Saturday, July 31, 2021

*31/7/2021-14/2/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -14/2/3 of 1171 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13..A Happy 7th Day Sabbath.

*31/7/2021-14/2/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -14/2/3 of 1171 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13..A Happy 7th Day Sabbath.

1.Indirimbo:

#310"Hariho Uburuhukiro Muri Paradiso".[]. 

2.Isomo ryo muri (Bibiliya Yera)(Holy Bible)

#Ibyakozwe N' Intumwa 13:1-52"Urugendo rwa mbere rwa Pawulo rwo kuvuga ubutumwa".

3.IkigishoIbyakozwe n' Intumwa "Igice cya 55"

#"Guhindurwa N' Ubuntu".Ababwirizabutumwa ba ADEPR na METHODIST n' Umupasitoro bayoboraga ibyumba by’amasengesho beretswe isabato babwirwa kuyiruhuka. .

4.Ikifuzo n' IsengeshoAudio:

1). Link[ https://voca.ro/120MYE47ImSX ].

2).Link[ https://voca.ro/1bCK3d9lsy1O ].

3).Daniyeli 6 details Mugihe cyacu tugezemo,Link[ https://voca.ro/1jjfQ2HTGPYG ].

4).Daniyeli 7 details Mugihe cyacu tugezemo,Link[ https://voca.ro/1h5Bjv10ZFkI ].

5).Mugihe Umutambyi Mukuru Wacu Yesu Kristo akiduhongerera,Dukwiriye Kudaha Urwaho Imbaraga z' Igishuko[https://voca.ro/1dqXpTRFXo01].

*01/8/2021-14/2/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -14/2/3 of 1170 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13..Sunday.

1.Indirimbo:

#317"Mfite Umukiza".[]. 

2.Isomo ryo muri (Bibiliya Yera)(Holy Bible)

#Ibyakozwe N' Intumwa 20:1-38"Pawulo ajya I Bugiriki n' I Tirowa","Pawulo azura Utuko","Pawulo asezera ku bakuru bo muri Efeso".

3.IkigishoIbyakozwe n' Intumwa "Igice cya 57"

#"Ibyahishuwe".Ababwirizabutumwa ba ADEPR na METHODIST n' Umupasitoro bayoboraga ibyumba by’amasengesho beretswe isabato babwirwa kuyiruhuka. .

4.Ikifuzo n' IsengeshoAudioMugihe Umutambyi Mukuru Wacu Yesu Kristo akiduhongerera,Dukwiriye Kudaha Urwaho Imbaraga z' Igishuko[https://voca.ro/1dqXpTRFXo01].

*02/8/2021-13/2/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -13/2/3 of 1169 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13..Monday.

1.Indirimbo:

#317"Mfite Umukiza".[]. 

2.Isomo ryo muri (Bibiliya Yera)(Holy Bible)

#Ibyakozwe N' Intumwa 20:1-38"Pawulo ajya I Bugiriki n' I Tirowa","Pawulo azura Utuko","Pawulo asezera ku bakuru bo muri Efeso".

3.IkigishoIbyakozwe n' Intumwa "Igice cya 57"

#"Ibyahishuwe".Ababwirizabutumwa ba ADEPR na METHODIST n' Umupasitoro bayoboraga ibyumba by’amasengesho beretswe isabato babwirwa kuyiruhuka. .

4.Ikifuzo n' IsengeshoAudioMugihe Umutambyi Mukuru Wacu Yesu Kristo akiduhongerera,Dukwiriye Kudaha Urwaho Imbaraga z' Igishuko[https://voca.ro/1dqXpTRFXo01].

*03/8/2021-12/2/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -12/2/3 of 1168 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13..Tuesday.

1.Indirimbo:

#317"Mfite Umukiza".[]. 

2.Isomo ryo muri (Bibiliya Yera)(Holy Bible)

#Ibyakozwe N' Intumwa 20:1-38"Pawulo ajya I Bugiriki n' I Tirowa","Pawulo azura Utuko","Pawulo asezera ku bakuru bo muri Efeso".

3.IkigishoIbyakozwe n' Intumwa "Igice cya 57"

#"Ibyahishuwe".Ababwirizabutumwa ba ADEPR na METHODIST n' Umupasitoro bayoboraga ibyumba by’amasengesho beretswe isabato babwirwa kuyiruhuka. .

4.Ikifuzo n' IsengeshoAudioMugihe Umutambyi Mukuru Wacu Yesu Kristo akiduhongerera,Dukwiriye Kudaha Urwaho Imbaraga z' Igishuko[https://voca.ro/1dqXpTRFXo01].

*04/8/2021-11/2/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -11/2/3 of 1167 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13..Wednesday.

1.Indirimbo:

#317"Mfite Umukiza".[]. 

2.Isomo ryo muri (Bibiliya Yera)(Holy Bible)

#Ibyakozwe N' Intumwa 20:1-38"Pawulo ajya I Bugiriki n' I Tirowa","Pawulo azura Utuko","Pawulo asezera ku bakuru bo muri Efeso".

3.IkigishoIbyakozwe n' Intumwa "Igice cya 57"

#"Ibyahishuwe".Ababwirizabutumwa ba ADEPR na METHODIST n' Umupasitoro bayoboraga ibyumba by’amasengesho beretswe isabato babwirwa kuyiruhuka. .

4.Ikifuzo n' IsengeshoAudioMugihe Umutambyi Mukuru Wacu Yesu Kristo akiduhongerera,Dukwiriye Kudaha Urwaho Imbaraga z' Igishuko[https://voca.ro/1dqXpTRFXo01].

*05/8/2021-10/2/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -10/2/3 of 1166 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13..Thursday.

1.Indirimbo:

#317"Mfite Umukiza".[]. 

2.Isomo ryo muri (Bibiliya Yera)(Holy Bible)

#Ibyakozwe N' Intumwa 20:1-38"Pawulo ajya I Bugiriki n' I Tirowa","Pawulo azura Utuko","Pawulo asezera ku bakuru bo muri Efeso".

3.IkigishoIbyakozwe n' Intumwa "Igice cya 57"

#"Ibyahishuwe".Ababwirizabutumwa ba ADEPR na METHODIST n' Umupasitoro bayoboraga ibyumba by’amasengesho beretswe isabato babwirwa kuyiruhuka. .

4.Ikifuzo n' IsengeshoAudioMugihe Umutambyi Mukuru Wacu Yesu Kristo akiduhongerera,Dukwiriye Kudaha Urwaho Imbaraga z' Igishuko[https://voca.ro/1dqXpTRFXo01].

*06/8/2021-9/2/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -9/2/3 of 1165 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13..Friday Fasting Day.

1.Indirimbo:

#317"Mfite Umukiza".[]. 

2.Isomo ryo muri (Bibiliya Yera)(Holy Bible)

#Ibyakozwe N' Intumwa 20:1-38"Pawulo ajya I Bugiriki n' I Tirowa","Pawulo azura Utuko","Pawulo asezera ku bakuru bo muri Efeso".

3.IkigishoIbyakozwe n' Intumwa "Igice cya 57"

#"Ibyahishuwe".Ababwirizabutumwa ba ADEPR na METHODIST n' Umupasitoro bayoboraga ibyumba by’amasengesho beretswe isabato babwirwa kuyiruhuka. .

4.Ikifuzo n' IsengeshoAudioMugihe Umutambyi Mukuru Wacu Yesu Kristo akiduhongerera,Dukwiriye Kudaha Urwaho Imbaraga z' Igishuko[https://voca.ro/1dqXpTRFXo01].

*07/8/2021-8/2/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -8/2/3 of 1164 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13..A Happy 7th Day Sabbath.

1.Indirimbo:

#317"Mfite Umukiza".[]. 

2.Isomo ryo muri (Bibiliya Yera)(Holy Bible)

#Ibyakozwe N' Intumwa 20:1-38"Pawulo ajya I Bugiriki n' I Tirowa","Pawulo azura Utuko","Pawulo asezera ku bakuru bo muri Efeso".

3.IkigishoIbyakozwe n' Intumwa "Igice cya 57"

#"Ibyahishuwe".Ababwirizabutumwa ba ADEPR na METHODIST n' Umupasitoro bayoboraga ibyumba by’amasengesho beretswe isabato babwirwa kuyiruhuka. .

4.Ikifuzo n' IsengeshoAudio:

1).ISABATO Tugiye kujya kwereza mu ijuru kuva 22/10/2024 tuzayimaramo imyaka 1000: Link[ https://voca.ro/1P69y1Jh7Spy ].

2).ISABATO Imana yatangirije muri Edeni mu Itangiriro 2:1-3 yayigishirije no Mubutayu bw' i Sini mu Kuva 16:1-36 Iyikomeresha amayerekwa yahaye Madamu Ellina Wiyiti 1847-Abakurambere n' Abahanuzi:Link[ https://voca.ro/15piNB5ESsNU ].
3).Daniyeli 8:1-14-Covid-19 irigukoreshwa mu gusiribanga Ubuturo bwera no gukuraho igitambo gihoraho(Isabato) bagashyiraho ikizira cy' Umurimbuzi(Icyumweru),Link[ https://voca.ro/1bqEVlvOqb9o ].

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our website

Contact us

Meet AUSC President at +250736196204

Our Team Members