Saturday, July 24, 2021

*24/7/2021-21/2/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -21/2/3 of 1178 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13.Published on A Happy 7th Day Sabbath-July 2021 at 2:59' P.M.

*24/7/2021-21/2/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -21/2/3 of 1178 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13..A Happy 7th Day Sabbath.

1.Indirimbo:

#303"Ntukumvir' Umubi".[]. 

2.Isomo ryo muri (Bibiliya Yera)(Holy Bible)

#Ibyakozwe N' Intumwa 6:1-15"Abadiyakoni bambere","Abayuda bafata Sitefano bamurega ibinyoma".

3.IkigishoIbyakozwe n' Intumwa "Igice cya 55"

#"Guhindurwa N' Ubuntu".Ababwirizabutumwa ba ADEPR na METHODIST n' Umupasitoro bayoboraga ibyumba by’amasengesho beretswe isabato babwirwa kuyiruhuka. .

4.Ikifuzo n' IsengeshoAudio:

1.Mugihe Umutambyi Mukuru Wacu Yesu Kristo akiduhongerera,Dukwiriye Kudaha Urwaho Imbaraga z' Igishuko[https://voca.ro/1dqXpTRFXo01].

2.Abera ibihumbi 144,000[ https://voca.ro/12id8BCngiKo ],

3.Tugeze Mugihe cy' Akaga(Akarengane)Kabanziriza Umubabaro wa Yakobo,Ari nako Imana itugira inama yo kutazibikira ibyo tuzakoresha mu mirima muri uwo Mubabaro wo mu byago7 by' imperuka kuva 15/2/2024-15/10/2024[ https://voca.ro/15txevB63d72 ].

4.Ijwi ry' Imana ubu muri 2021 riri kudutangariza Umunsi n' Isaha yo Kugaruka kwa Yesu Kristo nyuma y' amezi 42 yo mu Ibyahishuwe 13:5 mu mwa wa 2024[ https://voca.ro/1cGSnBfYa1yl ].

5.Gutangira Isabato1,Gushakisha Imana nturengere Amavi yashaka agakoboka,Daniyeli 5[ https://voca.ro/1lzq0aNfMgru ].

6.Isabato2: Covid-19 Kuyipimisha no Kuyikingiza n' Amategeko yokuyirinda byose hamwe ni Igitero cy' Abajezuwiti na PAPA Francis cya SATANI yateye Imana n' Abana b'Imana muburyo buri Microscope,Daniyeli 5[ https://voca.ro/1fUKqdepsfkP ].

7.Isabato3:Abana b' Imana bavuye mumadini ya Baburoni isenga Ku Cyumweru, babwiwe n' Imana kuza kweza Isabato mu matsinda yo mungo n' ahandi kandi ngo bakitandukanya n' Abadiventisiti b' Umunsi wa 7 bagisengera Mu Nsengero Z' ikigihe!Iherezo ry' Imyaka 2300 n' Ibyaha bya Baburoni:[ https://voca.ro/1jbHb4CUO9BF].

8.Daniyeli6[ https://voca.ro/11WF19uybR8r ]

9.Revelation 13:1-3-18:Origin of Dragon-Beast1&Beast2 fulfilled Prophecy under Pope Francis through Covid-19 and Climate Change under LaudatoSI'237' Paris Climate Agreement(-U.S Climate Sunday Lockdowns Act of 2021) and Fratelli Tutti(-SARS-CoV-2-666-MicrochipsVaccines):The Satanic Church’s secret Jesuits mission of Satan's Diplomat Jesuit Pope Francis finalizing Vatican diplomacy(Image of the Beast=New World Order 2021-2024).

*25/7/2021-20/2/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -20/2/3 of 1177 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13..Sunday.

1.Indirimbo:

#303"Ntukumvir' Umubi".[]. 

2.Isomo ryo muri (Bibiliya Yera)(Holy Bible)

#Ibyakozwe N' Intumwa 6:1-15"Abadiyakoni bambere","Abayuda bafata Sitefano bamurega ibinyoma".

3.IkigishoIbyakozwe n' Intumwa "Igice cya 55"

#"Guhindurwa N' Ubuntu".Ababwirizabutumwa ba ADEPR na METHODIST n' Umupasitoro bayoboraga ibyumba by’amasengesho beretswe isabato babwirwa kuyiruhuka. .

4.Ikifuzo n' IsengeshoAudio:

1.Mugihe Umutambyi Mukuru Wacu Yesu Kristo akiduhongerera,Dukwiriye Kudaha Urwaho Imbaraga z' Igishuko[https://voca.ro/1dqXpTRFXo01].

*26/7/2021-19/2/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -19/2/3 of 1176 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13..Monday.

1.Indirimbo:

#303"Ntukumvir' Umubi".[]. 

2.Isomo ryo muri (Bibiliya Yera)(Holy Bible)

#Ibyakozwe N' Intumwa 6:1-15"Abadiyakoni bambere","Abayuda bafata Sitefano bamurega ibinyoma".

3.IkigishoIbyakozwe n' Intumwa "Igice cya 55"

#"Guhindurwa N' Ubuntu".Ababwirizabutumwa ba ADEPR na METHODIST n' Umupasitoro bayoboraga ibyumba by’amasengesho beretswe isabato babwirwa kuyiruhuka. .

4.Ikifuzo n' IsengeshoAudio:

1.Mugihe Umutambyi Mukuru Wacu Yesu Kristo akiduhongerera,Dukwiriye Kudaha Urwaho Imbaraga z' Igishuko[https://voca.ro/1dqXpTRFXo01].

*27/7/2021-18/2/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -18/2/3 of 1175 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13..Tuesday.

1.Indirimbo:

#303"Ntukumvir' Umubi".[]. 

2.Isomo ryo muri (Bibiliya Yera)(Holy Bible)

#Ibyakozwe N' Intumwa 6:1-15"Abadiyakoni bambere","Abayuda bafata Sitefano bamurega ibinyoma".

3.IkigishoIbyakozwe n' Intumwa "Igice cya 55"

#"Guhindurwa N' Ubuntu".Ababwirizabutumwa ba ADEPR na METHODIST n' Umupasitoro bayoboraga ibyumba by’amasengesho beretswe isabato babwirwa kuyiruhuka. .

4.Ikifuzo n' IsengeshoAudio:

1.Mugihe Umutambyi Mukuru Wacu Yesu Kristo akiduhongerera,Dukwiriye Kudaha Urwaho Imbaraga z' Igishuko[https://voca.ro/1dqXpTRFXo01].

*28/7/2021-17/2/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -17/2/3 of 1174 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13..Wednesday.

1.Indirimbo:

#303"Ntukumvir' Umubi".[]. 

2.Isomo ryo muri (Bibiliya Yera)(Holy Bible)

#Ibyakozwe N' Intumwa 6:1-15"Abadiyakoni bambere","Abayuda bafata Sitefano bamurega ibinyoma".

3.IkigishoIbyakozwe n' Intumwa "Igice cya 55"

#"Guhindurwa N' Ubuntu".Ababwirizabutumwa ba ADEPR na METHODIST n' Umupasitoro bayoboraga ibyumba by’amasengesho beretswe isabato babwirwa kuyiruhuka. .

4.Ikifuzo n' IsengeshoAudio:

1.Mugihe Umutambyi Mukuru Wacu Yesu Kristo akiduhongerera,Dukwiriye Kudaha Urwaho Imbaraga z' Igishuko[https://voca.ro/1dqXpTRFXo01].

*29/7/2021-16/2/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -16/2/3 of 1173 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13..Thursday.

1.Indirimbo:

#303"Ntukumvir' Umubi".[]. 

2.Isomo ryo muri (Bibiliya Yera)(Holy Bible)

#Ibyakozwe N' Intumwa 6:1-15"Abadiyakoni bambere","Abayuda bafata Sitefano bamurega ibinyoma".

3.IkigishoIbyakozwe n' Intumwa "Igice cya 55"

#"Guhindurwa N' Ubuntu".Ababwirizabutumwa ba ADEPR na METHODIST n' Umupasitoro bayoboraga ibyumba by’amasengesho beretswe isabato babwirwa kuyiruhuka. .

4.Ikifuzo n' IsengeshoAudio:

1.Mugihe Umutambyi Mukuru Wacu Yesu Kristo akiduhongerera,Dukwiriye Kudaha Urwaho Imbaraga z' Igishuko[https://voca.ro/1dqXpTRFXo01].

*30/7/2021-15/2/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -15/2/3 of 1172 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13..Friday Fasting Day.

1.Indirimbo:

#303"Ntukumvir' Umubi".[]. 

2.Isomo ryo muri (Bibiliya Yera)(Holy Bible)

#Ibyakozwe N' Intumwa 6:1-15"Abadiyakoni bambere","Abayuda bafata Sitefano bamurega ibinyoma".

3.IkigishoIbyakozwe n' Intumwa "Igice cya 55"

#"Guhindurwa N' Ubuntu".Ababwirizabutumwa ba ADEPR na METHODIST n' Umupasitoro bayoboraga ibyumba by’amasengesho beretswe isabato babwirwa kuyiruhuka. .

4.Ikifuzo n' IsengeshoAudio:

1.Mugihe Umutambyi Mukuru Wacu Yesu Kristo akiduhongerera,Dukwiriye Kudaha Urwaho Imbaraga z' Igishuko[https://voca.ro/1dqXpTRFXo01].

*31/7/2021-14/2/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -14/2/3 of 1171 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13..A Happy 7th Day Sabbath.

1.Indirimbo:

#310"Hariho Uburuhukiro Muri Paradiso".[]. 

2.Isomo ryo muri (Bibiliya Yera)(Holy Bible)

#Ibyakozwe N' Intumwa 13:1-52"Urugendo rwa mbere rwa Pawulo rwo kuvuga ubutumwa".

3.IkigishoIbyakozwe n' Intumwa "Igice cya 55"

#"Guhindurwa N' Ubuntu".Ababwirizabutumwa ba ADEPR na METHODIST n' Umupasitoro bayoboraga ibyumba by’amasengesho beretswe isabato babwirwa kuyiruhuka. .

4.Ikifuzo n' IsengeshoAudio:

1). Link[ https://voca.ro/120MYE47ImSX ].

2).Link[ https://voca.ro/1bCK3d9lsy1O ].

3).Daniyeli 6 details Mugihe cyacu tugezemo,Link[ https://voca.ro/1jjfQ2HTGPYG ].

4).Daniyeli 7 details Mugihe cyacu tugezemo,Link[ https://voca.ro/1h5Bjv10ZFkI ].

5).Mugihe Umutambyi Mukuru Wacu Yesu Kristo akiduhongerera,Dukwiriye Kudaha Urwaho Imbaraga z' Igishuko[https://voca.ro/1dqXpTRFXo01].


0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our website

Contact us

Meet AUSC President at +250736196204

Our Team Members