Saturday, July 17, 2021

*17/7/2021-28/2/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -28/2/3 of 1185 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13.Published on A Happy 7th Day Sabbath-July 17th, 2021 at 7:59' a.m.

*17/7/2021-28/2/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -28/2/3 of 1185 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13..A Happy 7th Day Sabbath.

1).Indirimbo:

#296"Amahoro Masa".[].

2).Isomo ryo muri (Bibiliya Yera)(Holy Bible)

#Abaroma 15:1-33"Yesu niwe Cyitegererezo cyacu cyo kutinezeza","Umurimo wa Pawulo n' Inama ze".

3).IkigishoIbyakozwe n' Intumwa "Igice cya 51"

#"Umwungeri Udahemuka".Ababwirizabutumwa ba ADEPR na METHODIST n' Umupasitoro bayoboraga ibyumba by’amasengesho beretswe isabato babwirwa kuyiruhuka. .

4).Ikifuzo n' IsengeshoAudio:

1.Mugihe Umutambyi Mukuru Wacu Yesu Kristo akiduhongerera,Dukwiriye Kudaha Urwaho Imbaraga z' Igishuko[https://voca.ro/1dqXpTRFXo01].

2.Abera ibihumbi 144,000[ https://voca.ro/12id8BCngiKo ],

3.Tugeze Mugihe cy' Akaga(Akarengane)Kabanziriza Umubabaro wa Yakobo,Ari nako Imana itugira inama yo kutazibikira ibyo tuzakoresha mu mirima muri uwo Mubabaro wo mu byago7 by' imperuka kuva 15/2/2024-15/10/2024[ https://voca.ro/15txevB63d72 ].

4.Ijwi ry' Imana ubu muri 2021 riri kudutangariza Umunsi n' Isaha yo Kugaruka kwa Yesu Kristo nyuma y' amezi 42 yo mu Ibyahishuwe 13:5 mu mwa wa 2024[ https://voca.ro/1cGSnBfYa1yl ].

5.Gutangira Isabato1,Gushakisha Imana nturengere Amavi yashaka agakoboka,Daniyeli 5[ https://voca.ro/1lzq0aNfMgru ].

Isabato2: Covid-19 Kuyipimisha no Kuyikingiza n' Amategeko yokuyirinda byose hamwe ni Igitero cy' Abajezuwiti na PAPA Francis cya SATANI yateye Imana n' Abana b'Imana muburyo buri Microscope,Daniyeli 5[ https://voca.ro/1fUKqdepsfkP ].

Isabato3:Abana b' Imana bavuye mumadini ya Baburoni isenga Ku Cyumweru, babwiwe n' Imana kuza kweza Isabato mu matsinda yo mungo n' ahandi kandi ngo bakitandukanya n' Abadiventisiti b' Umunsi wa 7 bagisengera Mu Nsengero Z' ikigihe!Iherezo ry' Imyaka 2300 n' Ibyaha bya Baburoni:[ https://voca.ro/1jbHb4CUO9BF].

Daniyeli6[ https://voca.ro/11WF19uybR8r ].

*18/7/2021-27/2/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -27/2/3 of 1184 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13..Sunday.

1.Indirimbo:

#303"Ntukumvir' Umubi".[]. 

2.Isomo ryo muri (Bibiliya Yera)(Holy Bible)

#Ibyakozwe N' Intumwa 6:1-15"Abadiyakoni bambere","Abayuda bafata Sitefano bamurega ibinyoma".

3.IkigishoIbyakozwe n' Intumwa "Igice cya 55"

#"Guhindurwa N' Ubuntu".Ababwirizabutumwa ba ADEPR na METHODIST n' Umupasitoro bayoboraga ibyumba by’amasengesho beretswe isabato babwirwa kuyiruhuka. .

4.Ikifuzo n' IsengeshoAudio:

1.Mugihe Umutambyi Mukuru Wacu Yesu Kristo akiduhongerera,Dukwiriye Kudaha Urwaho Imbaraga z' Igishuko[https://voca.ro/1dqXpTRFXo01].

*19/7/2021-26/2/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -26/2/3 of 1183 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13..Monday.

1.Indirimbo:

#303"Ntukumvir' Umubi".[]. 

2.Isomo ryo muri (Bibiliya Yera)(Holy Bible)

#Ibyakozwe N' Intumwa 6:1-15"Abadiyakoni bambere","Abayuda bafata Sitefano bamurega ibinyoma".

3.IkigishoIbyakozwe n' Intumwa "Igice cya 55"

#"Guhindurwa N' Ubuntu".Ababwirizabutumwa ba ADEPR na METHODIST n' Umupasitoro bayoboraga ibyumba by’amasengesho beretswe isabato babwirwa kuyiruhuka. .

4.Ikifuzo n' IsengeshoAudio:

1.Mugihe Umutambyi Mukuru Wacu Yesu Kristo akiduhongerera,Dukwiriye Kudaha Urwaho Imbaraga z' Igishuko[https://voca.ro/1dqXpTRFXo01].

*20/7/2021-25/2/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -25/2/3 of 1182 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13..Tuesday.

1.Indirimbo:

#303"Ntukumvir' Umubi".[]. 

2.Isomo ryo muri (Bibiliya Yera)(Holy Bible)

#Ibyakozwe N' Intumwa 6:1-15"Abadiyakoni bambere","Abayuda bafata Sitefano bamurega ibinyoma".

3.IkigishoIbyakozwe n' Intumwa "Igice cya 55"

#"Guhindurwa N' Ubuntu".Ababwirizabutumwa ba ADEPR na METHODIST n' Umupasitoro bayoboraga ibyumba by’amasengesho beretswe isabato babwirwa kuyiruhuka. .

4.Ikifuzo n' IsengeshoAudio:

1.Mugihe Umutambyi Mukuru Wacu Yesu Kristo akiduhongerera,Dukwiriye Kudaha Urwaho Imbaraga z' Igishuko[https://voca.ro/1dqXpTRFXo01].

*21/7/2021-24/2/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -24/2/3 of 1181 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13..Wednesday.

1.Indirimbo:

#303"Ntukumvir' Umubi".[]. 

2.Isomo ryo muri (Bibiliya Yera)(Holy Bible)

#Ibyakozwe N' Intumwa 6:1-15"Abadiyakoni bambere","Abayuda bafata Sitefano bamurega ibinyoma".

3.IkigishoIbyakozwe n' Intumwa "Igice cya 55"

#"Guhindurwa N' Ubuntu".Ababwirizabutumwa ba ADEPR na METHODIST n' Umupasitoro bayoboraga ibyumba by’amasengesho beretswe isabato babwirwa kuyiruhuka. .

4.Ikifuzo n' IsengeshoAudio:

1.Mugihe Umutambyi Mukuru Wacu Yesu Kristo akiduhongerera,Dukwiriye Kudaha Urwaho Imbaraga z' Igishuko[https://voca.ro/1dqXpTRFXo01].

*22/7/2021-23/2/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -23/2/3 of 1180 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13..Thursday.

1.Indirimbo:

#303"Ntukumvir' Umubi".[]. 

2.Isomo ryo muri (Bibiliya Yera)(Holy Bible)

#Ibyakozwe N' Intumwa 6:1-15"Abadiyakoni bambere","Abayuda bafata Sitefano bamurega ibinyoma".

3.IkigishoIbyakozwe n' Intumwa "Igice cya 55"

#"Guhindurwa N' Ubuntu".Ababwirizabutumwa ba ADEPR na METHODIST n' Umupasitoro bayoboraga ibyumba by’amasengesho beretswe isabato babwirwa kuyiruhuka. .

4.Ikifuzo n' IsengeshoAudio:

1.Mugihe Umutambyi Mukuru Wacu Yesu Kristo akiduhongerera,Dukwiriye Kudaha Urwaho Imbaraga z' Igishuko[https://voca.ro/1dqXpTRFXo01].

*23/7/2021-22/2/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -22/2/3 of 1179 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13..Friday Fasting Day.

1.Indirimbo:

#303"Ntukumvir' Umubi".[]. 

2.Isomo ryo muri (Bibiliya Yera)(Holy Bible)

#Ibyakozwe N' Intumwa 6:1-15"Abadiyakoni bambere","Abayuda bafata Sitefano bamurega ibinyoma".

3.IkigishoIbyakozwe n' Intumwa "Igice cya 55"

#"Guhindurwa N' Ubuntu".Ababwirizabutumwa ba ADEPR na METHODIST n' Umupasitoro bayoboraga ibyumba by’amasengesho beretswe isabato babwirwa kuyiruhuka. .

4.Ikifuzo n' IsengeshoAudio:

1.Mugihe Umutambyi Mukuru Wacu Yesu Kristo akiduhongerera,Dukwiriye Kudaha Urwaho Imbaraga z' Igishuko[https://voca.ro/1dqXpTRFXo01].

*24/7/2021-21/2/3=15/10/2024 at 1:59' a.m. The 2nd Coming of Jesus Christ's waiting Prayers and Fasting Days on Day -21/2/3 of 1178 Days remaining from the 1335 Days of Daniel 12:1-13..A Happy 7th Day Sabbath.

1.Indirimbo:

#303"Ntukumvir' Umubi".[]. 

2.Isomo ryo muri (Bibiliya Yera)(Holy Bible)

#Ibyakozwe N' Intumwa 6:1-15"Abadiyakoni bambere","Abayuda bafata Sitefano bamurega ibinyoma".

3.IkigishoIbyakozwe n' Intumwa "Igice cya 55"

#"Guhindurwa N' Ubuntu".Ababwirizabutumwa ba ADEPR na METHODIST n' Umupasitoro bayoboraga ibyumba by’amasengesho beretswe isabato babwirwa kuyiruhuka. .

4.Ikifuzo n' IsengeshoAudio:

1.Mugihe Umutambyi Mukuru Wacu Yesu Kristo akiduhongerera,Dukwiriye Kudaha Urwaho Imbaraga z' Igishuko[https://voca.ro/1dqXpTRFXo01].

2.Abera ibihumbi 144,000[ https://voca.ro/12id8BCngiKo ],

3.Tugeze Mugihe cy' Akaga(Akarengane)Kabanziriza Umubabaro wa Yakobo,Ari nako Imana itugira inama yo kutazibikira ibyo tuzakoresha mu mirima muri uwo Mubabaro wo mu byago7 by' imperuka kuva 15/2/2024-15/10/2024[ https://voca.ro/15txevB63d72 ].

4.Ijwi ry' Imana ubu muri 2021 riri kudutangariza Umunsi n' Isaha yo Kugaruka kwa Yesu Kristo nyuma y' amezi 42 yo mu Ibyahishuwe 13:5 mu mwa wa 2024[ https://voca.ro/1cGSnBfYa1yl ].

5.Gutangira Isabato1,Gushakisha Imana nturengere Amavi yashaka agakoboka,Daniyeli 5[ https://voca.ro/1lzq0aNfMgru ].

6.Isabato2: Covid-19 Kuyipimisha no Kuyikingiza n' Amategeko yokuyirinda byose hamwe ni Igitero cy' Abajezuwiti na PAPA Francis cya SATANI yateye Imana n' Abana b'Imana muburyo buri Microscope,Daniyeli 5[ https://voca.ro/1fUKqdepsfkP ]..

7.Isabato3:Abana b' Imana bavuye mumadini ya Baburoni isenga Ku Cyumweru, babwiwe n' Imana kuza kweza Isabato mu matsinda yo mungo n' ahandi kandi ngo bakitandukanya n' Abadiventisiti b' Umunsi wa 7 bagisengera Mu Nsengero Z' ikigihe!Iherezo ry' Imyaka 2300 n' Ibyaha bya Baburoni:[ https://voca.ro/1jbHb4CUO9BF]..

8.Daniyeli6[ https://voca.ro/11WF19uybR8r ]

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our website

Contact us

Meet AUSC President at +250736196204

Our Team Members