w’ Imitsima 2 Isembuye wa Pantekote”Abakurambere n’ Abahanuzi,igice cya 52” ubwo ni tariki 13/12/2020, Uwo munsi nk’ Uko byagenze mu gihe cy’ intumwa mu “Ibyakozwe n’ Intumwa ikigisho cya 4, Ibyakozwe n’ Intumwa 2:1-47” niko bizagenda kubantu 144000 bejerejwe kuvuga ubutumwa bwa Marayika wa 3 mu ijwi rirenga kuva tariki 7/2/2021 kugeza tariki 7/2/2024 mu gihe cy’ Imyaka 3, abo bantu bahongerewe tariki 22/10/2020 bagahongererwa ibyaha, bamurikiwe Uwiteka Data Wa Twese nk’ Ituro ry’ Umuganura tariki 23/10/2020, ninabo bazasukirwa Imvura y’ Itumba tariki 13/12/2020 nyuma y’ iminsi mirongo 50 Umunsi w’ Umuganura urangiye. Abantu ibihumbi 144000 bahuje Pasika na Yesu Kristo uri mu Buturo bwera bwo mu ijuru ahera cyane ku munsi wa 22/10/2020 wari uri Guhongerera abeza Isabato baziranye nawe nk’ Umutambyi wacu mukuru.Nkuko biri, Ku Badiventisi b’ Umunsi wa 7, Kugaruka kwa Yesu ni Ihame ridakuka, ni Ihame rya 25 mu mahame shingiro 28 y’Ukuri kwa Bibiriya  abatangije Itorero ry’ Abadiventisiti b’ Umunsi wa 7 babumbiye hamwe, iryo hame rya 25 riri kuri Paje ya 327 mu gitabo “Ibyo Abadiventisiti b’ Umunsi wa Karindwi bizera”, bishingiye ku Isezerano ryo Kugaruka kwa Yesu, Ellen G White Imana yamuhaye Ubu Butumwa bwo Kugaruka kwa Yesu, Imubwira mu Iyerekwa rye rya mbere ko, Imana izabanza gutangariza abantu ibihumbi 144000 Umunsi n’ Isaha byo Kugarukwa kwa Yesu Kristo (15/10/2024 saa 01h59’ a.m) Nyma Imana ikaba sukira Umwuka Wera”Imvura Y’ Itumba-Yoweli 2:23, Yoweli 3:1-5, Amosi 4:6-7, isezerano ryo Gusuka Umwuka w’ Imana kuburyo bw’ Imvura y’ Itumba budasanzwe kubategereje , ryatanganywe n’ isezerano ryo Gutangariza abera bazaba bakiriho aribo batanzwe ho Umuganura tariki 23/10/2020 nyuma y’ Umunsi w’ Ihongerero wa tariki 22/10/2020 bahagarariwe n’ Umubare 144000 mu Ibyahishuwe 14:1-4, uko byanditswe mu gitabo “Inyandiko z’ Ibanze-Icyigisho”Iyerekwa Ryanjye Rya Mbere”, abo bera 144000 mu Ibyahishuwe 14:4 batangwa ho Umuganura, nibo bakomeza , bavugwa mu Ibyahishuwe 14:5-13 ko bagomba kuburira Isi mu butumwa bwa Marayika wa Gatatu babuvuga mu Ijwi rirenga, Nyuma yo Gusukirwa Umwuka Wera mu imvura Y’ Itumba tariki 13/12/0202 hashize iminsi 50 uturutse k’ Umunsi w’ Umuganura, ariwo munsi wa Pantekote. Nyuma kuva itegeko rya Paris Agreement rimaze kwemezwa muri Leta Z’ Unze Ubumwe za Amerika, iteteko ry’ Icyumweru rikazaba ribaye ikimenyetso cy’ Inyamanswa, kuva tariki 7-15/Gashyantare, 2021, Hakazatangira Isarura, Yohana 4:32-38 isarura Yesu akaba yararihanuye avuga ko rizatangira hashize amezi ane, kuva tariki 15/10/2020 kugeza tariki 15/2/2021, Imana nayo ikaba yararyeretse umuhanuzi Amosi ko Rizatangira Iryo Sarura , ariryo ryiswe Kuvuga Ubutumwa Bwa Marayika wa Gatatu mu Ijwi rirenga Mu Ibyahishuwe 14:9-16, Uwiteka aryereka Umuhanuzi Amose muri Amose 4:6-7, Yavuze ko iryo sarura rizatangira, nyamara ko hazaba harihashize amezi 3 Uwiteka asutse Imvura y’ Ituma, Ubwo ni Ukuva mu kwezi kose kwa12/2020 kugeza Mukwezi kose kwa 1/2021 n’ Ukwezi kwa 2/2021, Ubuhanuzi buzasohora, Ubutumwa bwa Marayika wa Gatatu butangire tariki 7-16/2/2021 kugeza nyuma y’ imyaka 3 tariki 7-16/2/2024, hongerweho amezi 6 kugeza tariki 15/10/2024 saa 1h59’ mu Gicuku, Yesu atunguke ku Bicu byo Mu Ijuru.Iyo niyi Myaka 3 n’ Amezi atandatu, ariyo Umugaragu w’ Imana Eliya yabwiye abagize itorero ry’ Imana ryari ryarifatanije na Yezeberi Umutambyi w’ Ibigirwamana by’ Izuba Baali na Ashera ariyo Tamuzi Abeza Isabato baririraga Kuva tariki 31/10/2017 muri Ezekeri 8:1-18 Binyuze muri General Conference ihagarariwe na Pasitoro Ted Wilison, nyamara abasengeye Mumatsinda nabo bashyizwe ho Icyimenyetso cy’ Imana kuva tariki 31/10/2017 kugeza 15/10/2020 baboneka muri Ezekiyeli 9:1-11, Banihira Ibizira bikorerwa mu ri General Conference ya Ted Wilison bigakwirakwizwa ku Isi Yose, mubamuhanze amaso bo mubeza ISabato, babifatanyamo na Kiriziya Gaturika, binyuze muri Yuda wikigihe Pasitoro Ganoune Diop uhagarariye ikiciro cyo kurengera Uburenganzira mu by’ Idini muri General Conference ya Pasitoro Ted Wilson. Yesu yaje. Ni Umunezero kubamwiteguye bejejwe bihannye by’ ukuri, ni Agahinda n’ amarira biteye ubwoba kubeza Isabato bose bafashe ubutumwa bwo gutsindishirizwa nk’ ubutabareba bikundiye isi n’ ibyiza byayo.Luka 4:25”.

ISABATO Mu Gitabo Uwifuzwa Ibihe Byose Mu KINYARWANDA Mu Nyandika:

IGICE CYA 29 - ISABATO

Isabato yarobanuwe mu yindi minsi igirwa umunsi muziranenge mu gihe cy’irema. Nk’umuhango washyiriweho umuntu, Isabato yatangiranye n’ “Igihe inyenyeri zo mu ruturuturu zaririmbiranaga, Abana b’Imana bose bakarangurura ijwi ry’ibyishimo.” Yobu 38:7. Amahoro yari aganje ku isi kubera ko isi yari ihuje n’ubushake bw’Imana. “Imana ireba ibyo yaremye byose n’uko byari byiza,” maze iruhukira mu munezero w’umurimo wayo wari urangiye kandi wuzuye. Itangiriro 1:31. UIB 186.1

Bitewe n’uko Imana yari yaruhutse ku munsi w’Isabato, “Imana iha umugisha umunsi wa karindwi iraweza”- ni ukuvuga ngo yawurobanuriye mu yindi gukoreshwa ibitunganye. Yawuhaye Adamu ngo umubere umunsi w’ikiruhuko. Wari urwibutso rw’igikorwa cy’irema, bityo rero ukaba wari ikimenyetso cy’ubushobozi bw’Imana n’urukundo rwayo. Ijambo ry’Imana riravuga riti, “Yahaye imirimo ye itangaza urwibutso.” “Ibyo yaremye” bigaragaza “ibitaboneka byayo uhereye ku kuremwa kw’isi,” “ari bwo bubasha bwayo buhoraho n’ubumana bwayo.” Itangiriro 2:3; Zaburi 111:4; Abaroma 1:20. UIB 186.2

Umwana w’Imana ni we waremye ibintu byose. “Mbere na mbere hariho Jambo; Jambo uwo yahoranye n’Imana....Ibintu byose ni we wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe na we.” Yohana 1:1-3. Nuko rero bitewe n’uko Isabato ari urwibutso rw’irema, ni ikimenyetso cy’urukundo rwa Kristo n’ubushobozi Bwe. UIB 186.3

Isabato yerekeza ibitekerezo byacu ku byaremwe kandi ikatugeza mu musabano tugirana n’Umuremyi. Mu ndirimbo ziririmbwa n’inyoni, mu guhuha kw’ibiti, no mu ijwi ry’inyanja, dushobora kugumya kumvamo ijwi rya wa wundi wavuganiye na Adamu muri Edeni mu mafu ya nimunsi. Kandi uko twitegereza ububasha Bwe bugaragarira mu byaremye tubona ihumure, kuko Ijambo ryaremye ibyo byose ari ryo ribeshaho umuntu. “Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima, ni yo yaviriye mu mitima yacu, kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw’Imana buri mu maso ha Yesu Kristo.” 2 Abakorinto 4:6. UIB 186.4

Iyi ni yo ngingo yari ikubiye muri iyo ndirimbo: UIB 186.5

“Uhoraho, ibyo ukora biranshimisha,
Ibikorwa byawe bintera kukuvugiriza impundu.
Uhoraho, mbega ukuntu ibikorwa byawe
bikomeye! Mbega ukuntu ibitekerezo byawe
bihanitse!” Zaburi 92:5, 6 [Bibiliya Ijambo ry’Imana]
 UIB 186.6

Na none kandi Mwuka Muziranenge yavugiye mu muhanuzi Yesaya ati: “Nuko rero Imana mwayihwanya na nde, cyangwa mwayigereranya n’ishusho ki? ...Mbese ntimwamenye kandi ntimurakumva? Nta cyo mwabwiwe uhereye mbere na mbere? Uhereye igihe isi yaremewe nta cyo mwasobanuriwe? Iyo ni yo yicaye hejuru ku rusenge rw’ijuru, abaturage bo mu isi bameze nk’ubuzikira. Ni yo ibamba ijuru nk’inyegamo, ikaribamba nk’ihema ryo kubamo...Nuko rero mwangereranya na nde twahwana? Ni ko Uwera abaza. Nimwubure amaso yanyu murebe hejuru. Ni nde waremye biriya, agashora ingabo zabyo mu mitwe, zose akazihamagara mu mazina? Kuko afite imbaraga nyinshi akagira amaboko n’ububasha ni cyo gituma nta na kimwe kizimira. Yewe Yakobo Isiraheli, ni iki gituma wiganyira ukavuga uti “Uwiteka ntareba inzira zanjye, kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza?” Mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka Umuremyi w’impera z’isi ntirambirwa, ntiruha. Ni yo iha intege abarambiwe, kandi utibashije imwongeramo imbaraga.” “Ntutinye kuko ndi kumwe na we, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw’iburyo, ari ko gukiranuka kwanjye.” “Nimumpugukire mukizwe, mwa bari ku mpera z’isi mwese mwe, kuko ari jye Mana nta yindi ibaho.” Ubwo ni bwo butumwa bwanditswe mu byaremwe Isabato yashyiriweho kutwibutsa. Igihe Imana yategekaga AbayIsiraheli kweza Amasabato Yayo, yaravuze iti, “abe ikimenyetso hagati yanjye na mwe, kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka Imana yanyu.” Yesaya 40:18-29; 41:10; 45:22; Ezekiyeli 20:20. UIB 186.7

Isabato yari ibumbiye mu mategeko yatangiwe kuri Sinayi, nyamara ntabwo ari bwo bwa mbere yari imenyekanye nk’umunsi w’ikiruhuko. AbayIsiraheli bari basanzwe bayizi mbere y’uko bagera kuri Sinayi. Mu nzira banyuzemo bagana yo, bakomezaga Isabato. Igihe bamwe muri bo bayiziruraga, Uhoraho yabacyashye avuga ati, “Muzageza he kwanga kwitondera amategeko yanjye n’ibyo nategetse?” Kuva 16:28. UIB 187.1

Ntabwo Isabato yari umwihariko ku BanyayIsiraheli, ahubwo igenewe isi yose. Umuntu yayimenyesherejwe muri Edeni kandi nk’uko biri ku yandi mategeko agize amategeko icumi, nayo ni itegeko ry’ibihe byose. Yesu yavuze kuri iryo tegeko rigize umugabane w’itegeko rya kane avuga ko, “ijuru n’isi kugeza aho bizashirira, amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato.” Igihe cyose ijuru n’isi bikiriho, Isabato izagumya kuba ikimenyetso cy’ububasha bw’Umuremyi. Na none kandi igihe Edeni izongera kuba ku isi, umunsi muziranenge w’ikiruhuko w’Imana uzagumya kubahwa n’abantu bose munsi y’izuba. “Guhera ku Isabato ukageza ku yindi,” abaturage bo mu isi nziza izaba ari nshyashya “bazajya baza gusenga imbere yanjye. Ni ko Uwiteka avuga.” Matayo 5:18; Yesaya 66:23. UIB 187.2

Nta wundi muhango wahawe Abayahudi wageragezaga kubatandukanya byuzuye n’amahanga yari abakikije nk’Isabato. Imana yari yaragennye ko kuyubahiriza kwabo kuzatuma bitwa abayiramya. Yagombaga kuba ikimenyetso kigaragaza ko bitandukanyije no gusenga ibigirwamana kandi ko bomatanye n’Imana nyakuri. Nyamara kugira ngo abantu beze Isabato, na bo ubwabo bagomba kuba intungane. Bagomba gusangira na Kristo ubutungane binyuze mu kwizera. Igihe AbayIsiraheli bahabwaga itegeko ngo “Wibuke kweza umunsi w’Isabato,” Imana yaranababwiye iti, “Kandi muzambere abera.” Kuva 20:8; 22:31. Ni muri ubwo buryo bwonyine Isabato yari gushobora kuba ikirango cy’AbanyayIsiraheli nk’abantu baramya Imana. UIB 187.3

Igihe AbayIsiraheli bavaga ku Mana maze bakananirwa guhindura ubutungane bwa Krito ubwabo bwite binyuze mu kwizera, kuri bo Isabato yatakaje ubusobanuro bwayo. Satani yashakaga kwishyira hejuru no guteshura abantu kuri Kristo maze yangiza ubusobanuro bw’Isabato, kuko ari yo kimenyetso cy’ububasha bwa Kristo. Abayobozi b’Abayahudi basohoje ubushake bwa Satani bakoresheje kugotesha umunsi w’Imana w’ikiruhuko amabwiriza aruhanyije. Mu gihe cya Kristo, Isabato yari yarangijwe cyane ku buryo kuyubahiriza byagaragazaga abantu bikunda kandi b’abanyagitugu aho kugaragaza Umubyeyi wo mu ijuru w’umunyarukundo. Abigishamategeko basaga nk’abagaragaza Imana nk’itanga amategeko abantu badafitiye ubushobozi bwo kumvira. Batumye abantu bafata Imana nk’umunyagitugu no kwibwira ko gukomeza Isabato yabasabaga byahinduye abantu abanyamitima yinangiye ndetse n’abagome. Byari inshingano ya Kristo gukuraho iyo myumvire mibi. Nubwo abigishamategeko bamukurikiraga bafite ubugome butarangwamo impuhwe, nta na rimwe yigeze agaragaza ko agendera ku mabwiriza yabo, ahubwo yaromborezaga mu nzira Ye agakomeza Isabato akurikije amategeko y’Imana. UIB 187.4

Ku munsi w’Isabato, Umukiza n’abigishwa Be bavuye gusenga, banyuze mu mirima irimo amahundo ahishije. Yesu yari yakomeje gukora umurimo We aratinda maze banyuze muri iyo mirima, abigishwa batangira gusoroma imitwe y’amahundo no kurya impeke nyuma yo kuzisya bakoresheje ibiganza byabo. Iyo ibyo biba byarabaye ku wundi munsi, nta magambo biba byarateye kuko umuntu unyuze mu murima w’impeke, mu murima w’imbuto cyangwa mu ruzabibu, yabaga afite umudendezo wo gusoroma ibyo yifuza kurya. Soma Gutegekwa kwa kabiri 23:24, 25. Nyamara gukora mwene ibyo ku munsi w’Isabato, byafatwaga nk’igikorwa cyo kuzirura. Ntabwo guca amahundo byari ugusarura gusa, ahubwo no kuyasya mu biganza byari nko kuyahurira ku mbuga. Bityo rero, mu myumvire y’abigishamategeko, icyo gikorwa cyari gikubiyemo ibyaha bibiri. 

KANDA HANO USOME : IBITABO BYA ELINA WAYITI MU KINYARWANDA Books of Ellen Gould White.

Read more in TEXTS or AUDIO English about The Desire of AgesChapter 29—The Sabbath

Read more in TEXTS or AUDIO English about The Early Writings: —The Sabbath

.

Please share this text to at least 7 people "Read more articles to share to the world's readers,From website: www.africanunionsc.org ,

Vatican's Gay Pope is a Satanic agent of promoting Homosexuality&Universal disobedience of 4th God's Commandment-Keep 7th Day Sabbath Holy.Instead Working For Satan,Vatican is promoting Universal Sunday Law through Climate Change Paris Agreement in all Nations.Catholic Joe Biden'll sign It:February 7th,2021-USA ParisAgreement&join Laudato SI'237 National Climate Sunday Law;Jesus comes On15/10/2024@1:59'a.m!"

.

2020-06-06:14h41'51''Inama y' Agakiza Yesu i Getsemani itangiranye n' itariki ya 1Nzeri2020 kugeza kw' Itegeko ry' Icyumweru 15Gashyantare 2021,Yesu azagaruka 15 Ukwakira 2024,Isaha yageze,Mwiyeze Imbabazi Z'Imana Kubeza Isabato ni 22Ukwakira 2020.by Dr.Iraguha Bandora Yves,MG,MD,RN,BScN(Hons)

Ellen G. White, Great Controversy ,  Kanda hano UFUNGURE  INTAMBARIKOMEYE, Intambara Ikomeye MU MAJWI MU KINYARWANDA

Please share to at least 7 people to Read the Book of The Great Controversy Here,  Listen to the Audio of The Book offline at Home ,

Please share to at least 7 people to Read the Book of The Last Day Events  Here,  Listen to and Download the Audio of This Book offline at Home ,

Please share to at least 7 people to Read the Book of The Great Controversy Here,  Listen to and Download the Audio of The Book offline at Home

Kanda hano wige igitabo cy' INTUMWA Y‘ IMANA-AMATEKA YA Ellen Gould White,URUGENDO RW" ABEZA ISABATO YO MU ITEGEKO RYA 4 y' UMUNSI WA 7 BEREKEJE MU IJURU Tariki 15/10/2024, kuva Saa 1:59' a.m.

Share these 2 links below on Social Media to at least 7 people: 

1') Ikigisho natanze wacyumvira mu majwi; kanda HanoWORLD DOCTORS ALLIANCE EXPOSE COVID-19 MASK MEDICAL TYRANNY. NO PANDEMIC-from Amazing Word Ministries Bit Chute online.

2') THE MOMENT FOR CHANGE IS NOW: WORLD DOCTORS' ALLIANCE EXPOSING COVID TYRANNY from Wandering Citizen Bit Chute online.

3') Read More about this Gay Jesuit SATANIC Biblical Beast POPE Francis of Roman Catholic Church of Vatican' s Secret Way through COVID-19 Fake Virus, from the official International Website of WORLD DOCTORS' ALLIANCE(Testimonies from Many International and national Organizations Founders and Leaders exposing the Tyranny hided in the Fake COVID-19 and coming COVID-19 Forced Vaccines): https://acu2020.org/english-versions/

4')UMUNSI WA KARINDWI NI WO SABATO,MWITEGURE GUSUKWA KW' IMVURA Y'ITUMBA tariki 13/12/2020(Pantekote), Ku beza Isabato Batsindishirijwe.Yesu Yaje, 15/10/2024, 1h59' a.m

5')INTELLECTUALS WHO NEED TO THINK TOWARDS A BRIGHTER FUTURE.

6')7th Day Sabbath Success of Jesus Christ Lord of Sabbath being revealed at His Second Coming on Tuesday October 15th,2024 at 1h59' a.m , over Climate Sunday Common Good Failure of Gay Jesuit SATAN's Pope Francis from Thursday October 15th, 2020. A Full 4 Years' Daily bases Sequential Battle between Almighty God's 7th Day Adventists Purified Remnant Church and SATAN's Roman Catholic New World Oder Global Church.Remember the 7th Day Sabbath to Keep It Holy.

Fungura aya majwi wige Iki kigisho cy' Ubuhanuzi.

Sangiza n' Abandi.

1) Ikigisho natanze wacyumvira mu majwi; kanda Hano

2) National Sunday Law searches online articles, Click Here to view more.

.Read article about: Hell is brought by Pope"Sun-Day" Francis"666" in October 4th, 2020 pushing in it the whole world's human individuals , all nations' citizens with His New SATANIC Encyclical Letter Human Fraternity helped by YouTube CEO and Twitter CEO in Rocking Channels"Amazing World Ministries" and African Union SC twitter Handles that warn Worldwide Young and adults people to escape their Climate change and Paris Agreement Sunday Rest and Worship traps,Repent , Remember the 7th Day SABBATH to keep it Holy.

1) Adventist General Conference 7th Day CATHOLIC Supports Pope Fratelli Tutti. Diop Jesuit FRATERNITY,

2) Adventist Oakwood University Got Talent Show While Pope Calls For Global Pack SUNday Law Education,

3) BRIXTON SDA TICKETS FOR CHURCH ENTRY. ADVENTIST ABC ABOMINABLE HAYSTACKS. ADVENTHEALTH DELIVERS WINE

4) COVID-19 LOCKDOWN A HUGE DRESS REHEARSAL FOR POPE FRANCIS LAUDATO SI CLIMATE CHANGE SUNDAY LAW

5) COVID19 VACCINE BLACK PEOPLE FIRST. POPE CLIMATE CHANGE ECOCIDE INTERNATIONAL LAW. MARK OF THE BEAST

6) CORONAVIRUS: WHO BACKFLIPS ON VIRUS STANCE BY CONDEMNING LOCKDOWNS

7) THE THREE ANGEL MESSAGES VS POPE THREE ENCYCLICALS. SDA LOMA LINDA CHURCH POP-UP CAR SHOW ON SABBATH

8) POPE CHRISTIANS MUST SUPPORT POLITICIANS PROMOTING THE COMMON GOOD. FRATELLI TUTTI SUNDAY LAW UNITY

9) TANZANIAN PR. BLAMED WORLD HEALTH ORGANIZATION AFTER GOAT, PAPAYA, CAR OIL TESTED POSITIVE FOR COVID

10) COVID-19 IMMUNITY PASSPORT, COMMONPASS, COMMON GOOD SUNDAY MARK OF THE BEAST

11) Latest from Prophesy Again TV (Follow also Prophesy Again TV on YouTube ; a Twin serious prophetic Channel , working the same way as Amazing Word Ministries on VIMEO and BIT CHUTE after Pope Francis via YOU Tube CEO closing the our beloved Biblical Prophetic YouTube channels)

12) Judge Barrett to Return Catholic Moral/SundayLaw to SCOTUS.SDA Annual Council 2020:40% Loss of Souls

13) COVID-19 QUARANTINE CONCENTRATION CAMPS IN CANADA

14) POPE FRANCIS GLOBAL COMPACT ON EDUCATION: PEACE, COMMON GOOD FRATERNITY. CHAMELEON AND SERPENT VENOM

15) Follow more prophetic news from this online services" THE TRUMPET TIMES LIFT UP THE TRUMPETS WITH A CERTAIN SOUND"


Adventist Oakwood University Got Talent Show While Pope Calls For Global Pack SUNday Law Education,Dear all Lovers of the Current Truth about the Biblical Prophetic daily News, Follow Amazing Word Ministries from VIMEO and BIT CHUTE Extra-ordinal Free Full Rights of Speech Watching Online Channels by Pr. Emmanuel Nougaisse  after the YouTube decided to Block All his two Channels due to Exposing the Falsehood of United Nations(UN), Pope Francis and All National Leaders from Worldwide who are uniting to Raise up One World Government and give their Full Power to A Jesuit SATANIC Biblical Beast POPE Francis of Roman Catholic Church of Vatican in a Secret Way through COVID-19 Fake Virus.  

1) Vimeo Channel: Amazing Word Ministries-Seventh Day Adventist

2) Bit Chute Channel: Amazing Word Ministries-Seventh Day Adventist

3) YouTube blocked Amazing Word Ministries first popular ChannelAmazing Word Ministries: https://www.youtube.com/channel/UCgaZ4TeWJ4p8LPM5_3bTy8w) and the Amazing Word Ministries International backup Channel

4) Twitter blocked African Union Students' Council (AUSC) Official Twitter Account for being exposing pope's played roles  to causing Worldwide Students being involved blindly in the Climate Change SATANIC Falsehood Strikes called friday For Future, Extinction Rebellion, Sunday For Future and whose Engineer Greta Thurnberg  was pushed by Vatican Jesuit Pope Francis to call Students from worldwide to strike globally in their Countries causing schools to close and damaging wealth of their National Citizens.

5) Almighty God has given to Ellen Gould White this message to support those people who are being persecuted online like Founder of Youtube Channel of Amazing World Ministries read  the below full text from the book the Desire of ages:

The Desire of Ages-Chapter 31—The Sermon on the Mount..

View more English notes from other website Pastor Ted Willison is leading the 7th Day Adventist Church to the hands of Pope Francis a Jesuit Pope!! SDA general Conference led by its Chameleon leaders-Current Pharisees Pastor Wilson Explains How God Led the Adventist Movement >< SDA Ted Wilson Promotes Pope Global Pact Ganoune Diop G20 Interfaith Forum. Papacy MOTHER EARTH CoinCNN Labels SDAs Conspiracy Theorists. Pope's Sun Worship Coin. Papal Iron Teeth Will Bite. New Wine Cut Off. Preach This To The Final GenerationTREASON IN HIGH PLACES.End-Time Believers Labeled Lunatic Fringe.SDA Church $26M Decline.StoreUp Now ;

Spirit of Prophecy Day / Heritage Sabbath

Suggested Program

October 17, 2020

Read below the Article Title: Great Controversy Application during Pope Francis’ Human Fraternity and New World Order Leadership from September 1st, 2020.

 AUSC-ASICTB,AUSC  Critical Thinkers advocate calls for urgent repentance for every human being to book Your VISA in The NEW EARTH.Jesus Christ The King of  NEW EARTH is coming back very very soon:

DR. IRAGUHA BANDORA Yves,RN,BScN(Hons),MD
Belief Origin.Inspirational VerseIsaiah 62:1-12 , Jesus Christ entered the Holy apartment of the Heavenly Sanctuary on Tuesday 22 October 1844, with 1st Probation Close for all 7th Day Adventists on Thursday 22 October 2020, and after 180 Years on Tuesday 15th, 2024 Jesus Christ our Savior will appear on the Earth's Sky, and after our journey to the Sea of Glass in 7 Days we will enter the Heavenly Gates on Tuesday 22 October 2024,and then after 1000 Years in Heaven, we will descend from Heaven with the New Jerusalem on this earth back on Friday on 22 October 3024 to begin the 7th Day Holy Sabbath on this Earth,next day will be the 7th Day Sabbath ,we will keep it Holy during the whole day , and on the Next Day on Sunday the 1st day of the Week , we will be able to enjoy to re-begin our Holy Calendar that was destroyed by SATANIC Leadership of VATICAN PAPACY by Popes who have given seat to this current Jesuit Pope Francis who is pushing for Global Sin of permanently destroying the Holy 7th Day Sabbath to Introduce the SATANIC SUN-DAY Rest and worship by Force by World Governments since February 7th to 17th, 2021, While 7 plagues will kill all human individuals who are going to accept that SUN Worship Day called Mark of the Beast with its number 666 as it is written in Revelation 13:18,Revelation 14:9-11 and Revelation 16:1-21. 
Warning to every person on thus earth Remember the Sabbath Day to Keep It Holy,for We are Serving our Lord of 7th Day Holy Sabbath Jesus Christ as written in Luke 6:1-5. Chronological Holy secrets of the Four22nds, One15th, 5Octobers, 3Tuesdays,1 Thursday and 1 Friday. 
22 October 3024, 22 October 2024, 22 October 2020, 15 October 2024 , 22 October 1844
United Sates of America has set this date on the National Calendar "October 22, 2020" for Popular Holidays & Observances Worldwide!! We still have by now 130 days to get on 22 October 2020.

 is ...

  • 296th day of the year. There are then 70 days left in 2020.
  • 43rd Thursday of 2020.
  • on the 43rd week of 2020 (using US standard week number calculation).
  • 31st day of Fall. There are 60 days left till Winter.
  • Birthstone for this day: Opal and Tourmaline

October 22, Zodiac Sign

Zodiac
 
Libra

October 22, 2020 United States Holidays & Popular Observances

October 22, 2020 Popular Holidays & Observances Worldwide


 Flag and International Logo of AUSC
Welcome to the Office of AUSC President and Founder Online.
P.O.Box: 6998 Kigali-Rwanda. 
Discussion on Youtube CEO that Allows to close a 3rd Angel's Message Proclaiming YouTube Channel "Amazing Word Ministries" The Truth Burns and Wins:
Pastor Emmanuel Nougaisse who created the Amazing Word Ministries is now being given more advices to Keep creating more YouTube back Ups Channels, to keep and continue exposing the madness of the Roman Catholic Church united with Satan in a Vatican Leadership of a Jesuit Pope Francis , who works and corrupted all Social media online to keep blocking those messengers who proclaim the Present Truth , about the 3rd and 4th Angels' messages in Revelation 14:9-12 and Revelation 18:1-4.
This is also one of power of the word of Jesus Christ we share and we are fighting until the last breath , Satan is very powerless in our Eyes Pastor Emmanuel, Amazing Word Ministries YouTube Channel no longer available!!Shame to YouTube CEO" ", shout loudly , Shame to the YouTube CEO , fighting against Jesus Christ!!! Nobody among human beings these last days will be able to stop the remnants to spread this 3rd Angel's message of Exposing the Devil and Evil Jesuits plans , as Jesus Christ is coming in 4 years ahead, October 15th, 2024. 01h59' a.m. 1177 is now a revealed principal repetition number that is going to show the end to every human being by now. Point a) 340 Sunday revealed to the Bishop of ROME the current Vatican later who became a pope after death of Constantine II+1177 reached 31/10/1517, 31/10/1517+ 500 years reached 31/10/2017.Failure of pope Francis instead!!! Point b) Look how now Jesus Christ wins, 7/4/1847 7th Day Sabbath was revealed to Ellen Gould White, Jesus Christ through 7th day Sabbath Adventists individuals( SDA) used same 1177 years as papacy used to promote Sunday in order to bring the 7th Day Sabbath back and in only 177 years 1847+177 on 15/10/2024 The 7th day Holy Sabbath will win forever the Satanic Vatican 'Sunday as 7th last plague will exterminate the Vatican's allies all, and the remaining 1000 years, from 1177-177=1000 Jesus will imprison Satan in those remaining 1000 Years while we will be resting in Heaven enjoying the kingdom of our Almighty God who created in 6 days and rested on the 7th day, and after 100 years on 22/10/3024 we will be back here on earth , and Jesus Christ will Kill Satan , All Popes and pope Francis and all sinners in the 2nd death fire burning . Take Courage dears, We are together on this battle Dear Pastor Emmanuel Nougaisse on this back Up You Tube channel of Amazing Word Ministries International, Jesus Christ is with us Congratulations for the Back up channels, create many, is very soon coming on October 15th, 2024, Satan working within All Jesuits brains and minds is misled and disorganized on their battles are failing seriously on what They can do to catch up to hold us spreading the 3rd angel's message!!! It is now very serious that Our Lord Jesus Christ is coming very very soon!!!!!!!! October 15th, 2024, at 01:59' a.m. Prepare his way!!We are preparing his way!!.Seriously We are Preparing His Way. Even All Jesuits can't afford to hinder our strengths in spreading this 3rd Angel's message, as we are supported by the 4th Angel's message in Revelation 18:1-4, Read deeply in Revelation 17:13-14. Please share to at least 7 people the below back up channels : SDA general Conference's Pastor Ted Wilson’s strategic plan for the church is over.
It is Too late mission accomplished. IT IS FINISHED. It is time Lord for Thee to work for they have made void Thy Law. Ps. 119:1 through 176. It’s now 176 years since 1844 to 2020. As it was in the days of Noah so shall it be. The door was shut and life continued on the outside as normal. Abomination in the church will be exposed. Ezekiel 8 through 12. ICHABOD. The glory has departed from the church.The judgment hour is here!"Ruth Johnson".
Original message:
RFID Chip w/Vaccines.New Post-Pandemic World Order.Creation Sunday.Jubilee for Earth.Laudato Si Week; https://www.youtube.com/channel/UCIxoI-6OgcjBKX65C7FT5Gw/videos ; https://www.youtube.com/results?search_query=amazing+word+ministries ; http://www.africanunionsc.org/2020/05/click-here-to-listen-to-updated-sunday.html ; Link: http://www.africanunionsc.org/2020/05/article-titlethe-raise-of-jesuit-pope.html , http://www.africanunionsc.org/2020/08/please-dear-followers-follow-below-link.html , Link on Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=Hs2X2Rt0Gr0 Keep creating more You Tube back Ups Channels, This is also one of power of the word of Jesus Christ we share and we are fighting until the last breath , Satan is very powerless in our Eyes Pastor Emmanuel, Amazing Word Ministries YouTube Channel no longer available!!Shame to You Tube CEO" https://www.youtube.com/results?search_query=amazing+word+ministries ", shout loudly , Shame to the You Tube CEO , fighting against Jesus Christ!!! Never no body among human beings these last days will be able to stop the remnants to spread this 3rd Angel's message of Exposing the Devil and Evil Jesuits plans , as Jesus Christ is coming in 4 years a head, October 15th, 2024. 01h59' a.m. 1177 is now a revealed principal repetition number that is going to show the end to every human being by now. Point a) 340 Sunday revealed to Bishop of ROME the current Vatican later who became a pope after death of Constantine II+1177 reached 31/10/1517, 31/10/1517+ 500 years reaches 31/10/2017.Failure of pope Francis instead!!! Point b) Look how now Jesus Christ wins, 7/4/1847 7th Day Sabbath was revealed to Ellen Gould White, Jesus Christ through 7th day Sabbath Adventists individuals( SDA) used same 1177 years as papacy used to promote Sunday in order to bring the 7th Day Sabbath back and in only 177 years 1847+177 on 15/10/2024 The 7th day Holy Sabbath will win forever the Satanic Vatican 'Sunday as 7th last plague will exterminate the Vatican's allies all, and the remaining 1000 years, from 1177-177=1000 Jesus will imprison Satan in those remaining 1000 Years while we will be resting in Heaven enjoying the kingdom of our Almighty God who created in 6 days and rested on the 7th day, and after 100 years on 22/10/3024 we will be back here on earth , and Jesus Christ will Kill Satan , All Popes and pope Francis and all sinners in the 2nd death fire burning . Take Courage dears, We are together on this battle Dear Pastor Emmanuel Nougaisse on this back Up You Tube channel of Amazing Word Ministries International, Jesus Christ is with us Congratulations for the Back up channels, create many, is very soon coming on October 15th, 2024, Satan working within All Jesuits brains and minds is misled and disorganized on their battles are failing seriously on what They can do to catch up to hold us spreading the 3rd angel's message!!! It is now very serious that Our Lord Jesus Christ is coming very very soon!!!!!!!! October 15th, 2024, at 01:59' a.m. Prepare his way!!We are preparing his way!!.Seriously We are Preparing His Way. Even All Jesuits can't afford to hinder our strengths in spreading this 3rd Angel's message, as we are supported by the 4th Angel's message in Revelation 18:1-4, Read deeply in Revelation 17:13-14. Please share to at least 7 people the below back up channels : Website: http://amazingwordministries.org/ PayPal Donation Link: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr... Address: Amazing Word Ministries PO Box 1111 Bonners Ferry, Idaho 83508 Phone # 503-985-8520 Email: info@amazingwordministries.com SUBSCRIBE TO OUR BACKUP CHANNELS: ► YOUTUBE BACKUP CHANNEL: https://www.youtube.com/channel/UCIxo... ► VIMEO CHANNEL: https://vimeo.com/user6982449 ► BITCHUTE CHANNEL: https://www.bitchute.com/channel/LhXZ... ► UGETUBE CHANNEL: https://videos.utahgunexchange.com/@A... ► BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/am... ► FACEBOOK: https://www.facebook.com/Amazing-Word... ► Twitter: https://twitter.com/Amazingwordmini  

SDA general Conference's Pastor Ted Wilson’s strategic plan for the church is over. Too late mission accomplished. IT IS FINISHED. It is time Lord for Thee to work for they have made void Thy Law. Ps. 119:1 through 176. It’s now 176 years since 1844 to 2020. As it was in the days of Noah so shall it be. The door was shut and life continued on the outside as normal. Abomination in the church will be exposed. Ezekiel 8 through 12. ICHABOD. The glory has departed from the church.The judgment hour is here!"Ruth Johnson".   

Article Title: GreatControversy Application during Pope Francis’ Human Fraternity and New World Order Leadership from September 1st, 2020.

Publication Date: September 7th, 2020. 05h23’, a.m.

Author:

Dr. IRAGUHA BANDORA Yves, RN, BScN(Hons), MD, MG,

President and Founder of African Union Students’ Council (AUSC)” For The Better Africa We Deserve”.

Websitewww.africanunionsc.org

 

Table of Content:

Chapter 1: The 4th Commandment is made to never be dishonored by True God Fearing Human Beings (TGFHB).

Chapter 2: The Religious Sunday is the Mark of The Papacy whose Beast Identifying Number 666 qualifies the Vatican Government’s Church and State Satanic Union (VGCSSU).

Chapter 3: The Great Controversy’ s Final Battle engaged by Satan via Human beings “Pope Francis with His Followers” against Almighty God via Human Beings “ Jesus Christ with His Followers”.

Chapter 4: The Detailed Meaning of Prophetic Time Times and Half Time, 42 Months, 1260 Days, 1290 Days, 1335 Days, The 7 Last  Plagues (7LP) and Fulfilling of the Prophecy of  Revelation 14:1-20.

Chapter 5: The Hidden Truth About Paris Agreement, Its Impact on bringing The Sunday Law” Universal Common Good”, Persecution and Death Penalty against True 7th Day Holy Sabbath Keepers (T7DHSK)

Chapter 6: The Hidden Truth About COVID-19 Vaccine, Its Impact on Bringing the New World Order, Cashless Society ” ID 2020” and Fulfilling of the Prophecy of Daniel 12:1-13 and Revelation 13:1-18.

Chapter 7: The Invitation to Enter the Heaven and the New Earth.


Note: Article Title: Great Controversy Application during Pope Francis’ Human Fraternity  Encyclical Letter and New World Order Leadership from September 1st, 2020. Please Remember the 7th Day Sabbath to Keep It Holy.

Please copy and go paste to share this link below for the above article more dissemination at lease to 7 people via social media platforms 
Thanks.

I. Introduction

52 Climate Sundays during the upcoming 2021 Year are the main target for the Vatican leadership since September 1st, 2020, according to the program entitled "Season of Creation"(What is “Season of Creation” and why does Pope Francis support it?) calling Christians for planting trees on Saturday "7th Day holy Sabbath" which began on September 1st, 2020 to end on October 4th, 2020. In this Season of Creation, Pope Francis will be releasing his Satanic Encyclical Letter entitled human Fraternity(Pope Francis could launch new encyclical in September )  and by which pope Francis and His allies from all Religions and All Governments decided to unite together to introduce a Weekly Sunday Rest program called " Creation Sunday."  The aim of this introduction is to expose the hidden connection, between the introduced "Creation Sunday" and the "Sunday Law" with the Human Fraternity Satanic Encyclical letter of Pope Francis (Vatican confirms release of Pope Francis' new encyclical ) calling the World Religious and non believers Community to Unite together under a Satanic plan to dishonor the 4th Commandment of Almighty God of keeping the 7th day Sabbath Holy , with Target to keep Sunday 1st day by law as the religious and political day of Rest and Worship by Law , which is As well known As Universal "Common Good" in the Roman Catholic Church's Catechism as pope Francis mentioned in His Previous Satanic Encyclical letter Laudato SI urging the World Governments leaders and religious leaders to keep Sunday as a Day of Weekly Rest to give rest to the earth and rescue the Earth from Climate Change mass extension in the paragraph 237" (Laudato Si' animation | CAFOD ) to reduce the Earth temperature below 1.5oC through enforcing the "Laudato Si' 237 Universal Sunday Law"

1. In the Great controversy Chapter ( 35.[Chapter 35—Aims of The Papacy(Liberty of Conscience Threatened)/The Great Controversy-Audio in English],(in Kinyarwanda)=Madness of PAPACY. ) Ellen Gould White has exposed the hidden agenda of the Roman Catholic papacy , by its full and whole purse only to exterminate Protestants using Jesuits as mentioned in the Great Controversy Chapter (40.[Chapter 40—God's People Delivered/The Great Controversy-Audio in English],(in Kinyarwanda)=JESUITS, ), and the current situation with this Creation Sunday the Global Agenda of the papacy was exposed in the Great Controversy chapter (36.[Chapter 36—The Impending Conflict/The Great Controversy-Audio in English],(in Kinyarwanda), ), while the True protestants are formed by the small group of 7th Day Adventists Individuals whom today are prepared to proclaim the 3rd and 4th Angels' message of Revelation 14:9-11 and Revelation 18:1-4 as mentioned in the Great Controversy Chapter (38.[Chapter 38—The Final Warning/The Great Controversy-Audio in English],(in Kinyarwanda), ) seem and look as determined to never accept the lies of the Papacy in leading the Whole World in the Darkness of systematic weakly Breaking of the Almighty God's 4th Commandment of Keeping the 7th day Sabbath Holy in Exodus 20:1-7 and Exodus 31:12-18, while the Papacy is pushing to Introduce the Sunday Law to all Individuals by Force applied by World wide Governments in what they have called to put in practice the "Paris Agreement on Climate Change", while this United nations' Paris Agreement  has connection with the Creation Sunday through the Season of Creation Program and the pope's Encyclical Letter entitled " Laudato SI'".

2. This Creation Sunday , is meant to start a Final Jubilee Year for which an other Encyclical letter of Pope Francis entitled "Human Fraternity" calling the whole world to unite as one body in what He called Solidarity( Adventists Go Pass Out NSL At THE RETURN. Pope COMMON GOOD SUNday On The ROCK HEALS World SICKNESS )  all 52 weeks will be dedicated to the Climate Sunday weeks, giving birth to the Sunday Law, where every Sunday among all 52 Sundays is to be used as a day of rest and Worship in all nations Worldwide. However beginning with the the year 2021 , it will have  52 calendar weeks. 2021 begins on 01/01/2021 and ends on 31/12/2021. The first calendar week in 2021 begins on Monday, the 04/01/2021 and ends on Sunday, the 10/01/2021. The last calendar week in 2021 begins on Monday, the 27.12.

3. The remnant group of 7th day Adventists was called to proclaim a warning massage in Great Controversy Chapter(37.[Chapter 37—The Scriptures a Safeguard/The Great Controversy-Audio in English],(in Kinyarwanda),) to the whole world to awake the whole world to see what the next years will look like from systematic breaking of 4th Commandment of keeping the "7th Day Sabbath Holy" ,in order to keep the Ancient Romans pagan Satanic god "The Sun" worshiped on every 1st Day of the week "Sunday by Law" which is going to be introduced worldwide  from September 1st, 2020 "Creation Sunday" , according to the holy Bible and to the Roman Catholic Agenda of introducing the Common Good"Sunday Law".

4. The upcoming Worldwide conflict between the Almighty God's 4th Commandment"7th Day Holy Sabbath Keepers" and the Satan's Laudato SI' 1st Day Sunday Keepers , will give birth to a very dangerous hate from the papacy and all its allies willing to persecute and finally tending to kill all  "True 7th Day Holy Sabbath Keepers who as well keep all 10 commandments of Almighty God" by what they will call Death Penalty against breaking the weekly Sunday Law where Almighty God will make fall of 7 last Plagues of Revelation 16:1-20 on all individuals who will follow the Roman catholic Sunday programs , as exposed in the Great Controversy chapter(39.[Chapter 39—The Time of Trouble/The Great Controversy-Audio in English],(in Kinyarwanda), ).

5. The Roman Catholic Pope , the Case of a Jesuit Pope Francis  has been working in His two twin Jobs of Church and State Union: 1st to lead the Roman catholic Church as the Supreme Pontiff of Rome, the 2nd to lead the Government of Vatican as its Pontifex Maximus , which makes Him to be recognized by the United Nations(UN) as the President of the Republic of Vatican" Ancient European "Roman Holy Empire" , and this Republic of Vatican gives the Pope the Honor to become the Pontifex Maximus, while Pontifex Maximus is the Original Title of Ancient Roman Empire Kings  and Emperors , which therefore, makes it very clear that the Vatican Theocratic Republic is the prophesied Last Worldwide kingdom in the Holy bible book of Daniel 2, and Daniel 7,  which was called the 4th Beast or 4th Kingdom which is being working with SATAN es exposed in the great Controversy Chapter([Chapter 32—Snares of Satan/The Great Controversy-Audio in English],(in Kinyarwanda), ). The Ancient Roman Empire has conducted a very famous persecution of Jesus Christ's Church where the Roman Emperors ordered continuous Killing of all Jesus Christ Disciples and anyone who decided to become converted from Paganism to the Christianity by being Baptized in the name of Father, Son and the Holy Spirit, as exposed in the great Controversy Chapter (2.[Chapter 2—Persecution in the First Centuries/The Great Controversy-Audio in English],(in Kinyarwanda) ). 

6. Following the Destruction of the Jerusalem by Ancient Pagan Roman empire's Titus as mentioned in the Great Controversy Chapter ([(Chapter 1—The Destruction of Jerusalem /The Great Controversy-Audio in English],(in Kinyarwanda) ), the successor of the Pagan Roman Emperors Later decided to become converted from Pan god to Christianity ,the case of Roman Emperor Constantine , who led the Christian Church in an other form where the Bishop of Rome who claimed to be at the Head of the World Christian Church , accepted to mix the pagan rituals in the holy worshiping services of the early Christian Church to initiate the Universal Worldwide Roman Empire's Church named Roman catholic Church as exposed in the  Great Controversy Chapter(3.[Chapter 3—An Era of Spiritual Darkness/The Great Controversy-Audio in English],(in Kinyarwanda), ).

7. Thereafter, the leadership of the Pontifex maximum was shifted from Ancient  Roman Pagan Kings to the Ancient Roman Christian Bishops through a Document named "Donation of Constantine" where this document was said to inherit the Roman Bishops the power as "VICARIUS FILII DEI", or Vicar of Son of God, and while this title which add up to the Roman Number of The Beast "666"  mentioned in the Holy Bible Revelation 13:18, exposed the current Roman Catholic Church papacy as the Biblical Revelation Beast whose Mark of The Beast is Sunday Worship and Rest by Law . as exposed in the Great Controversy Chapter ([Chapter 25—God's Law Immutable/The Great Controversy-Audio in English],(in Kinyarwanda), ).

8. The Revelation 13:1-18 and Revelation 17:1-18 also were designed to expose the Vatican geographical appearance where its 7 hills on which Vatican Government is built also were exposed in the Great Controversy Chapter ([Chapter 7—Luther's Separation From Rome/The Great Controversy-Audio in English ],(in Kinyarwanda), ).

9. The false Theocratic Government  of Vatican has engineered the COVID-19 and as it is Linked to the Illuminati and the Roman Catholic Church's St Corona, therefore, Pope Francis has decided to secretary use the COVID-19(WATCH Pope Francis Calls For SOLIDARITY The CREATION Of A NEW MINDSET. Babylon ABOMINATION Safer SEX ) to inoculate the whole world with the COVID-19 Vaccine( ATTENTION: Your Sexual Behavior Is Being MONITORED. October BATTLE Begins. John MacArthur EVICTION) which will be containing a Microchip (Lucifer Fundamentalists FUN-VAX. Pope May 14 FASTING. Netanyahu Microchipping Kids.Church UnderSIEGE ) and the COVID-19 Vaccine Human Micro-Chip will benefit the New World Order leadership headed by the Pope to control all human being activities online as Robots are monitored by Computers. many Researchers declared that COVID-19 is not really a disease, however it is a global political tool to be used to introduce draconian measure in there nations despite a long period of centuries the World was being led with democratic measure that some times respected the Human Rights, while draconian measure such as Wearing COVID-19 Facial Masks or forcefully inoculating COVID-19 vaccines is the Draconian measure case demonstrating hate of Satan to Almighty God's human Beings as exposed in the Great Controversy Chapter([Chapter 30—Enmity Between Man and Satan/The Great Controversy-Audio in English],(in Kinyarwanda), ).

10. The End of the Revelation 13:5 and Daniel 12:7 New World Order leadership that will only last for 42 months , which is part o the Final 7 years that started from "October 31st, 2017 and October 15th, 2024" (A Reforming Catholic Confession 7 Years Period), will include a serious persecution time of Revelation 13:15-17 where the United States of America(USA) currently in this Year 2020 what it is doing was prophesied in the Holy Bible that it will help the Vatican false Theocratic Leadership in Controlling the Whole World's Economy  forbidding buying and selling to all human beings who will not be having the Mark of the Beast, Number 666 of the Beast or worshiping to the Image of the Beast which means Church and State Union in all nations during the New World Order"Sunday Law" Leadership, even leading to killing them., as exposed by the Great Controversy Chapter([Chapter 41—Desolation of the Earth/The Great Controversy-Audio in English],(in Kinyarwanda), ).

11. The 7 last plagues which are mentioned in Revelation 14:9-11 and Revelation 16:1-21, are the final punishments of the Almighty God , against the Whole world after the New World Order leadership of Pope Francis had decided to transgress the Holy Law of 10 Commandments , where by only casusing the Whole World to break the 4th Commandment of Keeping the 7th Day Sabbath Holy , instead Pope Francis and the Whole World via USA's Influences will cause the Whole World to Sin againist Almighty God's 7th Day Holy Sabbath by keeping the 1st Day of Roman pagan Satan's Apollo representative god's Sun-Day holy . These last 7 plagues are designed to put an end to the all earthly Kingdoms and Leaderships as exposed in the Great Controversy Chapter ([Chapter 42—The Controversy Ended/The Great Controversy-Audio in English],(in Kinyarwanda). ) and redeem the Living 7th Day Holy Sabbath keeping Saints of Almighty God on October 15th, 2024 at 01h59' as researched and published in the Article( Our King Jesus Christ is Coming in Spring of 2024 , and Article:Help To Tell the World about the SIGNS OF THE TIMES,2024,The Second Coming of Jesus Christ, Cleansing of Earth with Fire  in 3024 and The New Earth.Please Help To Spread This Word.) .

12. However, as some online Biblical researches exposed the rupture(Could The Rapture Be In 2020?:  ) that will be following the Apostasy of the Almighty God's Church, in this Case, the Almighty God's Last Chosen Church is the 7th day Adventist (SDA) Church which has its Global Church the General Conference of SDA was involved in the signing with the Satanic Roman Catholic Church a Reforming catholic Confession via a delegation of about (producing Total 1457 Signatures (Read more about signatories' names online from the main source) ) protestants Global Organizations Representatives including SDA Global NGOs and Churches Representatives . This prophesied Almighty God's Church falling away also known as Apostasy of the SDA General Conference( Seventh Day Adventist Leaders 2021 PILGRIMAGE To Worship RELIC Papacy gods. Pope Humanity CONVERSION), is the origin of the current research still going on that revealed the 2nd coming of Jesus Christ to be on October 15th, 2024, at 01h59' a.m.

Jesus Christ will come after 7th last plagues during the 7th plague at 01:59'a.m , on October 15th, 2024.

You can Click Here to View our Alarm, set for You to Start:Ecclesiastes 1:9

 Counting down for 2nd Coming of Our Lord Messiah Jesus Christ our King of 7th Day Holy Sabbath and of All Sealed 7th Day Holy Sabbath Keepers until Tuesday, 15 October 2024 (Chicago time).


It is 1765 days4 hours1 minute55 seconds
Until Tuesday, 15 October 2024 (Chicago time)

Set on Current time which was on Sunday, 15 December 2019, 18:58:28 CST (local time in Chicago)
At time of loading, accuracy was within 0.529 seconds.

13. The Great Controversy


Home EGW Writings Books The Great Controversy

Preface


The Book Great Controversy in Audio:Please share to at least 7 people to Read the Book of The Great Controversy Here,  Listen to and Download the Audio of The Book offline at Home Igitabo Intambara Ikomeye mu majwi
0.[Chapter 00- Introduction/The Great Controversy-Audio],(Chap 0-IJAMBO RY'IBANZE in Kinyarwanda )

Appendix
Copy and paste to share to 7 people /Sangiza n' abandi bantu 7,Yesu yaje twatashye:2020-06-06:14h41'51''Inama y' Agakiza Yesu i Getsemani itangiranye n' itariki ya 1Nzeri2020 kugeza kw' Itegeko ry' Icyumweru 15Gashyantare 2021,Yesu azagaruka 15 Ukwakira 2024,Isaha yageze,Mwiyeze Imbabazi Z'Imana Kubeza Isabato ni 22Ukwakira 2020. Imvura y'itumba n'ihembura rizamara amezi 3 n' iminsi 15, bizahuza na Gashyantare 7th-17th, 2020.Twatashye Yesu Yaje,Mwige Ikigisho cya 42 Intambara Ikomeye, musome Yesaya 12:1-6, Musome 1 Abami 81:66, Mubihuze na Yohana 17:1-26"17:17"Ubereshe Ukuri, Ijambo Ryawe niryo Kuri:1)Inyandiko: http://www.africanunionsc.org/2020/06/2020060614h4151getsemani-itangiranye.html  ,2) Amajwi: https://vocaroo.com/93jDG6UqbSC , 3) YouTube updates on Sunday Law movements: http://www.africanunionsc.org/2020/05/click-here-to-listen-to-updated-sunday.html 

II. Article Title: GreatControversy Application during Pope Francis’ Human Fraternity and New World Order Leadership from September 1st, 2020.

Publication Date: September 7th, 2020. 05h23’, a.m.

Author:

Dr. IRAGUHA BANDORA Yves, RN, BScN(Hons), MD, MG,

President and Founder of African Union Students’ Council (AUSC)” For The Better Africa We Deserve”.

Websitewww.africanunionsc.org

 

Table of Content:

Chapter 1: The 4th Commandment is made to never be dishonored by True God Fearing Human Beings (TGFHB).

Chapter 2: The Religious Sunday is the Mark of The Papacy whose Beast Identifying Number 666 qualifies the Vatican Government’s Church and State Satanic Union (VGCSSU).

Chapter 3: The Great Controversy’ s Final Battle engaged by Satan via Human beings “Pope Francis with His Followers” against Almighty God via Human Beings “ Jesus Christ with His Followers”.

Chapter 4: The Detailed Meaning of Prophetic Time Times and Half Time, 42 Months, 1260 Days, 1290 Days, 1335 Days, The 7 Last  Plagues (7LP) and Fulfilling of the Prophecy of  Revelation 14:1-20.

Chapter 5: The Hidden Truth About Paris Agreement, Its Impact on bringing The Sunday Law” Universal Common Good”, Persecution and Death Penalty against True 7th Day Holy Sabbath Keepers (T7DHSK)

Chapter 6: The Hidden Truth About COVID-19 Vaccine, Its Impact on Bringing the New World Order, Cashless Society ” ID 2020” and Fulfilling of the Prophecy of Daniel 12:1-13 and Revelation 13:1-18.

Chapter 7: The Invitation to Enter the Heaven and the New Earth.

Explanatory Details of the Article:

Chapter 1: The 4th Commandment is made to never be dishonored by True God Fearing Human Beings (TGFHB).

According to the Exodus 31:12-18, the 7th Day Holy Sabbath is perfect and will never be changeable by any power of the human beings on this earth until the end of Earth History, because among the True Almighty God's People , even from the creation week in Genesis 2:1-4, there was always sincere God fearing individuals, whom today, the True 7th Day Adventists still keeping the 7th Day Sabbath Holy in order to all 10 commandments especially to Obey to the 4th commandment of Almighty God. 

1. Bible verses that confirm the honoring of the 7th Day Holy Sabbath in the Ancient Testament:

Genesis 2:1-3,

Exodus 20:8-11,

Exodus 31:12-18,

Ezekiel 20: 12 and 20,

Isaiah 53: 1-12 Jesus Christ the Lord of 7th Day Holy Sabbath.

Isaiah 58: 13-14.

2. Bible verses that confirm the honoring of the 7th Day Holy Sabbath in the New Testament:

Matthew 24: 20,

Luke 6: 1-5,

Revelation: 14:12.

Early Writings : The Truth of the Sabbath revealed on April 3rd, 1847.

3.Bible verses that confirm the honoring of the 7th Day Holy Sabbath in the New Earth:

Isaiah 66: 23-24.

Chapter 2: The Religious Sunday is the Mark of The Papacy whose Beast Identifying Number 666 qualifies the Vatican Government’s Church and State Satanic Union (VGCSSU).

In the Revelation 14:9-11, it is written that , the 3rd Angel loudly warned the individuals living on this earth , to do not dare to unite with the leadership of the Beast, not daring to worship the image of the Beast and to do not dare to accept the Mark of the Beast, and this Beast that is being mentioned in Revelation 14:9-11 was clearly demonstrated as a Leadership of the New World Order that will only Last for 42 months equaling to 3 years and 6 Months in Revelation 13:5 ,  in which the whole world will follow the same Revelation wounded and recovered Beast which is descibed in the same characteristics as the 4th Beast in Daniel 7:7-27, after in Revelation 13:8  all earthly human beings will accept the New World Order (NWO) leadership ,except the only individuals whose names are written in the book of life in heaven. Thereafter, identification of the concerned Beast which means the human leadership of the Roman Empire's Current pontifex maximus representative is discovered from being able to count the Roman numbers that add up to the Number of the Beast which is 666.

The adding up of VICARIUS FILII DEI  gives the Number 666, which means the Vicar of Son of God, a Title given to the supreme Pontiff of Rome though the document entitled Donation of Constantine,  

V:5, I:1,C:100,A:No Value, R:No Value, I:1, U=V:5,S: No Value, total of VICARIUS= 112;

F:No Value,I:1,L:50,I:1,I:1, total of FILII= 53;

D:500,E:No Value,I:1, total of DEI=501.

Therefore,Number of the Beast in Revelation 13:18 which is 666, is calculated  VICARIUS FILII DEI = VICARIUS + FILII + DEI= 112+53+501= 666.

1. Between the year 0 A.D and the year 340 A.D

After the Death of Constantine II in 340 A.D, the Bishop of Rome acquired His 1st Time the Title of Pontifex Maximus through the document of Donation of Constantine and therefore today He is honored for that Satanic Ancient Pagan Roman Emperors' military Power Title of Pontiff of Rome.

From  A.D to 340 A.D the whole Period of 340 Years,  as He failed, Satan continued to fight Against Jesus Christ through the Ancient Roman Emperors, struggled to fight against the Truth: The 7th Day Sabbath Keepers from the 1st Christian Jewish family of Jesus Christ represented by His mother Mary and His Father Joseph , continued to fight against the 7th Day Sabbath of the 4th Commandment of Almighty God during the Early Christianity by Persecuting and beheading all Disciples of Christ and every individuals from the Roman Empire who decided to be converted from Pagan believes to the Christianity was killed and others murdered in different ways, and as Satan kept failing and finally through Emperor Constantine authored  Donation of Constantine , changed the 7th Day Sabbath Rest and Worship from Christianity to the 1st Day Sunday Rest and Worship of His pagan Belief after he lied to the Bishops of Early Christian Church that He is joining the Christianity and stopping Persecution to the Church of Jesus Christ that Respected all 10 commandments of Almighty God from which the 4th Commandment of Almighty God contains the Seal of the Almighty God and forbids to Work on 7th Day Sabbath in Order to Keep it Holy.  

2. Between the year 340 A.D and the year 1517:

After a long period of leadership of the World Governments of 1177 Years by the Pontiff of Rome in their successions from 340 A.D till 1517, as He failed again, Satan continued to fight Against Jesus Christ basing on persecuting Waldenses destroying every principal of the Heavenly Sanctuary by which its virtual image was constructed on this Earth by Moses in the Wilderness, the Roman Catholic Church Pontiffs decided to ruin the Christianity removing True baptism in deep waters, removing the 7th Day Sabbath, removing the washing of feet by Christians while sharing the blood and the body of Christ in His remembrance  communion Services, removing Justification of Sin by Jesus Christ blood and by faith only they introduced worshiping Dead bodies such as Mary, so called saints, and indulgences and  purgatory cleansing of sins all the kinds of lies were introduced in the Church of Christ by the Bishop of Rome the Pontiffs , thus raised Protestantism by Martin Luther on October 31st, 2017 later on generated William Miller who initiated the Protestantism Movement of Adventists on October 22nd, 1844 and Finally given birth to the everlasting final warning 3rd Angel's messengers from current 7th Day Adventist individuals by whom  permanent conflicts between false Christianity constructed under current Roman Catholic Church's Social Teaching the Catechism and its Sun god Apollo Worship and between those True Christianity of Jesus Christ that keep all 10 commandments of Almighty God especially by raising the 7th day Holy Sabbath which is the flag that contains the Seal of Almighty God.

3. Between October 31st, 1517 till October 31st, 2017:

After the long period of Protestantism in 500 Years by Individually committed dedicated determined Protesters against the false Satanic Roman Catholic Church and State unification in the so called name of Christianity , as He failed again, Satan continued to fight Against Jesus Christ's Truth of healing the human beings' Sins not by Indulgences or via Purgatory or the so called Saints, but through Justification by Faith in Jesus Christ's blood and the Cross that fulfilled the Almighty God's plan of Salvation to the Human Kind. However, Satan via the Roman Catholic Jesuit Pontiff Pope Francis on October 31st, 2017 summoned the betraying Worldwide Protestants Organizations Leaders to sign A Reforming Catholic Confession believing that will become the End of Protestantism among which the General Conference of 7th Day Adventist(SDA) Church silently accepted the voice of the delegation of 7th Day Adventist Pastors and Leaders who signed under the names and Power of the 7th Day Adventist Church general Conference Authoritarian to Join the Roman catholic Satanic Social and Religious Teachings. However, there is no possible human power or Force that can silence the proclamation of the Truth , as Even Jesus said that Almighty God can make stones speak the Truth, thus the Online forces of individual True 7th Day Holy Sabbath Keepers Can never stop proclaiming the 3rd and the 4th Angels' message to give this Final warning to the rest of the World's unrepentant Individuals before the human probation be closed and start of the last 7 plagues.

4. The recently discovered 1177 Principal Repetition Number (PRN) is very seriously linked and finally connected to the Holiness of the 7th Day Sabbath the 4th Commandment of Almighty God:

It was after  the movement of  advent-ism of a Protestant " William Miller" where a United Sates of America (USA) Protestant "Ellen Gould White" was inspired and on 1st sabbath of April 3rd, 1847 taken in vision to Heaven where She was shown that the 4th Commandment of keeping The 7th Day Sabbath Holy was the most shining Commandment among other 10 commandments, thereafter , She was instructed by Jesus Christ Himself to once She is taken back to the Earth, to urge all Adventists  to keep the 7th Day Sabbath Holy, Post William Miller's Adventists movement period that ended on October 22nd, 1844.

i)Therefore, this way below has been used to obtain the Principal Repetition Number (PRN) 1177 during the 1st research conducted from October 22nd, 2019 by the Author of this same article.

2017-840=1177.

340+500=840, and 840=70 x 12 . 

70,the number "70" represents in the Holy Bible either Years,  weeks, Days, People, and 

12,  the number "12" represents in the Holy Bible either Years,  weeks, Days, people, 

70 and 12  are mentioned in the Holy Bible : 2 Chronicles 36:21, and Exodus 24:1-18, , Luke 9:1-62, Luke 10:1-42. 

340, 340 A.D  represents the Years when the Bishop of Rome acquired the political Power of Pontifex Maximus which makes him become honored as the pontiff of Rome and Pope and the Vicar of Son of God, as inherited those titles from Ancient Roman Pagan Emperors, who persecuted and Killed all 12 Disciples of Jesus Christ and all 70 disciples of Jesus Christ and all Early Christians.

340 also represents the Christianity period of 7th Day Sabbath Keeping Individuals free from Invasion of the Pontifex Maximus leadership under the leadership of the Pontiff of Rome the so called Vicar of Son of God.

500, 500 Years represents the True Christianity period of True Protestantism initiated by Martin Luther on October 31st, 1517 till October 31st, 2017 when the current Jesuit pontiff of Rome obtained signatures of 7th Day Adventists Pastors who used the Authority from the 7th Day Adventist(SDA) Church's General Conference to join A Reforming Catholic Confession which bring the the False Satanic Teachings of the Roman Catholic Church in a document and covenant between World Lutheran Church Federation that stands for the world Protestants Organizations and that event fulfilled the Final end of Earth History prophesied in Daniel 9:27-27 that will last only for 7 days and meaning 1 week biblical translated as 7 Years from October 31st, 2017 to October 31st, 2024.

2017, 2017 Year represents the year of A Reforming Catholic Confession trait to End Protestantis and Reformation a signed Satanic Covenant by Allies of the Roman Catholic Church  in which the 2nd part of the Prophecy of Daniel 9:27 and the beginning of the Daniel 12:1-13 prophecy was fully fulfilled , where the Pontiff of Rome signed a Religious Covenant with many Prophecy Protestants including apostate Sunday keeping protestants and 7th Day Sabbath Jesuits Protestants delegated from different National SDA Church Unions , Organizations and General Conference of SDA from United States of America, that marked the Year of the Great Apostasy of the True Church of Almighty God the 7th Day Adventist Church as an Organization headed by the General Conference of SDA , while also this has marked the Falling Away First written in the 2 Thessalonian 2:3 and that has been followed by the revealing of the man of Sin who is the Lord of Sunday "Anti-Christ" the current Jesuit Pontiff of Rome and who is being preparing Himself to lead the 42 Months of New World Order Leadership of Revelation 13:5 as the Son of Perdition by whom will the End of History of Earthly 4th Beast Leadership of Daniel 7:24-26 that will be killed by the Appearance of the Lord of 7th Day Holy Sabbath during His 2nd Coming "Jesus Christ"

ii) In this context of obtaining the 1177 Principal Repetition Number (PRN), 

a)Since October 31st, 2017 via the Prophet Daniel 12:1-6 Jesus Christ in Heaven has  through Justification by Faith and victory over sins, started to prepare the remnants group of True 144000 saints chosen from the current 7th Day Holy Sabbath Keeping individuals, in order to advance forward to preach the Last and Final warning 3rd Angel and 4th Angel' Message to this Dying World , as the main SDA General Conference has started to prohibit all teachings that SDA lay individuals used to convert unbelievers of the falsehood teachings of Roman Catholic Social Teachings, by Exposing their Lies which the Roman catholic Church is built on , and that are not supported by the truth found in the holy Bible such as Worshiping and Resting on Sundays, false baptism, removing the worshiping of feet before communion services , believing in the dead to here them while praying Mary during rosary or by calling so called dead saints , purgatory and indulgences and mercy seat chair of priests offering penitence, etc of many other subjects by which a true 7th Day Sabbath keeping Individual who truly represent Jesus Christ Can never accept and can never put a side at any cost even death.  

b)Since April 3rd, 1847 via the Prophetess Ellen Gould White's Early Writings book on the truth of The Sabbath Revelation,  the 7th Day Sabbath was given to the Adventists to be disseminated to the rest of the human beings in these generations ( a Generation among human beings is counts between 1 year to 70 years or 80 years Old). 

c) Since the Years before Jesus Christ and before even the Nebuchadnezzar 's Babylonian Kingdom began  Via the Prophet Isaiah 66:23-24, The Sabbath Revelation in the New Earth , which Almighty God will Create as He has  as well created this Old Earth we are living in today, the 7th Day Sabbath will be given to the Human beings as an everlasting gift and it will be used to come to the City of New Jerusalem to Worship our Almighty God and our Savior Jesus Christ , the king of Kings and the Lord of 7th Day Holy Sabbath.

iii) In the matter of facts, then, by using this obtained 1177 Principal Repetition Number(PRN), 

a) The Mathematics can Prove well the Hour, the Date and The Year of the 2nd Coming of Jesus Christ on the Sky , connecting the signs of times from which the event on October 31st, 2017 has fulfilled the 2 Thessalonian 2:3 prophecy of apostle Paul of a falling away First of the Church of Almighty God the chosen 7th Day Adventist Church Global General Conference Organization and the Revelation of the Man of Sin through a connected Pachamama Satanic Pagan goddess rituals and Vatican's Satanic Roman Catholic Social teaching Catechism via Jesuit Pontiff of Rome Pope Francis, which fulfilled the Apostle John's Revelation 18:1-24  from the Year 2019 until today during Season of Creation' September 1st, 2020 Introduced Creation Sunday to Worship Pan god a satanic god representative of 1st Day false sabbath Sunday by Law Created Nature Worship instead of 7th Day Holy Sabbath Saturday's Rest for Creator Worship of the Holy Heavenly 4th Commandment in Exodus 20:8-11 saying that "Remember the 7th Day Sabbath to Keep it Holy", remember that Jesus Christ on His Appearance on this Earth's Sky will not Touch on this Earth's ground by feet, He will only Remain in the Sky, and We will all be lifted to meet Him in the Sky, I mean those who decided to enter his Kingdom of the 7th Day Sabbath Keeping Saints as His is The Lord of the 7th Day Holy Sabbath.

b) Therefore, considering the date of April 3rd, 1847, from which Ellen Gould White received her Revelation on the Heavenly Sanctuary where an Open Ark of Covenant was used to show Her the 4th Commandment's brightness as the Most Shining commandment among the other 10 commandments, thereafter, using this 1177 Principal Repetition Number (PRN), it reveals when again the 7th Day Sabbath Keeping will be introduced in the New Earth as Mentioned in Isaiah 66:23-24 after 1000 years from the day of the 2nd coming of Jesus Christ revealed in Revelation 20:1-15 which also marks the day of 1st and last imprisonment of Satan to spend 1000 years on this Earth alone before Jesus Christ Destroys him, without having any single soul to cause to transgress the 4th Commandment of Almighty God that urges the human beings to remember to Keep the 7th Day Sabbath Holy

c)By considering the Year 1847+1177 PRN= 3024; Therefore, 3024 is the Year in which Isaiah 66:23-24 Prophecy will take place, as by extracting 1000 Years we will spend in Heaven , therefore, we obtain  2024 as the Year of the 2nd Coming of Jesus Christ.

d)The exact date of 2nd coming of Jesus Christ, is therefore determined, from the confirmed by Daniel 9:27 now fulfilling Prophecy of the last 1 Week which gives the Biblical translation of the ongoing Last 7 Years that has connected October 31st, 2017 and October 31st, 2024, based on date of the End of Protestantism after 500 Years for martin Luther's Reformation initiation date on October 31st, 1517, till October 31st, 2017.

e) The Sunday Law date has its Biblical importance in Daniel 12:11-13 to finally calculate the Hour and the date of the 2nd Coming of Jesus Christ October 15th, 2024 at 01:59' a.m,

the date of 2nd coming of Jesus Christ as mentioned above, is calculated based on the current final prophetic events of the Daniel 7:7-26 that are talking place by the 4th Beast" Pontifex Maximus New World Order(NWO) Leadership and its Final battle against the Most High and His Saints as engaged from September 1st, 2020 to Initiate the Universal Sunday Law through "Season of Creation" movement and Introduction of "Creation Sunday" Movement and "52 United nations Climate Sundays" agreed on since 2015 through the "Paris Climate  Change Conference" to generate the "Paris Agreement"  by Satan via the Jesuit Pontiff of Rome's  Laudato SI',  from which the Pandemic of COVID-19 through United Sates of America(USA)'s Bill gates Vaccine soon to come is being enjoyed by all Jesuits making it easier for them in applying their Draconian measures in all Nations worldwide in order to enforce"Sunday rest by Law" which is called by the Roman Catholic catechism as Universal "Common Good" which death penalty was forged by St Thomas Aquinas in order to protect the Child of the papacy(Sunday sacredness) other ways Entitled the Universal Day of Rest and Worship to combat Climate Change and to heal the World's COVID-19 Pandemic.

f)At the End of the 7 Years on October 31st, 2024, 

October 15th, 2024 is directly obtained through connecting this  October 31st, 2024 date with the Prophecy of Daniel 12:11-13; where 1335 Days were communicated to the Prophet Daniel, consoling Him that He will be standing in His place after 1335 days, however, the point of departure to start counting these 1335 Days was given in Daniel 12:11 as whenever The Sunday Law will be passed to be Enacted as the Day of Rest and Worship from United Sates of America(USA) therefore, by Counting 1335 days, We can easily obtain the date when Daniel will be welcomed in Heaven standing in His place. 

g)By taking, 1335 days dividing with 30 days, 

We can easily obtain 3 Years, 8 Months and 15 days, and therefore, taking October 31st, 2024 as the End of the 7 years of 1 last week of Daniel 9:27, we obtain February 7th, 2021 as the lower edge and February 16th, 2021 as the upper edge of the Statistic Mean  of the Middle date of the 7 Years from October 31st, 2017 to October 31, 2024, at The Prophet Daniel was reveled that the Pontiff of Rome had to sign a Covenant with many"October 31st, 2017" to last only for 1 week, by which arriving in its Midst as well as would have been being revealed as man of Sin'Accepted to unite with Pure Atheistic Relieves including Pachamama and other revealed via His New Satanic Encyclical Letter " Human Fraternity".

h)The Midst of 7 Years is calculated  considering October 31st, 2024 as the End of 7 years and 3 Years and 8 months and 15 days as the End of Daniel's 1335 days for Him to stand in His place in Heaven , 

therefore, to obtain   Days 31-15= 16, as to Obtain Months 10-8=2, as to Obtain Years 2024-3= 2021; giving the date 7-16/02/2021" Confer the Online Amazon Book of Sunday For Catholic Families, and Book of Liturgical Sunday" also written as 2021 's Sunday for Catholic Families' 1st Lent Sunday Week from  February 7th to 16th, 2021 as the exact 1 week period to formulate the date of the Midst of 7 Years,  which indicates the Date on which the Abomination of Desolation will be fixed , which is Universal Sunday Law enforcement as Jesus Christ Himself has prophesied in Matthew 24:15 ; and which is the departure date to start counting the 42 months of the Leadership of the New World Order in 1260 days "Daniel 12:7, Revelation 13:5", and the counting of 1290 days "Daniel 12:11, and Counting of 1335 Days "Daniel 12:12-13".

i)Thereafter, from February 7th, 2021 which is the Lower edge of the Midst of 7 Daniel 9:27 Prophetic Years,

 adding 1335 days , 7+15, 2+8, 2021+3, it gives the Date 22/10/2024, and as on October 22nd, 2024 Daniel will be standing in front of the heavenly Sanctuary, This means that by journeying in 7 days from this Earth to Heaven, Jesus Christ will be appearing on the Sky by taking 22-7=15th/10/2024, which is October 15th, 2024.

j)However, as in the book Heaven written by Ellen Gould White,

 Jesus Christ will appear on Midnight and all Eyes will see Him from the Sky, This Even will be easily taking place from 00:01' and 01:59' a.m which indicates the Midnight transition period from Australia DST meaning of Midnight to the Western GMT meaning of Midnight.

k) Therefore, using the 1177 Principal Repetition Number(PRN) in 3 Different ways 1177=1000+177=1000+100+70+7,

the date of 2nd Coming of Jesus Christ is easily calculated:

        1) 1177= taking 500+340=840, and 840+1177=2017,2017+7=2024;

therefore Considering This Year 340, the day of Bishop of Rome turning Himself into a Pontiff of Rome, the end of the earth History which was determined in Daniel 9:27 as related by the Pontiff of Rome in New World Order(NWO) to take place at the End of 7 Years from the date of Great Apostasy of the Church of Almighty God which is non other than the General Conference of 7th Day Advents in October 2017 by adding 7 Years brings the End of the New World Order (NWO) on this Earth  via last 7 plagues during the 7th last Plague in October 31st, 2024.Noting that from October 15th, 2024 at 01:59' a.m ,The Earthquakes , fund-storms and Heaven Stones from Heaven will have been made this Earth devastated which is here called the End of Earth History for This current Generation.

        2) 1177= taking 3024=1177+1847  , and 3024-1000=2024;

therefore considering  this Year 3024, the end of the old earth history which was determined in Revelation 20:1-15 that will take place after 1000 Years,  a millennium at the same time it begins on October 15th, 2024 at 01:59' a.m, with the Angel of Almighty God coming from Heaven getting to this earth to chain Satan and imprisoning him for 1000 years , as well as We the saints of God who kept his covenant with remembering the 7th Day Sabbath and by Keeping it Holy, by Rejecting the Sunday rest and Worship by Law "the Mark of The Beast' even if death penalty can be applied, We will be reigning together with our savior Jesus Christ , the Lord of 7th Day Holy Sabbath in Heaven for all 1000 Years , and descend back on this Earth in the New Jerusalem City to observe the Final destruction of the Sunday Keeping and all Satan's obeying people being destroyed in Fire, from which the New earth will be made after cleansing of the Old earth by the Fire that will have finished to burn the wicked all and Satan and His daemons in 3024. 

        3) 1177= taking 1000+177=1177, and 1847+177=2024,

therefore considering  this Year 1847 the day of Heavenly confirmation of the holiness of the 4th Commandment to the human being post William Miller's Era, and the beginning of the movement of 7th Day Adventists for preparation to proclaim the final warning message of the 3rd and 4th Angel' message through out the whole 177 years, therefore, the Close of Human Probation will have to take place before the beginning of the last 7 Plagues of Revelation 16:1-21, by which Jesus Christ will appear on the Sky during the Last 7th Plague on October 15th, 2024 at 01:59' a.m.

iv) In the matter of facts, then, by using this obtained 1177 Principal Repetition Number(PRN) to obtain the exact date and hour of 2nd coming of Jesus Christ on October 15th, 2024 at 01:59' a.m,

therefore, this has been supported not only by other online researches ,

        1) Could The Rapture Be In 2020?

Open this YouTube Link read more: https://www.youtube.com/watch?v=8FqFGiWBrd0 : 

This Biblical researcher"Robert Breaker " considered the 2nd coming of Jesus Christ after 7 Years of Daniel 9:27 which we have deeply detailed in the previous topics that matches the 2nd coming of Jesus Christ on October 15th, 2024 at 01:59' a.m,  However, "Robert Breaker " might have not taken in account, as seriously as an Adventist researcher should have done, everything about the 4th commandment of keeping the 7th day Sabbath Holy which should have been exactly helped Him to Find 2024 as the exact year of 2nd Coming of Jesus Christ while for Him by considering as well Daniel 12:11-13 Would have been easier, to understand the time of Daniel to Stand in His position by considering the point of departure of calculation,  which is specified as Sunday Law enactment date lower edge also known as the date for setting up the Abomination of Desolation in Daniel 8:10-14, Daniel 9:26-27, Daniel 12:11 and Matthew 24:15, it can be misunderstood what Church had to be considered in case of the starting point of confirming the Falling Away First , Revelation of man of Sin and Son of Perdition as mentioned in the 2 Thessalonian 2:3 ( Consider please the Great apostasy of the 7th Day Adventist Church's Global general Conference Organization on October 31st, 2017 after accepting to sign a Reforming catholic Confession to unite the 7th Day Adventist Teachings with the Roman Catholic Satanic Social Teachings "catechism") a very Sad Reality.

        2) The Second Coming of Jesus Christ is Promised Throughout History to be in Midnight, 

the author "Ellen Gould White" has written the book HEAVEN, and on its Chapter 3—The Second Coming Promised Throughout History and Chapter 5—Christ's Second Coming , She mentioned that Jesus Christ will appear on the Sky during Midnight, gives 00:00' to 01:59' a specified time for the whole world's shifting from October, 2024 to October 15th, 2024 Midnight from Eastern world countries to Middle East and to western world Countries, Just on October 15th, 2024 at 01:59' a.m.

        3) The promise to communicate this Date and Hour on October 15th, 2024 at 01:59' a.m,of the 2nd coming of Jesus Christ to the 144000 saints  was promised,

Author" Ellen Gould White" in Her book called Early Writings

The Title My First Vision ,"Soon we [See Appendix.] heard the voice of God like many waters, which gave us the day and hour of Jesus’ coming. The living saints, 144,000 in number, knew and understood the voice, while the wicked thought it was thunder and an earthquake. When God spoke the time, He poured upon us the Holy Ghost, and our faces began to light up and shine with the glory of God, as Moses’ did when he came down from Mount Sinai.  ";

before Almighty God giving us the latter rain, The Holy Ghost in a promised Special way, and the latter rain was prophesied to be given before the Sunday law to be enacted , and the use of the latter rain was given as a reassurance to the remnant sees of Abraham the True 7th Day Holy Sabbath keepers in order to strengthen Us to proclaim this 3rd and 4th angel's message to this dying World, especially the World of the current last Generation on this earth which sees the COVID-19 pandemic as a real Disease who will as well be rushing to accept the COVID-19 plandemic vaccines and accepting all the Draconian Measures introduced by their Governments including accepting to Rest and Worship on SUNDAY as a false Roman Satanic catholic Church sabbath day by Law by disobeying the 4th Commandment of Remembering the keeping of the 7th Day Sabbath Holy . Just on October 15th, 2024 at 01:59' a.m,

        4) Many other biblical Verses confirmed that Knowing the End of Earth History can be identified by reading deeply and correctly the Holy Bible:

a)John 16:12-16 saying that every thing that was made unknown before to all human beings during the time when Jesus Christ was on this earth before His crucifixion, had to be made known after the arrival of the holy spirit who came on Pentecostal day in Act 2:1-47, and among the truth that the holy spirit knows very well as has understood it spoken from heaven by Almighty God according to the current situation of His 7th Day Adventist Church from October 31st, 2017 which signed to unit with Satan represented by the Jesuit Pontiff of Rome pope Francis in a document called a Reforming catholic Confession, therefore, the Holy Spirit has made this date  and hour Just on October 15th, 2024 at 01:59' a.m, which is being made so  clear and known to You as well as You have been reading through out this whole Article from its top beginning, till now Here !.

b) Great controversy Chapter 40 "[Chapter 40—God's People Delivered/The Great Controversy-Audio in English],(in Kinyarwanda)=JESUITS ":

That says , the Earth was only given to last 6000 Years in which the enemy of soul "Satan" has tried all his best power to destroy the human kind in all forms of hates he hated Jesus Christ by whom all things were created through by Almighty God the Holy Father in Genesis 1:1-31, and Genesis 2:1-25, 

c) John 16:19-28 which is saying that everything a Christian True 7th Day Sabbath Keeping believer will ask for Almighty God to assist in and to reply for according to the Promises Almighty God Himself has made for His obedient People in the names of Jesus Christ , that thing almighty God allows it to happen in Order to make someone whose asks it in faith to receive it as mentioned in Psalm 50:123 and Psalm 119:1-176, the Author of this Article did the same thing by asking Almighty God to reveal to Him the exact date , Day and Hour of the 2nd Coming of Jesus Christ Just on October 15th, 2024 at 01:59' a.m, during a 40 days fasting and intensive Prayers from September 22nd, 2019 to October 31, 2019,  and thereafter He"The Author of  this same articleArticle Title: Great Controversy Application during Pope Francis’ Human Fraternity and New World Order Leadership from September 1st, 2020. Please Remember the 7th Day Sabbath to Keep It Holy. "came out by producing the Article entitled " Our King Jesus Christ is Coming in Spring of 2024 " as an evidence of what holy Spirit has done by revealing these all Mathematics and Biblical Truths to Him. 

Click Here to read the other initial full Article Title Our King Jesus Christ ,the SON of MAN,The Lord of 7th Day Holy SABBATH, The Owner of 10 Commandments of Almighty God is Possibly Coming Very Very Soon Probably in this Coming Spring 2024. This is the Last week, that Completes 70 weeks Daniel 9:1-27.Please Prepare His Way, Repent,Repent, Repent, “Remember the sabbath day, to keep it holy.”

Chapter 3: The Great Controversy’ s Final Battle engaged by Satan via Human beings “Pope Francis with His Followers” against Almighty God via Human Beings “ Jesus Christ with His Followers”.

1) From October 31st, 2017 to May 24th, 2020, 

a)Pope Francis with his followers ,  have obtained the signatures of 7th Day Adventists (SDA) Sabbath Keeping delegated Pastors and global SDA Organizations Leaders in a Satanic Online Document entitled A Reforming Catholic Confession, which Jesuit Pontiff of Rome declared the marking date of the End of Protestants Reformation but He is lying to Himself !!!!! The Reformation and the Protest against the Satan's Catechism social teachings of the Roman Catholic Church can not be Ended until there will be a soul still breathing the atmospheric Air and Oxygen on this earth!!! And I Guess , killing those famous True  7th Day Adventists who fundamentally keep the 7th Day Sabbath Holy by their own Governments by their Own presidents' Orders that they elected , it will not only bring Shame to the Leadership of the New World Order Worldwide local and national Governments Leaders but also will bring 7 last plagues on them and firestorms during the 2nd death in 3024 with their Satanic Jesuit Pontiff of Rome, who has been advancing the Laudato SI' to accelerate Worldwide Governments Leaders to sign the "Paris Agreement on climate Change", to introduce "Creation Sunday" and "52 United nations(UN) Climate Sunday" with only one single purpose to enact Universal "Sunday Rest and Worship by Law" so called "common good" that will bring persecution and death penalty as St Thomas Aquinas introduced for the Roman Satanic Jesuit Catholic Church Pontiff to Use it to exterminate all True 7th day Sabbath Keepers before 2030 achieved Sustainable Developments Goals (SDG)!!!!!!

b) Pope Francis with his followers , from this September 1st, 2020 decided to introduce the Human Fraternity Satanic Encyclical Letter , in which all atheists individuals and organizations will unite with the Jesuit Satanic Pontiff of Rome Pope Francis to accelerate the so called post COVID-19 Plandemic Solidarity , Peace and Unity under the New World Order( NWO) of Revelation 13:5-8 which respects Sunday as a divine day of Rest and worship but by Force!!!!!!with violation of Human being consciousness through inserting in them a Microchip which will be mixed in a liquid like a die or like a contrast used in detecting Human images in the X-Rays of CT(Computing Tomography) -Scan or Magnetic Resonance Imaging (MRI) scanning and other electrons- magnetic technologies used for Medical Imaging Sciences in Hospitals , which is going to make it easier and possible for checking of all human beings for those who doesn't have a microchip and those who do have it, while containing a Microchip means that there will be a computer technician somewhere who will be able to control and animate the containing human being in a certain way according to His will centrally to the containing person's consciousness as function robots !!!! Via a Frontal Lob Gen that codes the decision making capacity and ability in the human brain, a Micro chip is able to cause to misbehave the gen and leading it to having genetic mutations and through all of these above mechanisms , a COVID-19 Vaccine will be a Devil tool to take everybody from the innate capacity of reasoning and conscious decision making to become like robots in certain ways, to be not able to take own decisions, like on the subjects concerning the keeping of 4th commandment of Almighty God, of Keeping the 7th day Sabbath Holy, that will be impossible to decide according to a persons will, as well as , wherever a vaccinated human being against COVID-19 will be going, satellites will be easily visualizing him or her and hiding from Satanic Roman Jesuit Pontiff's murderers will become very very difficult , even impossible, and also equally as that whoever will not be having a COVID-19 Vaccine is the Body will not be allowed to go Shopping, Buying and Selling and thus the fulfillment of the Bible Prophesy in Revelation 13:15-18. 

c)Pope Francis with his followers ,  are now determined to enact a Universal Sunday Law, and that is what Ellen Gould White has seen in many visions that will be called the Mark of the Beast after the United States of America (USA) Congress to enact Sunday as a USA National Day of Rest and Worship by Law, and Thereafter, it will be taken as an example to all Worldwide Nations by enacting the same Sunday Laws in their Governments through parliaments , as also they will be doing that to make an exceptional putting in Practice what they have agreed to sign as Paris Agreement for Climate Change Action Now , by enacting Sunday Law for the Land for weekly Rest , from this September 1st, 2020 the Creation Sunday and Climate Sunday is the main political topic in the United Nations(UN) while the whole world Governments soon and from  This October 2020 They will sign to introduce 52 Climate Sundays until October 2021.

d)Pope Francis with his followers , On February 7th, 2021 until February 16th, 2021 , decided to put there hidden agenda of enacting Universal Sunday Law in the papers to be surprisingly found on the Amazon, the online books shop , where the Roman catholic Church called those books "Sunday For Catholic Families"  and a "Liturgical Sunday "in which the whole planned  agenda in 1 week they called the 1st week for Lent, there the "Sunday Law" will be enacted.

2) From October 31st, 2017 to June 1st, 2020, 

a)Jesus Christ with His Followers: Jesus Christ has initiated a movement of true 7th Day holy Sabbath Keeping lays and individuals allover the whole World and are toughly united through the same characteristics that Jesus Christ has provided among them with the same process we underwent of Justification by Faith accompanied by a serious evidence based Victory Over Sins, and Thus bringing courage to dig deeper in the Daniel and Revelation Prophesies and in The Great controversy Chapters to promote the home based small groups teachings  , where all issues of Climate Change were tackled seriously and linked to the current prophetic times and signs of the End of times, with association to the endless Prayers days and Nights including Fasting days and Nights at the extent that the power of Satan  and His All Human allies connected directly and indirectly to the Satanic Jesuit Pontiff of Rome through Sunday Rest and Worship and Through Laudato SI' and Human Fraternity Satanic Encyclical Letters of Vatican Man of Sin and Son of Perdition.

b)Jesus Christ with His Followers during the 3 Years Period from October 22nd, 2017 until  October 22nd, 2020 , everything was searched on and many of the 7th Day Adventists Church Individuals who have received the Truth about Justification by Faith  was granted the Divine Power to win SATAN's bodily practices and received Victory Over Sins and over the human Fresh from Jesus Christ the Lord of 7th Day Holy Sabbath Luke 6:1-5  , are now being prepared to received the Final Holy Spirit Power of the Latter Rain and it has started to be received and in this ways, the fearless 144000 true 7th day sabbath Keeping Individuals from allover the world will be confronting the power of SATAN working in the Minds of all people who accept  Laudato SI' Sunday sacredness and other Allies  of the Jesuit Satanic Pontiff of Rome , by rescuing souls of people from all corners of this Earth, by Almighty God's Grace to spiritually feed all those who are hungry for the Present Truth related to the keeping the 4th Commandment and Obeying to all 10 Commandments of Almighty God .

c) Jesus Christ with His Followers, From October 22nd, 2020 to February 7th, 2021,  We are deeply preparing basing on the Gethsemane experience in Mark 14:1-72, in order to acquire the promised Heavenly Power of the holy Spirit in the Form of Latter Rain , which will allow Us to engage in  this Final battle of raising Our Voices Higher and loudly in proclaiming the 3rd Angel's message of Revelation 14:9-11 and 4th Angel' s message of Revelation 18:1-4 from February 7th, 2021 until the 2nd Close of Human Probation for people from Babylon on February 7th, 2024 after Almighty God completing to put the Seal of God in Ezekiel 20:12, 20 which is the 7th Day Holy Sabbath in the Brains and Minds of His people, from Babylonian Churches those former Sunday worshiping Churches attendants and those non Christians and Atheistic Individuals whom Almighty God has decided to bring to His Heavenly Kingdom , will have to receive the 3rd and 4th Angels' messages, accepting the conversion to the 7th day holy Sabbath Keeping and joining the small group of 7th day Holy Sabbath Keepers which will be experiencing the Persecution and death penalties from the Rest of the Sunday Rest and Keeping Communities worldwide, Then there will be starting the fall of the 1st, 2nd , 3rd and 4th Last plagues immediately.

d)Jesus Christ with His Followers, From February 7th, 2021, to February 7th, 2024 in an other Period of 3 Years, a We will have been completed the Divine work of Proclaiming the 3rd Angel's Message and the 4th Angel's Message despite the Satanic Forces of the Sunday Law , the Divine work of Sealing the Almighty Go's People From the Current Babylonian Churches and Religious Communities will be completed as mentioned in Ezekiel 9:1-1-11, and Revelation 7:1-17. And Thereafter, the fall of 7 Last Plagues in a consecutive order will be ready to Begin from the same month of February 8th, 2024 until the 7th last plague in Which the 2nd Coming of Jesus Christ Just will take place on October 15th, 2024 at 01:59' a.m,.

Chapter 4: The Detailed Meaning of Prophetic Time Times and Half Time, 42 Months, 1260 Days, 1290 Days, 1335 Days, The 7 Last  Plagues (7LP) and Fulfilling of the Prophecy of  Revelation 14:1-20.

1)In the book of Daniel 12:7 " There is the Prophetic days "Time Times an Hal a Time", Start from February 8th, 2021 to July 31st, 2024,

a)Then there will be starting the fall of the 1st, 2nd , 3rd and 4th Last plagues immediately at the earlier month prior to the beginning of the last 5th plague on march 1st, 2024 till July 31st, 2024 Just lasting for 5 months and at the End of 5 Months there will be completed  the Whole period of 3 Years and 6 Months of New World Order (NWO) Satanic Jesuit Pontiff of Rome's leadership to be terminated,  by which "Time equals to 1 Year, Times equal to 2 Years, half a Time equals to 1/2 Year", and Thus it gives the 3 Years and 6 Months period. 

i) However, this is the same prophetic days found in Revelation 13:5 of 42 Months and both of Daniel 12 and Revelation 13 are the Only Biblical Chapters which contain the Prophecies that were only Reserved for the Final Days of the Earth History in Which an Satanic 4th Beast Leadership of The New  World Order(NWO) Led by a Jesuit Satanic Pontiff of Rome , also Known s Man of Sin and Son Of Perdition Since October 31st, 2017. However to count the exact time of the leadership of The New World Order (NWO) That will be only lasting for 42 months in Revelation 13:5 also gives the exact days of this Powerful final Earthly Kingdom that will be luring in 42 months x 30 days = 3 Years and 6 Months= 1260 days; And , in Revelation 8:1 after the close of Probation and End of Final Warning message of the 3rd Angel's Message accompanied by Sealing the people e of the Most High the Almighty God from the Babylon on February 7th, 2024, in  Heaven there was felt a silence of 1/2 half an hour, and 1 prophetic hour equals to 15 Days, therefore, 1/2 half an hour equals to 15 days divided with 2= 7 Days and 12 hours, this silence period of 7 Days and 12 Hours is counted between the last Day of the Proclamation of the 3rd Angel's Message on February 7th, 2024 and between February 16th, 2024 when the 1st,2nd, 3rd and 4th last plagues will start to fall.

ii) This 1/2 half hour prophetic period, preceded the short period that marks the beginning of falling of the 1st, 2nd, 3rd and 4th last plagues, which thereafter will last for Two (2) Weeks from February 16th, 2024 until February 29th, 2024.

iii) The 1st, 2nd, 3rd, and 4th Last Plagues will remain for the whole period of 2 weeks , where each of the plagues will be falling in its appropriate region on this earth  in less than 1 months, starting from  February 16th, 2024 until  February 29th, 2024, as Mentioned in Revelation 8:1-13, and Revelation 16:1-9.

b)And During 5th last plague, according to the Revelation 16: 10-11 , 

i) The 5th Angel pored His 5th Plague on the Throne of the Satanic Jesuit Pontiff of Rome, and that 5th plague will bring darkness on Roman Catholic Church Saints' blood drunk Babylonian  Throne of Satanic Jesuit Pontiff of Rome,  and this means confusion and failures of controlling the Divine power in the 144000 Saints ; and,

ii) The 5th Last Plague will remain for the whole period of 5 months, starting from March 1st, 2024 until July 31, 2024,  last for 5 moths as mentioned in Revelation 9:1-12, and Revelation 16:10-11.


c)And during 6th last Plague , Finally the Throne of the Satanic Jesuit Pontiff of Rome will be destroyed,  where the fulfillment of the prophecy of  Daniel 7:7-26, Daniel 9: 26-27 will take place in the 6th last Plague during Armageddon War in Revelation 9: 13-21, and Revelation 16:12-16.

2)In the book of Daniel 12:11 " There is the Prophetic days "1290",.

a) By Counting , starting from February 7th, 2021 which marks the day of Sunday Law enactment on the Lower Edge, This 1290 Days will be completed on August 31st, 2024. By dividing 1290 Days with 30 days= 3 Years and 7 Months.

b) These 1290 Days were Prophesied in Daniel 12:11 as to Mark the exact Period by which the Throne of the Satanic Jesuit Pontiff of Rome in New World Order(NWO) , will be completely destroyed during the Armageddon War during  the 6th last plague. Therefore, it is for sure that during 6th last Plague , Finally the Throne of the Satanic Jesuit Pontiff of Rome will be destroyed,  where the fulfillment of the prophecy of  Daniel 7:7-26, Daniel 9: 26-27 will take place in the 6th last Plague during Armageddon War in Revelation 9: 13-21, and Revelation 16:12-16.

c) The 6th Last Plague will remain for the whole period of 1 months, starting from August 1st, 2024 until August 31, 2024,  last for 5 moths as mentioned to happen during Armageddon War in Revelation 9: 13-21, and Revelation 16:12-16.

.3)In the book of Daniel 12:12 " There is the Prophetic days "1335",.

a) By Counting , starting from February 7th, 2021 which marks the day of Sunday Law enactment on the Lower Edge, This 1335 Days will be completed on October 22nd, 2024. By dividing 1335 Days with 30 days= 3 Years and 8 Months and 15 days.

b) These 1335 Days were Prophesied in Daniel 12:12 as to Mark the exact Period by which the Throne of the Satanic Jesuit Pontiff of Rome in New World Order (NWO) will have been completely destroyed during the Armageddon War during  the end of the 6th last plague on August 31st, 2024, this means the period of 1 month and 15 days away from September 1st, 2024 to October 15th, 2024.  

c) Therefore, it is for sure that it is during the 7th last Plague we will experience the 2nd Coming of Jesus Christ Just on October 15th, 2024 at 01:59' a.m, Permanently the Throne of the Satanic Jesuit Pontiff of Rome will be destroyed,  where the fulfillment of the prophecy of  Daniel 7:7-26, Daniel 9: 26-27 will have been taking place during the beginning of  the 6th last Plague during the whole period of the Armageddon War in Revelation 9: 13-21, and Revelation 16:12-16.

d) Therefore, it is in the 7th last plague where a loud voice was here from the Heavenly Temple saying that "It Is Finished!", and then started the Greatest ever experienced earthquake followed by the fund-storms, the falling of heavy stones from the sky and during this period of 1 month and 15 days , the people who remained among the sinners who didn't accept the sealing of Almighty God by accepting to be converted by the 3rd and 4th angels' messages fro February 7th, 2021 until the Day of human probation Close on February 7th, 2024, and They  will therefore be asking to where they can find a place to hide themselves from the eyes of the Son of man, the Lord of the 7th day Holy Sabbath when He will be appearing in a small dark cloud which will become more bigger and bigger as it approaches the earth's Sky and finally they will be killed by the Glory of our savior Jesus Christ, the Lord of the 7th Day Holy Sabbath. 

e) During this 7th last plague period of 1 month and 15 days, as mentioned in Revelation 18:5-24 and Revelation 19:1-21, the Remaining World Governments Leaders and the marshlands of the World who used to trade with Vatican by selling the Heads of their People especially the 7th Day Holy Sabbath Keepers to the Jesuits in Illuminati and other secret Societies to give blood sacrifices to their Satan representative Pan god"Baphometh" , then There will come the fulfillment of the Everlasting Greatest prophecy of the 2nd Coming of Jesus Christ Just on October 15th, 2024 at 01:59' a.m,as mentioned in Revelation 11:15-19 and Revelation 16:17-21; Daniel 2:33-35, Daniel 2:43-45, Isaiah 65: 1-25,Isaiah 66: 1-24, Daniel 7:13-19,Daniel 7:26-27,Revelation 19:1-21,Revelation 20:1-15,Revelation 21:1-27,Revelation 22:1-21.

Chapter 5: The Hidden Truth About Paris Agreement, Its Impact on bringing The Sunday Law” Universal Common Good”, Persecution and Death Penalty against True 7th Day Holy Sabbath Keepers (T7DHSK)

1) This whole movement of Paris Agreement is going to give birth to the" Sunday Law” , also called Universal Common Good”, which will inevitably result in  Persecution and Death Penalty against True 7th Day Holy Sabbath Keepers (T7DHSK). 

2)And it is being forged hidden in the long lasting agenda of Satan through the new satanic Encyclical Letter of Satanic Jesuit Pontiff of Rome 's "Human Fraternity Encyclical Letter"  and the "New World Order Leadership " from February 8th, 2021 to July 31st, 2024, and from Armageddon War period starting on August 1st, 2024 to October 15th, 2024 at 01:59' a.m.

3) Application of the Great Controversy in this whole New World Order period,

i).[Chapter 38—The Final Warning/The Great Controversy-Audio in English],(in Kinyarwanda),., From February 7th, 2021 to February 7th, 2024, until the day of the silence of 1/2 half an hour on February 7th, 2024 to be felt in Heaven indicating the end of the full time period of delivering the Final warning message of the 3rd and 4th Angels' Message by True 7th day Adventist individuals, during the Period of 3 years :  Revelation 13:1-18,Revelation 14:1-20, Revelation 18:1-24, and this period of 1/2 half an hour will be completed after 7 days and 12 hours and thereafter will start the 1st, 2nd, 3rd and 4th last plagues from February 16th, 2024 until February 29th, 2024. Revelation 8:1-13.

ii).[Chapter 39—The Time of Trouble/The Great Controversy-Audio in English],(in Kinyarwanda),. a) From  February 8th, 2021 to February 8th, 2024 during the Sunday Law time against the 3rd and 4th Angels' Messages Proclamation associated with Persecution of the True 7th Day Holy Sabbath keeping Individuals in all Nations across the Whole world and until the beginning of the 1st 6 Last plagues from February 8th, 2024 towards August 31st, 2024 marked by the Sunday Law and death Penalty, during the whole period of 1290 days in Daniel 12:11. b) From February 8th, 2021 to July 31st, 2024 mentions the Period of the New World Order(NWO) Leadership of 42 Months= 1260 Days= 3 Years and 6 Months of Revelation 13:5, Daniel 12:7, Revelation 18:1-24, Revelation 11:1-14.

iii).[Chapter 40—God's People Delivered/The Great Controversy-Audio in English],(in Kinyarwanda)=JESUITS,. From September 1st, 2024 to October 15th, 2024 during the 7th last  plague and adding 7 days journey from this earth heading to the Sea of glass in heaven until we arrive on October 22nd, 2024 where Daniel and all Saints will be standing in our positions after the whole period of 1335 days in  Daniel 12:13.

iv).[Chapter 41—Desolation of the Earth/The Great Controversy-Audio in English],(in Kinyarwanda),. From October 15th, 2024 to October 22nd, 2024 until October 15th, 3024 to October 22nd, 3024, The whole millennium of the complete 1000 Years where We will be in Heaven: Revelation 20:1-19.

v) .[Chapter 42—The Controversy Ended/The Great Controversy-Audio in English],(in Kinyarwanda).. From October 22nd, 3024 till Fire finishes the Old earth cleansing for New earth Creation: Isaiah 65:17-25, Isaiah 66:1-24, Revelation 21:1-26,Revelation 22:1-21.

Chapter 6: The Hidden Truth About COVID-19 Vaccine, Its Impact on Bringing the New World Order, Cashless Society ” ID 2020” and Fulfilling of the Prophecy of Daniel 12:1-13 and Revelation 13:1-18.

..Vatican has engineered the COVID-19 and as it is Linked to the Illuminati and the Roman Catholic Church's St Corona, therefore, Pope Francis has decided to secretary use the COVID-19(WATCH Pope Francis Calls For SOLIDARITY The CREATION Of A NEW MINDSET. Babylon ABOMINATION Safer SEX ) to inoculate the whole world with the COVID-19 Vaccine( ATTENTION: Your Sexual Behavior Is Being MONITORED. October BATTLE Begins. John MacArthur EVICTION) which will be containing a Microchip (Lucifer Fundamentalists FUN-VAX. Pope May 14 FASTING. Netanyahu Microchipping Kids.Church UnderSIEGE ) and the COVID-19 Vaccine Human Micro-Chip will benefit the New World Order leadership headed by the Pope to control all human being activities online as Robots are monitored by Computers. many Researchers declared that COVID-19 is not really a disease, however it is a global political tool to be used to introduce draconian measure in there nations despite a long period of centuries the World was being led with democratic measure that some times respected the Human Rights, while draconian measure such as Wearing COVID-19 Facial Masks or forcefully inoculating COVID-19 vaccines is the Draconian measure case demonstrating hate of Satan to Almighty God's human Beings as exposed in the Great Controversy Chapter([Chapter 30—Enmity Between Man and Satan/The Great Controversy-Audio in English],(in Kinyarwanda), ). The Microchip will help the Governments Leaders to manage their citizens with what they called ID 2020 , where all soft copy and current different electronic human identifying data will be put on that Microchip  electronic ID number to be managed online and this also means what the cashless society is going to be looking like during the whole period of the New World Order(NWO) Leadership in 3 Years and 6 Months until the fall of the 6th last plague August 1st, 2024 to be ended during Armageddon War on August 31st, 2024. 

Chapter 7: The Invitation to Enter the Heaven and the New Earth.

Throughout the centuries the promise of Jesus in John 14:2, 3 has filled the hearts of Christians with hope: “In my Father's house are many mansions: if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also.” In the darkest moments of despair, disappointment, despondency, or defeat, the hope of living with Jesus in heaven has brightened the day, cleared away the clouds, and lifted the spirits. 

Heaven, what will it be like? Words are inadequate to describe it, but the Holy Scriptures give us glimpses of the glorious future. There all will be harmony, peace, love, and unity. All will be purity, holiness, and blessedness. Gone will be sorrow, crying, and pain. Best of all, death will be no more. 

“There we shall know even as also we are known. There the loves and sympathies that God has planted in the soul will find truest and sweetest exercise. The pure communion With holy beings, the harmonious social life with the blessed angels and with the faithful ones of all ages, the sacred fellowship that binds together ‘the whole family in heaven and earth’—all are among the experiences of the hereafter.” Education, 306. 

We look forward with joyous anticipation to the day when Jesus will return to earth, not as a Man of sorrows but as King of kings and Lord of lords. In that day the dead in Christ will rise first, then his followers who are alive will be “changed, in a moment, in the twinkling  of an eye” (1 Corinthians 15:51, 52), and together this redeemed company, now immortal, will travel through time and space to the paradise of God, to heaven itself. 

This book provides glorious pictures of the future life both in heaven and on the new earth. It enables one to hear by faith the thrilling music sung by angels and the redeemed. It excites one with the prospect of engaging in fascinating occupations and enterprises. As you sense the wonder and reality of the future life, may you determine to be among the citizens of heaven, and live forever in that land “where we never grow old.” 

Board of Trustees of the

Ellen G. White Estate.

Let us consider most earnestly the blessed hereafter. Let our faith pierce through every cloud of darkness and behold Him who died for the sins of the world. He has opened the gates of paradise to all who receive and believe on Him. To them He gives power to become the sons and daughters of God. Let the afflictions which pain us so grievously become instructive lessons, teaching us to press forward toward the mark of the prize of our high calling in Christ. Let us be encouraged by the thought that the Lord is soon to come. Let this hope gladden our hearts.... 

We are homeward bound. He who loved us so much as to die for us hath builded for us a city. The New Jerusalem is our place of rest. There will be no sadness in the city of God. No wail of sorrow, no dirge of crushed hopes and buried affections, will ever more be heard. Soon the garments of heaviness will be changed for the wedding garment. Soon we shall witness the coronation of our King. Those whose lives have been hidden with Christ, those who on this earth have fought the good fight of faith, will shine forth with the Redeemer's glory in the kingdom of God.—Testimonies for the Church 9:286, 287. 

 Welcome to the Heaven, Read more in the original source from any Chapter below:

Preface

Chapter 1—The Way to Heaven

Chapter 2—His Promise Will Be Fulfilled

Chapter 3—The Second Coming Promised Throughout History

Chapter 4—God's People Delivered

Chapter 5—Christ's Second Coming

Chapter 6—Our Eternal Inheritance

Chapter 7—A Heavenly Atmosphere

Chapter 8—Face-to-Face at Last

Chapter 9—Eden Restored

Chapter 10—Who Will Be There?

Chapter 11—Some Are Already in Heaven

Chapter 12—Some Who Will Not Be There

Chapter 13—In Heaven One Thousand Years

Chapter 14—The End of Evil

Chapter 15—The Earth Made New

Chapter 16—Heaven Is a School

Chapter 17—It Will Not Be Long

Chapter 18—Heaven Can Begin Now

Chapter 19—The Music of Heaven

Chapter 20—A Call for Us to Be There.

.Prayer Dear Holy Father in Heaven, I am humbly kneeling down to beg your love and mercy that You forgive all the sins of this person who decided to come to Read this whole Article, in Order for Him or her to have your everlasting blessings , in which by accepting to obey your full 10 commandments including the 4th Commandment of keeping the 7th day Sabbath Holy, therefore, You will oh my Almighty God accept His or Her repenting Heart and grant Him or Her Your Forgiveness and eternal Live  and Victory over Sins, I Pray In Jesus Christ names, the Lord of the 7th Day Holy Sabbath, Amen.

 

 

Subscribe to our website

Contact us

Meet AUSC President at +250736196204

Our Team Members